Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Τον ευγνωμονούμε γιατί έκανε ένα σπουδαίο είδος μουσικής αγαπητό και προσιτό»

Στο «ξεχω­ρι­στό φαι­νό­με­νο», τον Βασί­λη Παπα­κων­στα­ντί­νου, που είναι «πάντα νέος, αιώ­νιος έφη­βος», ανα­φέρ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε δήλω­ση που έκα­νε για την εκπο­μπή «Ενώ­πιος Ενω­πίω» του «ΑΝΤ1» η οποία φιλο­ξέ­νη­σε τον δημο­φι­λή τραγουδιστή.

Ο Βασί­λης «συνε­παίρ­νει όλες τις ηλι­κί­ες, όχι μόνο εμάς που μεγα­λώ­σα­με μαζί του», τόνι­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σημειώ­νο­ντας ότι στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ οι νέες ηλι­κί­ες τρα­γου­δού­σαν με ενθου­σια­σμό τα τρα­γού­δια του.

«Όχι μόνο δεν τον φοβό­μα­στε κι ας είναι είναι ροκ όπως λέει και στο τρα­γού­δι», είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλά «τον ευγνω­μο­νού­με για­τί έκα­νε ένα σπου­δαίο είδος μου­σι­κής αγα­πη­τό, προσιτό».

«Αξί­ζει φίλε να υπάρ­χεις για ένα όνει­ρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει», ανέ­φε­ρε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, δανει­ζό­με­νος έναν στί­χο από το «Πόρ­το Ρίκο» που τόσο όμορ­φα έχει τρα­γου­δή­σει ο Βασί­λης, προ­σθέ­το­ντας πως «νιώ­θου­με τυχε­ροί σαν λαός που έχου­με έναν τόσο βαθύ ερμη­νευ­τή της ψυχής και της συνεί­δη­σής μας».

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο