Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στο Δίστομο: «Η μεγαλύτερη τιμή σήμερα στη μνήμη των σφαγιασθέντων είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια στον φασισμό»

Η εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε ο  Δήμος Δίστο­μου — Αρά­χω­βας — Αντί­κυ­ρας ξεκί­νη­σε με μνη­μό­συ­νο. Στη συνέ­χεια, οι συμ­με­τέ­χο­ντες περ­πά­τη­σαν προς το μνη­μείο όπου έγι­νε το προ­σκλη­τή­ριο των σφα­για­σθέ­ντων από τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής και η κατά­θε­ση στεφάνων.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατέ­θε­σε στε­φά­νι εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ έκα­νε την εξής δήλωση:

«Η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή σήμε­ρα στη μνή­μη των σφα­για­σθέ­ντων Διστο­μι­τών, σε αυτόν τον ιερό τόπο, είναι η συνέ­χι­ση του αγώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό, για να γκρε­μι­στεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα, η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής και ιδιαί­τε­ρα εδώ στη Βοιω­τία, ο λαός της να αφαι­ρέ­σει την έδρα της Χρυ­σής Αυγής και να τη δώσει στο ΚΚΕ».

Distomo

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο