Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στην Πάτρα: Πρότυπο αγωνιστικότητας για τα λαϊκά συμφέροντα ο Κ. Πελετίδης

Η Πάτρα είναι ένας δήμος πρό­τυ­πο δρά­σης, αγω­νι­στι­κό­τη­τας, υπε­ρά­σπι­σης και διεκ­δί­κη­σης  των συμ­φε­ρό­ντων της πόλης και του λαού παρά τις τερά­στιες δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει συνο­λι­κά η Τοπι­κή Διοί­κη­ση από της ασκού­με­νες πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε δηλώ­σεις μετά τη συνά­ντη­ση που είχε το πρωί με τον δήμαρ­χο Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη στο πλαί­σιο της περιο­δεί­ας του στην πόλη.

Το από­γευ­μα στις 18.30 ομι­λία του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του Καλέ­σμα­τος αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, στο κλει­στό γήπε­δο «Δημή­τρης Τόφαλος.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Δ. Κου­τσού­μπας ανέφερε:

«Καλη­μέ­ρα κι από μένα σε όλους και όλες, με ευχές για δύνα­μη και υγεία, που τη χρεια­ζό­μα­στε όλοι σ’ αυτήν τη δύσκο­λη περί­ο­δο που περ­νά­ει η χώρα και ο λαός μας.

Είναι δική μας χαρά που βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα, μαζί με όλη την αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, εδώ στην Πάτρα, που επι­σκε­πτό­μα­στε τη δημο­τι­κή αρχή, τον δήμαρ­χο τον Κώστα Πελε­τί­δη, έναν δήμο που βρί­σκε­ται στην τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Ελλά­δας, με αξιό­λο­γο έργο, όπως είναι κοι­νά απο­δε­κτό. Για­τί το συνα­ντά­με και μας το λένε δήμαρ­χοι “φίλοι κι εχθροί” κι αντί­πα­λων ‑εννοώ- πολι­τι­κών πεποι­θή­σε­ων, σε όλη την Ελλά­δα, ότι είναι ένας δήμος, ο οποί­ος απο­τε­λεί πρό­τυ­πο δρά­σης, αγω­νι­στι­κό­τη­τας, υπε­ρά­σπι­σης και διεκ­δί­κη­σης των συμ­φε­ρό­ντων της πόλης και του λαού, παρά τις τερά­στιες δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει συνο­λι­κά η Τοπι­κή Διοί­κη­ση σε όλη την Ελλά­δα, εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών που έρχο­νται σαν συνέ­χεια όλων αυτών των αλλε­πάλ­λη­λων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και ανα­διαρ­θρώ­σε­ων που έγι­ναν στον τομέα αυτό ‑ουσια­στι­κά είναι κρά­τος τοπι­κό- και με τις κυβερ­νή­σεις που αλλε­πάλ­λη­λα έχουν δώσει πάρα πολ­λές αρμοδιότητες.

Πάνω από δια­κό­σιες αρμο­διό­τη­τες και καθή­κο­ντα έχουν δώσει στους δήμους χωρίς, όμως, την απα­ραί­τη­τη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Ουσια­στι­κά μιλά­με για μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, για υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, με απο­τέ­λε­σμα ο δήμος να μην μπο­ρεί ουσια­στι­κά και σωστά να λει­τουρ­γή­σει, να υπη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα για τα οποία τον έχει εκλέ­ξει ο λαός της Πάτρας, όπως και σε άλλους δήμους. Με τερά­στιες δυσκο­λί­ες αυτή η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση οδη­γεί σε έλλει­ψη προ­σω­πι­κού για να γίνουν έργα, για να λει­τουρ­γούν σωστά οι υπη­ρε­σί­ες του δήμου, έτσι ώστε να εξυ­πη­ρε­τεί­ται ο λαός. Η λύση ‑ξέρε­τε πολύ καλά ότι εμείς το παλεύ­ου­με ως ΚΚΕ και στη Βου­λή και παντού- δεν είναι ούτε τα οχτά­μη­να ούτε τα εξά­μη­να, ούτε η δου­λειά που ο άλλος δεν μπο­ρεί να απο­κτή­σει όχι μόνο την πρα­κτι­κή άσκη­ση, ούτε και την ουσια­στι­κή λει­τουρ­γία στο έργο που έχει να επι­τε­λέ­σει, χώρια που μετά οδη­γεί­ται στην ανερ­γία. Πρέ­πει οι προ­σλή­ψεις να γίνο­νται με ευθύ­νη του κρά­τους, της κυβέρ­νη­σης, γι’ αυτό πρέ­πει να αλλά­ξει και το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, να είναι μόνι­μες και στα­θε­ρές οι εργα­σια­κές σχέ­σεις και εδώ στον δήμο για να απο­δί­δει και να μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει σε όφε­λος των συμ­φε­ρό­ντων του λαού.

Μας ενη­μέ­ρω­σε ο δήμαρ­χος της Πάτρας και υπο­σχό­μα­στε και από αυτό το βήμα, απ’ αυτήν εδώ τη θέση ότι θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να, παντού, απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση, στα υπουρ­γεία, στα άλλα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα μέσα στη Βου­λή, και έξω απ’ αυτήν στους δρό­μους του αγώ­να, για­τί πραγ­μα­τι­κά χρειά­ζε­ται να επι­λυ­θούν καί­ρια ζητή­μα­τα, που οι δήμοι τα θέλουν, ο δήμαρ­χος τα ζητά­ει, η δημο­τι­κή Αρχή τα ζητά­ει, όμως είναι ζήτη­μα της κεντρι­κής εξου­σί­ας που πρέ­πει να απο­φα­σί­σει ποιων συμ­φέ­ρο­ντα θέλει να υπη­ρε­τεί. Σ’ αυτήν την κατεύ­θυν­ση εμείς θα είμα­στε στο πλευ­ρό του λαού της Πάτρας, στο πλευ­ρό της δημο­τι­κής Αρχής και του δημάρ­χου να αγω­νι­ζό­μα­στε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο Δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης ανα­φέρ­θη­κε στα ζητή­μα­τα που έθε­σε στον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ζητώ­ντας τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ για την αντι­με­τώ­πι­σή τους.

Τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα συνό­δευαν οι Δημή­τρης Αρβα­νι­τά­κης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,  Δημή­τρης Τζα­βά­ρας Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας του ΚΚΕ, Δημή­τρης Αγγε­λό­που­λος μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας, Θάνος Μπί­μπας γραμ­μα­τέ­ας τομέα Αχα­ΐ­ας του ΚΚΕ, Στά­θης Κεντρής, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμ­μα­τέ­ας του ΣΠ της Οργά­νω­σης Περιο­χής Δυτι­κής Ελλά­δας και η Ιφι­γέ­νεια Αθα­να­σού­λα μέλος του γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στη συνέ­χεια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε συνά­ντη­ση με την Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας.

Το μεση­μέ­ρι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνά­ντη­ση, στο Κοι­νο­τι­κό Γρα­φείο Σου­λί­ου, για τα προ­βλή­μα­τα των πλη­γέ­ντων από τις πρό­σφα­τες φυσι­κές κατα­στρο­φές. Στη συνά­ντη­ση παρευ­ρέ­θη­καν οι Κώστας Πελε­τί­δης, Δήμαρ­χος Πάτρας, Μ. Ανα­στα­σί­ου, Αντι­δή­μαρ­χος Πάτρας, Γ. Σπυ­ρό­που­λος, Πρό­ε­δρος της Κοι­νό­τη­τας Σου­λί­ου, Κ. Κεπε­νός, Τοπι­κός Σύμ­βου­λος Σου­λί­ου, Β. Λάζος, εκ μέρους της Επι­τρο­πής Πυρο­πλή­κτων και Δ. Δημό­που­λος, Πρό­ε­δρος του Τοπι­κού Συμ­βου­λί­ου Ελικίστρας.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο