Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ΕΡΤ1: «Το ωραίο, το μεγάλο και το συγκλονιστικό είναι οι ιδέες του ΚΚΕ» (VIDEO)

Συνέ­ντευ­ξη στην ΕΡΤ1 και τον δημο­σιο­γρά­φο Γ. Κου­βα­ρά, η οποία προ­βλή­θη­κε το βρά­δυ της Τρί­της 26 Ιού­λη, έδω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνι­σε ότι οι προ­τά­σεις, οι θέσεις του ΚΚΕ απευ­θύ­νο­νται κυρί­ως στη νέα γενιά, για­τί αυτή είναι το σήμε­ρα και το αύριο του τόπου, προ­σθέ­το­ντας ότι το σύν­θη­μα του 48ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του Οδη­γη­τή «Το ωραίο, το μεγά­λο και το συγκλο­νι­στι­κό» είναι αυτό που παλεύουμε.

Σε ερώ­τη­ση σχε­τι­κά με τις μεγά­λες πυρ­κα­γιές, που εκδη­λώ­νο­νται αυτό το διά­στη­μα, έκα­νε λόγο για δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα και επα­νέ­λα­βε τις θέσεις του Κόμ­μα­τος, που εστιά­ζο­νται κυρί­ως στην πρό­λη­ψη αλλά και την αντι­με­τώ­πι­σή τους, ζητω­ντας μόνι­μη πρό­σλη­ψη πυρο­σβε­στών, ενώ σχο­λιά­ζο­ντας την παρα­τή­ρη­ση του δημο­σιο­γρά­φου ότι οι δυνά­μεις του ΚΚΕ συνέ­βα­λαν ενερ­γά στην κατά­σβε­σή τους, υπο­γράμ­μι­σε ότι η εθε­λο­ντι­κή δρά­ση και η αλλη­λεγ­γύη είναι στοι­χείο των κομμουνιστών.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας ερω­τή­θη­κε επί­σης για στις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, με κυρί­αρ­χο το ζήτη­μα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή δεν πρέ­πει να είναι ανά­με­σα στα αντι­πα­ρα­τι­θέ­με­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά μπλοκ αλλά ανά­με­σα στους λαούς από τη μία και τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων από την άλλη.

Για τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, επα­νέ­λα­βε την εκτί­μη­ση του Κόμ­μα­τος ότι επί­κει­ται επώ­δυ­νος συμ­βι­βα­σμός, μέσω δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την Τουρ­κία, με παρα­χώ­ρη­ση ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, ενώ στο ερώ­τη­μα τι θα γινό­ταν αν η Ελλά­δα δεν ήταν σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, ο ΔΚ υπεν­θύ­μι­σε ότι ο λαός υπο­φέ­ρει όσα χρό­νια η χώρα μας είναι μέσα σε αυτές τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες, πλη­ρώ­νο­ντας για παρά­δειγ­μα τις υπέ­ρο­γκες εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες ή την ενερ­γεια­κή κρίση.

Για το ενδε­χό­με­νο πρό­ω­ρων εκλο­γών δεν απέ­κλει­σε κανέ­να σενά­ριο, ενώ για το αν θα υπάρ­ξει αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, σημεί­ω­σε ότι αντι­κει­με­νι­κά υπάρ­χει βάση για κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας, με δεδο­μέ­νη τη σύγκλι­ση των προ­γραμ­μά­των των μεγά­λων αστι­κών κομ­μά­των. Σε κάθε περί­πτω­ση απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο συμ­με­το­χής του ΚΚΕ σε αστι­κή κυβέρνηση.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο