Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στο Βόλο: Ο λαός της Μαγνησίας θα κερδίσει από την επανεκλογή βουλευτή του ΚΚΕ

Αισιό­δο­ξο μήνυ­μα για την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις κάλ­πες και για την επα­νε­κλο­γή της κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή στη Μαγνη­σία, έστει­λε η συγκέ­ντρω­ση στην οποία μίλη­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην Παρα­λία του Βόλου.

«Το βήμα που κάνα­με στις 21 Μαΐ­ου μπο­ρεί τώρα να γίνει άλμα. Με ΚΚΕ ακό­μα πιο δυνα­τό, με δυνα­τό τον λαό και το κίνη­μά του, καμία κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να νιώ­θει παντο­δύ­να­μη.Όσοι το τολ­μή­σα­τε, κάντε το ξανά. Είδα­τε ότι δεν είστε μόνοι σας. Και όσοι το σκε­φτή­κα­τε και διστά­σα­τε, έχε­τε άλλη μια ευκαι­ρία για να κάνε­τε τη σωστή επι­λο­γή. Την επι­λο­γή της δύνα­μης, του αγώ­να και της ελπί­δας για τον λαό.ΚΚΕ δυνα­τό, η ελπί­δα είναι εδώ!», τόνι­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Στις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη να κάνου­με το επό­με­νο μεγά­λο βήμα», κάλε­σε από το βήμα ο Βασί­λης Μετα­ξάς, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Μαγνη­σί­ας. «Μπο­ρού­με να πολ­λα­πλα­σιά­σου­με τις εστί­ες πάλης και διεκ­δί­κη­σης με πιο δυνα­τό ΚΚΕ», πρόσθεσε.

Στη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν το «παρών» η Μαρία Γαβα­λά, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Περιο­χής Θεσ­σα­λί­ας, ο Γιώρ­γος Χαρί­τος, μέλος της ΚΕ, ο Απο­στό­λης Ριζό­που­λος, Γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Μαγνη­σί­ας, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής και υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Βόλου, ο Τάσος Τσια­πλές, υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λί­ας, υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές με τα ψηφο­δέλ­τια του Κόμματος.

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: 

Και από εδώ, από τον Βόλο, την πρω­τεύ­ου­σα της Μαγνη­σί­ας, θέλου­με να ακου­στεί δυνα­τά το μήνυ­μά μας: Αυτό που μετρά­ει στις 25 Ιού­νη είναι το πόσο δυνα­τό θα είναι το ΚΚΕ για να είναι δυνα­τός ο λαός!

Για­τί μόνο το ΚΚΕ μπο­ρεί να ασκή­σει αντι­πο­λί­τευ­ση στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στην αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή, από τη σκο­πιά των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, με συνέ­πεια, στα­θε­ρό­τη­τα και μαχη­τι­κό­τη­τα. Για­τί μόνο το ΚΚΕ άσκη­σε τέτοια αντι­πο­λί­τευ­ση, μέσα κι έξω από τη Βου­λή, στην προη­γού­με­νη κυβερ­νη­τι­κή θητεία της ΝΔ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­ζε το 50% των νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφι­ζε αντί­στοι­χα το 70%.

Στις εκλο­γές της 21ης Μάη έγι­νε ένα βήμα. Με το 7,2% και τους 26 κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές, με την εκλο­γή βου­λευ­τών του ΚΚΕ σε περισ­σό­τε­ρες περι­φέ­ρειες, όπως και εδώ στη Μαγνη­σία. Αυτό το θετι­κό βήμα μπο­ρούν να το ακο­λου­θή­σουν πολύ περισ­σό­τε­ρα, με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Δεν υπάρ­χει αμφι­βο­λία πως η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θα κλι­μα­κώ­σει την πολι­τι­κή ενά­ντια στον λαό για να υπη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων με τη συναί­νε­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Όλοι τους έγδαραν τον λαό με τους φόρους

Το ερώ­τη­μα είναι, εμείς, οι εργα­ζό­με­νοι, ο λαός, οι νέοι και οι νέες πώς θα τους αντι­με­τω­πί­σου­με; Θα απο­δε­χτού­με νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα, τα 350 προ­α­παι­τού­με­να που πρέ­πει να ψηφι­στούν μέχρι το 2026, για να εκτα­μιεύ­ο­νται οι δόσεις του περί­φη­μου Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ; Θα πλη­ρώ­σου­με ξανά εμείς τα δάνειά τους και το «ζεστό» χρή­μα που θα πάρουν οι όμι­λοι για τις μπίζ­νες τους; Θα απο­δε­χτού­με να ξανα­πλη­ρώ­σου­με τα σπα­σμέ­να μιας νέας οικο­νο­μι­κής καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης; Θα ανε­χτού­με νέα φορο­λη­στεία, περι­κο­πές στο όνο­μα της «δημο­σιο­νο­μι­κής στα­θε­ρό­τη­τας» που επι­βάλ­λει η ΕΕ;

Ναι, η φορο­λη­στεία του λαού για να φορο­α­παλ­λάσ­σε­ται το μεγά­λο κεφά­λαιο είναι το κοι­νό τους πρό­γραμ­μα. Και είναι προ­κλη­τι­κός ο δήθεν τσα­κω­μός που παρα­κο­λου­θού­με αυτές τις μέρες ανά­με­σα στα κόμ­μα­τα που έχουν κυβερ­νή­σει και έχουν δώσει πάρα πολ­λά δια­πι­στευ­τή­ρια και σε αυτόν τον τομέα.

Για­τί όλοι μαζί, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, τα τελευ­ταία 15 χρό­νια: Έγδα­ραν τον λαό με τους φόρους και τους μνη­μο­νια­κούς νόμους. Όλοι τους εφάρ­μο­σαν άδι­κους νόμους, όπως ο ΕΝΦΙΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν θα καταρ­γού­σε. Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ αύξη­σε τους συντε­λε­στές του ΦΠΑ και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ τους δια­τη­ρεί στα ύψη παρά τον πλη­θω­ρι­σμό. Όλοι τους ψήφι­σαν και εφάρ­μο­σαν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς σύμ­φω­να με τους οποί­ους ο λαός πλη­ρώ­νει στα­θε­ρά το 95% των φόρων και το μεγά­λο κεφά­λαιο κάτω από το 5%.

Ψήφι­σαν την εθε­λο­ντι­κή φορο­λό­γη­ση των εφο­πλι­στών, πλάι στις 50 και πλέ­ον φορο­α­παλ­λα­γές τους και τη φορο­α­συ­λία τους που είναι κατο­χυ­ρω­μέ­νη μέχρι και στο Σύνταγ­μα και φυσι­κά αρνή­θη­καν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για κατάρ­γη­σή της. Εφάρ­μο­σαν ‑η ΝΔ το 2014 και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017- την πατέ­ντα του «ανα­βαλ­λό­με­νου φόρου» που δίνει φορο­α­συ­λία στις τρά­πε­ζες, οι οποί­ες μόνο πέρυ­σι είχαν κέρ­δη πάνω από 3 δισ. ευρώ. Μεί­ω­σαν τη φορο­λο­γία στα μερί­σμα­τα των μετό­χων, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 15% στο 10% και η ΝΔ από το 10% στο 5%.

Χώρια που έχουν δια­μορ­φώ­σει το καθε­στώς των «ειδι­κών φόρων» στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και στα «ενερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα». Καθε­στώς που από κοι­νού μονι­μο­ποί­η­σαν με τις ψήφους τους στη Βου­λή τον περα­σμέ­νο Ιού­λη, ενώ φέτος στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σαν και νέα «πρά­σι­να» χαράτσια.

Και, βέβαια, όλοι μαζί απέρ­ρι­ψαν τις τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ: Για κατάρ­γη­ση των άδι­κων έμμε­σων φόρων, του ΦΠΑ στα τρό­φι­μα και στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, των Ειδι­κών Φόρων Κατα­νά­λω­σης στα καύ­σι­μα, στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, στην ύδρευ­ση και τις τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, του ΕΝΦΙΑ στην πρώ­τη και δεύ­τε­ρη κατοι­κία. Και τώρα μαλώ­νουν, δήθεν, για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι με τους φόρους; Έλε­ος πια! Έχει και η κοροϊ­δία τα όριά της.

Τα πράγ­μα­τα είναι απλά: Όλοι τους είναι με τους φόρους στον λαό και όλοι τους είναι ενά­ντια στους φόρους στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, για να στη­ρι­χθεί η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα, που είναι κοι­νός τους στό­χος. Γι’ αυτό και είναι πραγ­μα­τι­κά να γελά­ει κανείς με την προ­σπά­θεια της ΝΔ να παρου­σια­στεί ως το «αντι­φο­ρο­λο­γι­κό» κόμ­μα. Ποιος; Η ΝΔ, που επί ημε­ρών της έχου­με «ρεκόρ» έμμε­σων φόρων επί δύο χρό­νια σερί.

Για να ανακουφιστεί ο λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο

Είναι να γελά­ει κανείς και με την προ­σπά­θεια ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να παρου­σια­στούν ως θια­σώ­τες της «πιο δίκαι­ης» φορο­λο­γί­ας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τ’ άλλα καμα­ρώ­νει για τα 37 δισ. που άφη­σε «μαξι­λά­ρι» από την άγρια φορο­λη­στεία του λαού και που λέει ότι έχει το know how για να το ξανα­κά­νει τώρα που επα­νέρ­χο­νται τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα. Και το ΠΑΣΟΚ που φόρ­τω­σε στον λαό ένα τσου­βά­λι φόρους ως κυβέρ­νη­ση και ως αντι­πο­λί­τευ­ση και ψήφι­σε κάθε πιθα­νή και απί­θα­νη φορο­α­παλ­λα­γή του κεφαλαίου.

Καμία «κρυ­φή ατζέ­ντα» φορο­λό­γη­σης δεν υπάρ­χει λοι­πόν. Η συνέ­χι­ση της φορο­λη­στεί­ας στον λαό είναι δεδο­μέ­νη, με βάση τις κοι­νές τους δεσμεύ­σεις που αφο­ρούν τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Και ας αφή­σουν την κοροϊ­δία με τα λεγό­με­να «υπερ­κέρ­δη» 7 — 8 εται­ρειών που, δήθεν, θα φορο­λο­γή­σουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή που, δήθεν, έχει ήδη φορο­λο­γή­σει η ΝΔ. Μιλά­νε για 7 εται­ρεί­ες για να αφή­σουν εκτός συζή­τη­σης τα κέρ­δη των 150 εισηγ­μέ­νων στο χρη­μα­τι­στή­ριο επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που αύξη­σαν πέρυ­σι τα κέρ­δη τους κατά 303%.

Γι’ αυτό, λοι­πόν, το συμπέ­ρα­σμα είναι ένα: Για να ανα­κου­φι­στεί ο λαός από τους φόρους, προ­ϋ­πό­θε­ση είναι να χάσει το μεγά­λο κεφά­λαιο. Και η πίτα ολά­κε­ρη και ο σκύ­λος χορ­τά­τος δεν γίνεται.

Αυτό, όμως, δεν πρό­κει­ται ούτε να το κάνει εθε­λο­ντι­κά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ούτε πρό­κει­ται να την πιέ­σουν σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αφού όλοι τους φυλά­νε τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου σαν κόρη οφθαλ­μού. Μόνο ο λαός, με τους αγώ­νες του, το κίνη­μά του και ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ μπο­ρεί να το επι­βά­λει αυτό και θα το επιβάλει!

Ανίκανο να προστατεύσει τον λαό αυτό το κράτος

Το κοι­νό τους πρό­γραμ­μα δεν περιο­ρί­ζε­ται στους φόρους. Έχει κι άλλα. Σημα­ντι­κό μέρος του είναι η στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τη λεγό­με­νη «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», που από την πολ­λή «πρα­σι­νά­δα» και την πολ­λή ευαι­σθη­σία για το περι­βάλ­λον έχει βαφτί­σει «φυσι­κό αέριο» το μεθά­νιο και το έχει φέρει πρώ­το στο μείγ­μα παρα­γω­γής Ενέρ­γειας στη χώρα μας, παρό­λο που ‑μέχρι σήμε­ρα- δεν υπάρ­χουν τέτοιες εγχώ­ριες πηγές.

Εκεί εντάσ­σο­νται τα σχέ­δια για την εγκα­τά­στα­ση του τερ­μα­τι­κού σταθ­μού LNG, υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου, στο λιμά­νι του Βόλου, σχέ­δια τα οποία έχουν ξεση­κώ­σει δικαιο­λο­γη­μέ­να τον λαό της πόλης. Οι δηλώ­σεις των υπο­στη­ρι­κτών της, ότι η επέν­δυ­ση LNG θα φέρει εκα­το­ντά­δες θέσεις εργα­σί­ας, είναι το «δόλω­μα» για να απο­δε­χτούν μια εγκα­τά­στα­ση, από την οποία οι μόνοι που θα βγουν κερ­δι­σμέ­νοι είναι τα αμε­ρι­κα­νι­κά μονο­πώ­λια και οι εφο­πλι­στές, ιδιαί­τε­ρα οι Έλλη­νες, που κατέ­χουν ένα μεγά­λο ποσο­στό των πλοί­ων μετα­φο­ράς υγρο­ποι­η­μέ­νου αερί­ου παγκοσμίως.

Για την εγκα­τά­στα­ση του τερ­μα­τι­κού σταθ­μού LNG ενδια­φέ­ρο­νται οι ΗΠΑ, που θέλουν να κερ­δί­σουν τον ενερ­γεια­κό πόλε­μο απέ­να­ντι στη Ρωσία, στα Βαλ­κά­νια και στην Ευρώ­πη, εκτο­πί­ζο­ντας το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο. Αυτό το σχέ­διο στη­ρί­ζει και η ελλη­νι­κή άρχου­σα τάξη, που συμ­με­τέ­χει στον ενερ­γεια­κό πόλε­μο στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ για να ανα­βαθ­μί­σει τη θέση της και ταυ­τό­χρο­να υλο­ποιεί τις κατευ­θύν­σεις της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» της ΕΕ κυνη­γώ­ντας το μέγι­στο κέρδος.

Τι έχει να κερ­δί­σει όμως ο λαός της περιο­χής; Για­τί να επω­μι­στεί τους πολ­λα­πλούς κιν­δύ­νους της συγκε­κρι­μέ­νης επέν­δυ­σης; Κιν­δύ­νους πραγ­μα­τι­κούς και όχι υπο­θε­τι­κούς. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εγκα­τα­στά­σεις LNG υπά­γο­νται στην ευρω­παϊ­κή Οδη­γία που αφο­ρά τα βιο­μη­χα­νι­κά ατυ­χή­μα­τα μεγά­λης έκτα­σης, ενώ αυτό που προ­βλέ­πε­ται είναι η ίδια η εται­ρεία να ελέγ­χει τον εαυ­τό της.

Δεν είναι άγνω­στα τα μεγά­λα παρό­μοια ατυ­χή­μα­τα στις ΗΠΑ, στη Νορ­βη­γία. Γνω­στοί είναι οι κίν­δυ­νοι από τη μετα­φο­ρά με δεξα­με­νό­πλοια του LNG, γνω­στοί και οι κίν­δυ­νοι ρύπαν­σης. Η ίδια η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­γνω­ρί­ζει ότι η διαρ­ροή μεθα­νί­ου στις εγκα­τα­στά­σεις LNG συνι­στά ένα πολύ πιο ισχυ­ρό κλι­μα­τι­κό ρύπο απ’ το διο­ξεί­διο του άνθρα­κα. Γνω­στές είναι και οι αρνη­τι­κές συνέ­πειες στο θαλάσ­σιο περι­βάλ­λον, στους υδροβιότοπους.

Για­τί, λοι­πόν, να επω­μι­στεί ο λαός αυτούς τους κιν­δύ­νους; Για­τί να δια­κιν­δυ­νεύ­σου­με να θρη­νή­σου­με νέα Τέμπη; Μήπως θα εγγυ­η­θεί την ασφά­λειά μας το σημε­ρι­νό κρά­τος του κεφα­λαί­ου; Το ξέρου­με πολύ καλά αυτό το κρά­τος. Ξέρου­με ότι εμφα­νί­ζε­ται ανί­κα­νο να αντα­πο­κρι­θεί στις ανά­γκες μας, ακρι­βώς για­τί είναι πολύ ικα­νό να υπη­ρε­τεί το μεγά­λο κεφά­λαιο. Το έμα­θε ο λαός της Μαγνη­σί­ας απ’ την καλή και απ’ την ανά­πο­δη, στις πλημ­μύ­ρες στον Αλμυ­ρό και στην Αγχί­α­λο το 2020, στην αδυ­να­μία να καθα­ρι­στούν τα δάση και να δια­σφα­λι­στούν οι αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, στην υπο­τυ­πώ­δη ύπαρ­ξη της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργασίας.

Είναι μεγά­λη κοροϊ­δία η λογι­κή που λέει ότι αν κατα­σκευα­στεί το τερ­μα­τι­κό LNG στη Μαγνη­σία θα έχει ο λαός της πιο φθη­νό φυσι­κό αέριο. Το φυσι­κό αέριο είναι χρη­μα­τι­στη­ρια­κό προ­ϊ­όν με διε­θνή τιμή που απο­τυ­πώ­νε­ται στο Χρη­μα­τι­στή­ριο του Άμστερ­νταμ. Άλλω­στε, δεν έχουν φθη­νό­τε­ρη τιμή στο φυσι­κό αέριο οι κάτοι­κοι της Αττι­κής που βρί­σκο­νται δίπλα στον τερ­μα­τι­κό σταθ­μό της Ρεβυθούσας.

Εξοργιστικό να παριστάνουν τους ευαίσθητους για το περιβάλλον ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Μήπως όμως αξί­ζει να δια­κιν­δυ­νεύ­σου­με για­τί τάχα θα κερ­δί­σου­με όλοι από την «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης; Θυμη­θεί­τε. Ήδη από τη δεκα­ε­τία του ’90, μας έλε­γαν ότι μόλις υλο­ποι­η­θεί η στρα­τη­γι­κή της ΕΕ, η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, θα δια­σφα­λί­σει φτη­νό ρεύ­μα για τον λαό και άφθο­νες καλο­πλη­ρω­μέ­νες θέσεις εργασίας.

Μετά μας δια­βε­βαί­ω­σαν ότι οι επεν­δύ­σεις της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» θα προ­στα­τεύ­σουν το περι­βάλ­λον και ότι είναι ανά­γκη να προ­χω­ρή­σει γρή­γο­ρα η απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση. Να θάψου­με, δηλα­δή, μια φτη­νή πηγή παρα­γω­γής Ενέρ­γειας, που υπάρ­χει σε αφθο­νία στη χώρα μας, αντί να την αξιο­ποι­ή­σου­με με πολύ πιο αυστη­ρά και σύγ­χρο­να μέτρα προ­στα­σί­ας του περιβάλλοντος.

Τώρα μπο­ρού­με δυστυ­χώς να απα­ντή­σου­με, ποιος εξα­πα­τού­σε τον λαό και ποιος έλε­γε την αλή­θεια. Για­τί το ΚΚΕ προει­δο­ποί­η­σε από την πρώ­τη στιγ­μή για τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους αυτής της στρα­τη­γι­κής και μπή­κε μπρο­στά για να οργα­νω­θεί η αντί­στα­ση των εργα­ζο­μέ­νων. Τα «δώρα» που έφε­ρε στον λαό η υλο­ποί­η­σή της είναι πλέ­ον γνω­στά σε όλους. Και δεν περιο­ρί­ζο­νται στην ανερ­γία και τη φτώ­χεια που τσα­κί­ζει κόκα­λα σε όλη τη Μαγνησία.

Η ενερ­γεια­κή ακρί­βεια χτύ­πη­σε την πόρ­τα όλων των κρα­τών — μελών της ΕΕ. Η εκτί­να­ξη της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας απο­τε­λεί την άλλη όψη των τερά­στιων κερ­δών που απο­κο­μί­ζουν τα «πρά­σι­να αρπα­κτι­κά». Όσο για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, κατά­ντη­σε το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το. Γιγά­ντια φωτο­βολ­ταϊ­κά και αιο­λι­κά πάρ­κα κατα­στρέ­φουν δασι­κές εκτά­σεις και περι­κυ­κλώ­νουν ολό­κλη­ρα χωριά. Το πανά­κρι­βο εισα­γό­με­νο αμε­ρι­κά­νι­κο LNG, με πολ­λα­πλά αρνη­τι­κό περι­βαλ­λο­ντι­κό απο­τύ­πω­μα, τόσο κατά την εξό­ρυ­ξη, όσο και για τη μετα­φο­ρά και την αεριο­ποί­η­σή του, βαφτί­στη­κε σε μια νύχτα «πρά­σι­νο».

Θα ήταν για γέλια, αν δεν ήταν εξορ­γι­στι­κό, να μας παρι­στά­νουν τους ευαί­σθη­τους για το περι­βάλ­λον η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που τετρα­πλα­σί­α­σαν το ανώ­τα­το επι­τρε­πό­με­νο όριο του οργα­νι­κού άνθρα­κα στα καυ­σα­έ­ρια των τσι­με­ντο­κλι­βά­νων, προ­κει­μέ­νου να αδειο­δο­τη­θεί περι­βαλ­λο­ντι­κά η καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση σκου­πι­διών από την ΑΓΕΤ εδώ στον Βόλο. Το μόνο πρά­σι­νο που γνω­ρί­ζουν όλοι αυτοί, η ΕΕ, το κεφά­λαιο και τα κόμ­μα­τα που το υπη­ρε­τούν, είναι το πρά­σι­νο του χρή­μα­τος και του κέρδους.

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, πριν λίγες βδο­μά­δες, εξέ­φρα­σε για μια ακό­μα φορά τη στή­ρι­ξή της στην ανα­φο­ρά της Περι­βαλ­λο­ντι­κής Πρω­το­βου­λί­ας Μαγνη­σί­ας και του Πανελ­λή­νιου Δικτύ­ου Οικο­λο­γι­κών Οργα­νώ­σε­ων, για τις δρα­μα­τι­κές επι­πτώ­σεις στη ζωή και την υγεία του λαού του Βόλου από την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση που προ­κα­λεί η καύ­ση σκου­πι­διών από την ΑΓΕΤ, και κατα­φέ­ρα­με να παρα­μεί­νει η υπό­θε­ση ανοιχτή.

Ο μόνος που σήμε­ρα μπο­ρεί να βάλει φραγ­μό στα σχέ­δια που υπο­λο­γί­ζουν τη ζωή του ως «κόστος» για το «όφε­λος των λίγων» είναι ο λαός. Ο λαός του Βόλου είναι ο μόνος που μπο­ρεί, με τον μαζι­κό αγώ­να του, να εμπο­δί­σει τα σχέ­δια που εμπλέ­κουν την περιο­χή σε επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια, που υπο­θη­κεύ­ουν το μέλ­λον του, κλεί­νο­ντας τα αυτιά του στις σει­ρή­νες των πολι­τι­κών εκπρο­σώ­πων του κεφαλαίου.

Για να είναι πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός αυτός ο αγώ­νας, χρειά­ζε­ται να βγει πιο δυνα­τό το ΚΚΕ στις 25 Ιού­νη. Για­τί η ενα­ντί­ω­ση του ΚΚΕ σε αυτά τα σχέ­δια, όπως είναι ο τερ­μα­τι­κός του LNG, δεν είναι συγκυ­ρια­κή, δεν έχει «ναι μεν αλλά», δεν κρύ­βε­ται πίσω από το «να γίνει η περι­βαλ­λο­ντο­λο­γι­κή μελέ­τη να δού­με τι θα δεί­ξει», ούτε το «να χωρο­θε­τη­θεί το έργο σε άλλο σημείο», όπως λένε στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Είναι καθα­ρή και ολό­πλευ­ρη, και εντάσ­σε­ται στην αντι­πα­ρά­θε­σή μας με το σύνο­λο της στρα­τη­γι­κής της λεγό­με­νης «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», της στρα­τη­γι­κής της ανα­βάθ­μι­σης της χώρας ως κόμ­βου μετα­φο­ράς Ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των, για τα συμ­φέ­ρο­ντα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της και εις βάρος του λαού.

Γυρίστε την πλάτη στα κόμματα που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου

Οι σχε­δια­σμοί για το LNG αντι­κει­με­νι­κά «κου­μπώ­νουν» με τη συνο­λι­κό­τε­ρη μετα­τρο­πή της Μαγνη­σί­ας και όλης της Θεσ­σα­λί­ας σε ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ.

Και αυτό είναι ένα ακό­μα ερώ­τη­μα που καλεί­ται να απα­ντή­σει ο καθέ­νας και η καθε­μιά μπρο­στά στην κάλ­πη της 25ης Ιου­νί­ου: Θα συμ­βι­βα­στού­με με τους κιν­δύ­νους που συνε­πά­γε­ται αυτή η πολι­τι­κή; Θα συμ­βι­βα­στού­με με τη μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ; Με τη νέα απο­στο­λή βαρέ­ων όπλων στο καθε­στώς Ζελέν­σκι; Θα συμ­βι­βα­στού­με με τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης στο Αιγαίο, που απο­τε­λούν αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη για τον ελλη­νι­κό λαό και για όλους τους λαούς της περιοχής;

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δια­γκω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους ποιος θα υλο­ποι­ή­σει καλύ­τε­ρα τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δεν είναι άλλω­στε τυχαίο πως αυτά ακρι­βώς τα ζητή­μα­τα απου­σιά­ζουν από τη μετα­ξύ τους αντι­πα­ρά­θε­ση, συνο­λι­κά από την πολι­τι­κή συζήτηση.

Τους είδα­τε να τσα­κώ­νο­νται για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία; Για τις δήθεν αμυ­ντι­κές συμ­φω­νί­ες με τις ΗΠΑ, που είναι πέρα για πέρα επι­θε­τι­κές, τις ξεκί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρ­νη­ση Τραμπ και τις ολο­κλή­ρω­σε η ΝΔ, για να φτά­σου­με σήμε­ρα να έχου­με γεμί­σει με βάσεις, λιμά­νια, αερο­δρό­μια και άλλες υπο­δο­μές στην υπη­ρε­σία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, οι οποί­ες ταυ­τό­χρο­να γίνο­νται στό­χος αντι­ποί­νων; Εμείς όμως επι­μέ­νου­με να ιεραρ­χού­με αυτά τα ζητή­μα­τα, εμείς ‑κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά- μετρά­με τις ανθρώ­πι­νες ζωές.

Το ίδιο μετρά­νε τις ζωές τους και οι εργα­ζό­με­νοι, οι νέοι της Μαγνη­σί­ας, όλης της Θεσ­σα­λί­ας, που θέλουν να ζήσουν ειρη­νι­κά, που αγω­νιούν βλέ­πο­ντας το μπα­ρού­τι του πολέ­μου να συσ­σω­ρεύ­ε­ται και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ουκρα­νία να κλι­μα­κώ­νε­ται, και κατα­λα­βαί­νουν τους κιν­δύ­νους για τη χώρα μας.

Ο λαός έχει μόνο να χάσει από την υλο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής που μετα­τρέ­πει την Ελλά­δα σε σημαιο­φό­ρο του ΝΑΤΟ στην περιο­χή. Η βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο, ο κίν­δυ­νος να χτυ­πη­θεί η ίδια η περιο­χή του Βόλου, δεν αφο­ρά κάποιο μακρι­νό μέλ­λον. Από το Στε­φα­νο­βί­κειο έφυ­γαν ήδη πέρυ­σι για την Πολω­νία 12 επι­θε­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα των Αμερικανών.

Ο ρόλος της περιο­χής στα επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ είναι πλέ­ον σημα­ντι­κός. Συν­δυά­ζει την 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρι­σα για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των αερο­πο­ρι­κών δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, τη στάθ­μευ­ση ελι­κο­πτέ­ρων και αερο­κί­νη­των μονά­δων στο Στε­φα­νο­βί­κειο, τη συναρ­μο­λό­γη­ση και απο­συ­ναρ­μο­λό­γη­ση ελι­κο­πτέ­ρων, την ενι­σχυ­μέ­νη λιμε­νι­κή υπο­δο­μή στον Αλμυ­ρό για στρα­τιω­τι­κή χρή­ση. Το ίδιο το λιμά­νι του Βόλου περι­λαμ­βά­νε­ται στα αμε­ρι­κα­νι­κά σχέ­δια για τη μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κών φορ­τί­ων προς την Ευρώ­πη. Όλα αυτά, καθι­στούν την περιο­χή έναν μεγά­λο στό­χο στρα­τιω­τι­κών αντι­ποί­νων. Και αυτό το έγκλη­μα απέ­να­ντι στον λαό δρο­μο­λο­γή­θη­κε από όλες τις τελευ­ταί­ες κυβερνήσεις.

Ταυ­τό­χρο­να, ο λαός της Μαγνη­σί­ας, της Θεσ­σα­λί­ας μπο­ρεί να δει ότι τα σχέ­δια αυτά δεν απο­τε­λούν «εγγύ­η­ση» και «ασπί­δα» απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, όπως κοροϊ­δεύ­ουν η ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα. Όπως δεν απο­τέ­λε­σαν εγγύ­η­ση οι ΝΑΤΟι­κές βρε­τα­νι­κές βάσεις στην Κύπρο για την τουρ­κι­κή εισβο­λή και κατο­χή. Ο θεσ­σα­λι­κός λαός μπο­ρεί να απορ­ρί­ψει τα επι­χει­ρή­μα­τα για δήθεν «ενί­σχυ­ση της τοπι­κής οικο­νο­μί­ας» λόγω της ύπαρ­ξης ξένων στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων!

Μιλά­με πρώ­τα απ’ όλα για λεφτά βαμ­μέ­να με το αίμα χιλιά­δων ανθρώ­πων που έχουν σκο­τώ­σει όλα αυτά τα χρό­νια σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Γιου­γκο­σλα­βία, Ουκρα­νία και σε άλλες τόσες πολε­μι­κές επεμ­βά­σεις. Μιλά­με επί­σης για μια «ανά­πτυ­ξη» που είναι συνώ­νυ­μη της σαπί­λας, της δια­φθο­ράς και της παρακ­μής, που οδη­γεί περιο­χές να μετα­τρέ­πο­νται σε «Τρού­μπες» της δεκα­ε­τί­ας του 1960.

Τώρα λοι­πόν είναι η ευκαι­ρία να στεί­λε­τε μήνυ­μα με την ψήφο σας. Να γυρί­σε­τε την πλά­τη στη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που έχουν μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Να στη­ρί­ξε­τε απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ, που με συνέ­πεια λόγων και έργων μπή­κε μπρο­στά, πάλε­ψε με όλες τις δυνά­μεις του ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της χώρας στο μακε­λειό των ιμπεριαλιστών.

Ο λαός της Μαγνησίας θα κερδίσει από την επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή

Σας καλού­με να ανα­λο­γι­στεί­τε: Έχε­τε να χάσε­τε ή να κερ­δί­σε­τε από την επα­νε­κλο­γή του κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή, του Βασί­λη Μετα­ξά, εδώ στη Μαγνη­σία και στις νέες εκλο­γές της 25ης Ιου­νί­ου; Έχει να περι­μέ­νει κάποιο όφε­λος ο λαός της Μαγνη­σί­ας από το 43% που έδω­σε στη ΝΔ και από το 71% που έδω­σε αθροι­στι­κά σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ; Τίπο­τα απο­λύ­τως. Δεν χρειά­ζε­ται να το ξανα­δώ­σει, για­τί αύριο θα το βρει απέ­να­ντί του.

Αντί­θε­τα, η σημα­ντι­κή αύξη­ση σε ψήφους και σε ποσο­στό για το ΚΚΕ και εδώ στη Μαγνη­σία, που το έφε­ρε μια ανά­σα από την τρί­τη θέση, απο­τε­λεί μια πραγ­μα­τι­κά σημα­ντι­κή και­νούρ­για δύνα­μη. Αν δια­τη­ρη­θούν και αυξη­θούν, πετυ­χαί­νο­ντας ξανά την εκλο­γή βου­λευ­τή, θα έχου­με κάνει ένα σημα­ντι­κό βήμα. Αν αυτές οι δυνά­μεις κατα­τε­θούν από την επό­με­νη μέρα στην ανα­ζω­ο­γό­νη­ση, στην αντε­πί­θε­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, τα πράγ­μα­τα ‑πιστέψ­τε μας- θα είναι πολύ καλύ­τε­ρα για τον λαό της περιο­χής. Θα έχει ξημε­ρώ­σει μια δια­φο­ρε­τι­κή μέρα.

Εμείς, οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ σε όλη την Ελλά­δα, ολό­κλη­ρη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή μας Ομά­δα, γι’ αυτό υπο­σχό­μα­στε να δου­λέ­ψου­με. Και δεν το υπο­σχό­μα­στε απλά. Το κάνα­με πρά­ξη όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια και το κάνου­με και τώρα, στο μεσο­διά­στη­μα των δύο εκλο­γι­κών ανα­με­τρή­σε­ων, χωρίς να περι­μέ­νου­με τίποτα.

Κάθε μέρα οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ βρί­σκο­νται στο πλάι ανθρώ­πων του μόχθου που κιν­δυ­νεύ­ουν να βγει το σπί­τι τους σε πλει­στη­ρια­σμό, σε οικο­γέ­νειες που πάνε να τους κάνουν έξω­ση. Σχε­δόν δεν περ­νά­ει μέρα που να μην έχου­με παρα­δείγ­μα­τα απο­τρο­πής τέτοιων εξε­λί­ξε­ων κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή παρέμ­βα­ση σωμα­τεί­ων, φορέ­ων και του ΚΚΕ. Χωρίς να περι­μέ­νου­με τίπο­τα, μπαί­νου­με μπρο­στά στη μάχη για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας με αυξή­σεις στους μισθούς, με υπο­χρε­ω­τι­κά μέτρα ασφά­λειας στη δουλειά.

Αυτό πέτυ­χαν οι εργα­ζό­με­νοι στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη του Περά­μα­τος με τη 48ωρη απερ­γία τους, μετά το εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα που στέ­ρη­σε τη ζωή σε έναν ακό­μα εργά­τη. Αυτό που δεν τους είχε παρα­χω­ρή­σει ούτε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, το να γίνει δηλα­δή υπο­χρε­ω­τι­κή η Σύμ­βα­ση που υπέ­γρα­ψαν το 2017, το επέ­βα­λαν οι ίδιοι με τον αγώ­να τους και με τους κομ­μου­νι­στές, τους υπο­ψή­φιους του ΚΚΕ, στην πρώ­τη γραμμή.

Αυτό σημαί­νει 100% μαχη­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Και τέτοια αντι­πο­λί­τευ­ση δεν μπο­ρεί να περι­μέ­νει ο λαός της Μαγνη­σί­ας ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που θα συνε­χί­σουν να δίνουν συναί­νε­ση στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ούτε από τα λεγό­με­να «μικρά κόμ­μα­τα», κόμ­μα­τα μίας χρή­σης στην πραγματικότητα.

Πόσες φορές το έχου­με δει έως τώρα; Κόμ­μα­τα χωρίς καμία κοι­νω­νι­κή ανα­φο­ρά, χωρίς καμία παρου­σία στους αγώ­νες του λαού μας, χωρίς ούτε ένα ανα­γνω­ρί­σι­μο στέ­λε­χος σε κάθε περιο­χή, να «φου­σκώ­νουν» από την υπερ­προ­βο­λή που τους χαρί­ζει σε μια δεδο­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή το σύστη­μα, να κατα­γρά­φουν μια «χρή­σι­μη» για το σύστη­μα παρου­σία στη Βου­λή για 1–2 τετρα­ε­τί­ες. Και στη συνέ­χεια να εξα­φα­νί­ζο­νται και τα στε­λέ­χη τους να βρί­σκουν στέ­γη από εδώ και από εκεί. Πρό­κει­ται όχι μόνο για χαμέ­νη ψήφο, αλλά και για χαμέ­νο χρό­νο για τον λαό και τη νεο­λαία μας.

Με δυνατό ΚΚΕ μπορούμε να δημιουργήσουμε ρωγμές στον αρνητικό συσχετισμό

Μόνο μαζί με το ΚΚΕ μπο­ρού­με να δημιουρ­γή­σου­με ρωγ­μές στον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό. Όλα αλλά­ζουν όταν το απο­φα­σί­ζουν με τη δρά­ση τους οι πολλοί!

Για­τί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύ­σεις στο σύστη­μα. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντι­συ­στη­μι­κή. Για­τί στο δίλημ­μα «ή οι ζωές μας ή τα κέρ­δη τους» επι­λέ­γου­με τις ζωές μας, παλεύ­ο­ντας ενά­ντια στα μικρά και μεγά­λα «Τέμπη» που ζει κάθε μέρα ο λαός. Για­τί κόντρα στη μιζέ­ρια και στο «τίπο­τα δεν γίνε­ται», το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού και της νεο­λαί­ας στη δου­λειά, στη μόρ­φω­ση, στην Υγεία, στον ελεύ­θε­ρο χρό­νο, στον Πολι­τι­σμό, στην προ­στα­σία της ζωής του λαού και του Περιβάλλοντος.

Για­τί έχει μέτω­πο στον φασι­σμό και στο θερ­μο­κή­πιό του, το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης. Δεν δίνει συγ­χω­ρο­χάρ­τια ντρο­πής στους ναζί, όπως κάνουν άλλα κόμματα.

Για­τί έχει Πρό­γραμ­μα εξου­σί­ας — δια­κυ­βέρ­νη­σης με τον λαό στο τιμό­νι της εξου­σί­ας, πραγ­μα­τι­κό ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παρά­γε­ται. Για­τί στη σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα υπάρ­χει διέ­ξο­δος για τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού, στη σύγκρου­ση και την ανα­τρο­πή του σάπιου, διε­φθαρ­μέ­νου συστή­μα­τος. Μόνο ο λαός σώζει τον λαό, στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, με ΚΚΕ δυνατό!

Πάμε, λοι­πόν, στις δύο βδο­μά­δες που απέ­μει­ναν, να κάνου­με την πιο μεγά­λη προ­σπά­θεια. Να μην υπο­λο­γί­σου­με την κού­ρα­ση. Να συγκρου­στού­με με το υπο­το­νι­κό κλί­μα που καλ­λιερ­γούν όλοι οι άλλοι, κυρί­ως με τη συναί­νε­σή τους. Καμία ψήφος στο ΚΚΕ δεν πρέ­πει να πάει χαμέ­νη στην απο­χή, ούτε να σκορ­πί­σει δεξιά και αριστερά.

Το βήμα που κάνα­με στις 21 Μαΐ­ου μπο­ρεί τώρα να γίνει άλμα. Με ΚΚΕ ακό­μα πιο δυνα­τό, με δυνα­τό τον λαό και το κίνη­μά του, καμία κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να νιώ­θει παντοδύναμη.

Όσοι το τολ­μή­σα­τε, κάντε το ξανά. Είδα­τε ότι δεν είστε μόνοι σας. Και όσοι το σκε­φτή­κα­τε και διστά­σα­τε, έχε­τε άλλη μια ευκαι­ρία για να κάνε­τε τη σωστή επι­λο­γή. Την επι­λο­γή της δύνα­μης, του αγώ­να και της ελπί­δας για τον λαό.

ΚΚΕ δυνα­τό, η ελπί­δα είναι εδώ!

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο