Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας για την «αντίθεση του ΚΚΕ στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες»

«Η πυρο­προ­στα­σία, η δασο­προ­στα­σία, τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, τα αντι­σει­σμι­κά έργα, είναι φανε­ρό σε όλους ότι απο­κτούν επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα» τόνι­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξη του σήμε­ρα στον ρ/σ «Real FM».

Σημεί­ω­σε την «παντε­λή έλλει­ψη έως ανυ­παρ­ξία αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων» διό­τι «θεω­ρού­νται μη επι­λέ­ξι­μα έργα και από τις κυβερ­νή­σεις, όχι μόνο τη σημε­ρι­νή, όλες τις προη­γού­με­νες, από την ίδια την ΕΕ, που δίνει και κατευ­θύν­σεις διό­τι αυτά τα έργα δεν έχουν την υψη­λή κερ­δο­φο­ρία για τις εται­ρεί­ες, για τους επεν­δυ­τές που ασχο­λού­νται με αυτά».

Πρό­σθε­σε ότι το ΚΚΕ θα παρου­σιά­σει ανα­λυ­τι­κά τις θέσεις του για το ζήτη­μα αυτό σε μεγά­λη εκδή­λω­ση τις επό­με­νες μέρες.

Ερω­τη­θείς για τις αυξή­σεις στην ενέρ­γεια και την άνο­δο των τιμών στα σού­περ μάρ­κετ, είπε ότι η ενερ­γεια­κή κρί­ση «δεν είναι μόνο εξω­γε­νές φαι­νό­με­νο όπως παρου­σιά­ζε­ται από διά­φο­ρες πλευ­ρές», καθώς η απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας είναι πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, είναι πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων μέχρι σήμερα».

Ανα­φέ­ρε­ται στην κατεύ­θυν­ση της ΕΕ που «επι­τρέ­πει στα κρά­τη-μέλη να προ­χω­ρή­σουν σε ορι­σμέ­να μέτρα ανα­κού­φι­σης ‑επι­δο­τή­σεις, κου­πό­νια, κλπ- για να απο­τρα­πούν απο­κο­πές ρεύ­μα­τος, με τον όρο όμως αυτά να είναι προ­σω­ρι­νά και στο­χευ­μέ­να στους πιο φτω­χούς», ενώ λέει «θα πρέ­πει να απο­σύ­ρο­νται αμέ­σως μόλις η κατά­στα­ση στα­θε­ρο­ποιεί­ται, την οποία προσ­διο­ρί­ζει προς το Μάρ­τιο». «Μιλά­με για μία τρύ­πα στο νερό» ανα­φέ­ρει χαρακτηριστικά.

Πρό­σθε­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «ως ΚΚΕ έχου­με προ­τεί­νει, ότι το λιγό­τε­ρο που έχει να κάνει η κυβέρ­νη­ση σήμε­ρα είναι να ψηφί­σει την τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ, που την έχου­με κατα­θέ­σει επα­νει­λημ­μέ­να στη Βου­λή και έχει απορ­ρι­φθεί για την κατάρ­γη­ση των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης, για την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ, για παρά­δειγ­μα στα καύ­σι­μα, στην ενέρ­γεια, άλλα μέτρα όπως είναι αφο­ρο­λό­γη­τα όρια σε μικρές επι­χει­ρή­σεις αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, σε αγρό­τες, σε ανθρώ­πους που δεν μπο­ρούν να τα φέρουν βόλ­τα κλπ».

Σχε­τι­κά με την «αντί­θε­ση του ΚΚΕ στους εξο­πλι­σμούς και στις αμυ­ντι­κές συμ­φω­νί­ες» είπε ότι «είμα­στε ακρι­βώς αντί­θε­τοι, για­τί, ενώ τις ονο­μά­ζουν όλες αυτές τις συμ­φω­νί­ες «αμυ­ντι­κές», στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι όλες επι­θε­τι­κές, για­τί αφο­ρούν συμ­με­το­χή της Ελλά­δας όχι στην υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της, στην υπε­ρά­σπι­ση της άμυ­νας της πατρί­δας, αφο­ρούν σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και ξεχω­ρι­στών κρα­τών ισχυ­ρών της ΕΕ, σε όλη την περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου, της Μέσης Ανα­το­λής, της Βόρειας της Υπο­σα­χά­ριας Αφρι­κής, μέχρι και στον Ειρη­νι­κό, στο­χεύ­ουν τη Ρωσία και την Κίνα».

«Η Ελλά­δα είναι πρω­τα­θλή­τρια σε πολε­μι­κές δαπά­νες. Λεί­πουν χρή­μα­τα για τον λαό αλλά δίνο­νται σε γαλ­λι­κά και αμε­ρι­κά­νι­κα πολε­μι­κά βιο­μη­χα­νι­κά συγκρο­τή­μα­τα την ώρα που απα­ξιώ­νε­ται και κλεί­νει η ελλη­νι­κή ΕΑΒ, η ΕΛΒΟ, τα ΕΑΣ και λοι­πά αμυ­ντι­κά συστή­μα­τα. Άρα, για ποια άμυ­να μιλά­με;» πρόσθεσε.

«Το συμ­φέ­ρον της Ελλά­δας είναι να είναι με το μέρος των συμ­φε­ρό­ντων του λαού της και των άλλων λαών. Να προ­ω­θεί συμ­φω­νί­ες, βεβαί­ως, να κάνει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις…» είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, τονί­ζο­ντας, μετα­ξύ άλλων, στην απά­ντη­σή του στην ερώ­τη­ση «να μην δίνου­με βάση στις υπο­σχέ­σεις ούτε της Γαλ­λί­ας ούτε των ΗΠΑ;», «μα βεβαί­ως, για­τί δεν λέει τίπο­τε να λες “συμ­φω­νώ με την κυριαρ­χία σου, την ακε­ραιό­τη­τα, την ασφά­λεια, της χώρας”, για­τί ο καθέ­νας, δίνει δια­φο­ρε­τι­κό νόη­μα στις έννοιες αυτές».

«Τι σημαί­νει για παρά­δειγ­μα “κυριαρ­χία” για την οριο­θέ­τη­ση της ΑΟΖ, για την υφα­λο­κρη­πί­δα, για τα χωρι­κά ύδα­τα, για αυτά που αμφι­σβη­τεί η Τουρ­κία; Το λέει καθα­ρά αυτό η αμε­ρι­κά­νι­κη πολι­τι­κή, ο κ. Μπλίν­κεν χτες, ή το ΝΑΤΟ; Δεν το λένε» πρόσθεσε.

Είπε ότι εξο­πλι­σμοί χρειά­ζο­νται στις Ένο­πλες Δυνά­μεις «γι’ αυτό λέμε ότι έπρε­πε, αυτά που υπάρ­χουν στο δημό­σιο, η ΕΑΒ, τα αμυ­ντι­κά συστή­μα­τα, να ανα­πτυ­χθούν αντί να κλείνουν».

Χαρα­κτή­ρι­σε δια­χρο­νι­κό το φαι­νό­με­νο «για τις εται­ρεί­ες δημο­σκο­πή­σε­ων, τα ΜΜΕ και τις κυβερ­νη­τι­κές παρεμ­βά­σεις προς αυτά», προ­σθέ­το­ντας ότι το ΚΚΕ έχει ζητή­σει «διεύ­ρυν­ση του χρό­νου της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, δηλα­δή να πιά­σει του­λά­χι­στον την τελευ­ταία δεκαετία».

«Έχου­με πει ότι πρέ­πει να αλλά­ξει συνο­λι­κά το καθε­στώς χρη­μα­το­δό­τη­σης των ΜΜΕ, για την κρα­τι­κή δια­φή­μι­ση κλπ, για να υπάρ­χει δια­φά­νεια. Εμείς πάντα ψηφί­ζα­με τέτοιες εξε­τα­στι­κές επι­τρο­πές, όποιος κι αν τις πρό­τει­νε. Θεω­ρού­με ότι πρέ­πει να γίνει, αλλά το πρό­βλη­μα είναι αν θα πάει σε βάθος, αν θα βγει κάτι. Η πεί­ρα μας δεν λέει αυτό. Αξιο­ποιεί­ται κυρί­ως για μια αντι­πα­ρά­θε­ση, ανά­με­σα στα δύο κόμ­μα­τα που διεκ­δι­κούν την κυβερ­νη­τι­κή εξου­σία, στα δυο πρώ­τα κόμ­μα­τα συνή­θως και σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, τελι­κά οδη­γού­νται σε ναυά­γιο και δεν συζη­τιέ­ται επί της ουσί­ας το πρό­βλη­μα», πρόσθεσε.

Στην ερώ­τη­ση για την «εκλο­γι­κή στα­σι­μό­τη­τα του ΚΚΕ» σημεί­ω­σε καταρ­χήν ότι οι δημο­σκο­πή­σεις «δίνουν μόνο στο ΚΚΕ αύξη­ση του ποσο­στού του σε σχέ­ση με το απο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών το ‘19», προ­σθέ­το­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι οι δημο­σκο­πή­σεις «δεν δίνουν εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, κάνουν ανά­λυ­ση της σημε­ρι­νής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και της στά­σης του ελλη­νι­κού λαού».

«Μιλά­νε, όμως, αυτές για το αυξη­μέ­νο κύρος που έχει σήμε­ρα το Κόμ­μα, για το εύρος της απή­χη­σης των θέσε­ών του, για όλα τα ζητή­μα­τα, για πάρα πολ­λά ζητή­μα­τα, η διείσ­δυ­σή του σε άλλους πολι­τι­κούς χώρους, σε ψηφο­φό­ρους δηλα­δή μέχρι σήμε­ρα άλλων πολι­τι­κών κομ­μά­των» τόνισε.

Τέλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι εκ μέρους του Κόμ­μα­τος έχουν κατα­τε­θεί τρο­πο­λο­γί­ες και συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις τα αρνού­νται οι πλειο­ψη­φί­ες του ελλη­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, που είναι κυρί­ως η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν με εκα­τόν πενή­ντα τόσες ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους ΑΝΕΛ, τώρα η ΝΔ μόνη της και απορ­ρί­πτουν συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις, που ωφε­λούν το λαό, ωφε­λούν τη νεο­λαία, ωφε­λούν τους εργαζόμενους».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο