Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας για τις πυρκαγιές στην Αττική: «Ένα διαρκές έγκλημα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν!»

«Ένα διαρ­κές έγκλη­μα με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων που πέρα­σαν! Και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ! Ζού­με τις συνέ­πειες από την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης δασών, που έπρε­πε να έχει ως επί­κε­ντρο την πρό­λη­ψη!», τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, για τις πυρ­κα­γιές στην Αττι­κή, μιλώ­ντας το βρά­δυ της Τετάρ­της σε μαζι­κή σύσκε­ψη με συν­δι­κα­λι­στές που διορ­γά­νω­σε η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ.

Στην αρχή της ομι­λί­ας του, ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στην κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην Αττι­κή, επι­ση­μαί­νο­ντας πως το περιε­χό­με­νο της σύσκε­ψης αφο­ρά το «πώς τελι­κά θα φέρου­με στο προ­σκή­νιο την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών. Και όταν μιλά­με για λαϊ­κές ανά­γκες, μιλά­με και για τα ζητή­μα­τα της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, της προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής, του περι­βάλ­λο­ντος, που η κρι­σι­μό­τη­τά τους ανα­δεί­χτη­κε για άλλη μια φορά με τη μεγά­λη πυρ­κα­γιά στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, αλλά και τώρα στα Μέγαρα».

Συνε­χί­ζο­ντας σημεί­ω­σε τα εξής:

«Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας στους κατοί­κους της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, της Παλ­λή­νης, του Πικερ­μί­ου, του Γέρα­κα, της Πεντέ­λης, των Μεγά­ρων, όλων των περιο­χών που δοκι­μά­ζο­νται από την πυρκαγιά.

Εκφρά­ζου­με τη συμπα­ρά­στα­σή μας στο προ­σω­πι­κό της Πυρο­σβε­στι­κής, σε όλους τους εθε­λο­ντές που επι­χει­ρούν σε πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες και με λίγα μέσα στα χέρια τους, χωρίς στοι­χειώ­δεις υποδομές.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τα μέλη και τους φίλους του Κόμ­μα­τος που από την πρώ­τη στιγ­μή συμ­βάλ­λουν και συνε­χί­ζουν στο έργο της πυρό­σβε­σης, προ­σφέ­ρο­ντας την αλλη­λεγ­γύη τους και τη στή­ρι­ξή τους σε όσους την έχουν ανάγκη.

Ο λαός της περιο­χής έχει κάθε λόγο να αισθά­νε­ται οργή και αγα­νά­κτη­ση, βλέ­πο­ντας να κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές, να χάνο­νται κόποι μιας ζωής, να κατα­στρέ­φε­ται το φυσι­κό περιβάλλον.

Κάθε χρό­νο η ίδια ιστο­ρία. Για μια ακό­μα χρο­νιά ζού­με τη διά­ψευ­ση των κυβερ­νη­τι­κών δια­βε­βαιώ­σε­ων για την “πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα και επάρ­κεια του κρα­τι­κού μηχανισμού”!

Ζού­με τις συνέ­πειες από αυτή την “επάρ­κεια”. Ένα διαρ­κές έγκλη­μα με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων που πέρα­σαν! Και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ!

Ζού­με τις συνέ­πειες από την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης δασών, που έπρε­πε να έχει ως επί­κε­ντρο την πρόληψη!

Αυτή είναι και η βασι­κή αιτία για την πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, σε συν­δυα­σμό με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης που λει­τουρ­γεί ως εύφλε­κτη ύλη, αφού έχει οδη­γή­σει σε μει­κτές οικι­στι­κές και δασι­κές ζώνες.

Απαι­τού­με από τη κυβέρ­νη­ση να πάρει άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα. Όλα αυτά, δηλα­δή, που έπρε­πε ήδη να έχει πάρει και δεν το έκα­νε, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα, καθώς η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος είναι ακό­μα μπρο­στά και δεν ξέρου­με τι μας ξημερώνει.

Απαι­τεί­ται εδώ και τώρα:

Να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές και μέσα πυρό­σβε­σης και άλλα, με έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Να εξα­σφα­λι­στεί ως κατε­πεί­γον μέτρο η στέ­γα­ση, η φιλο­ξε­νία, η στή­ρι­ξη και η εξα­σφά­λι­ση των άμε­σων ανα­γκών των κατοί­κων των πυρό­πλη­κτων περιοχών.

Να υπάρ­ξει άμε­ση κατα­γρα­φή των ζημιών, η απο­κα­τά­στα­ση και πλή­ρης απο­ζη­μί­ω­ση όλων των πληγέντων.

Θα είμα­στε μαζί τους σε αυτό τον αγώ­να και σε συντο­νι­σμό με όλους τους πλη­γέ­ντες από άλλες κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές σε όλη την Ελλά­δα που ακό­μα περιμένουν…».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο