Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα ΑμεΑ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα παρευ­ρε­θεί και θα κάνει δηλώ­σεις στο συλ­λα­λη­τή­ριο, το Σάβ­βα­το 3 Δεκέμ­βρη, στις 11 π.μ., στο Σύνταγ­μα, που διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ), ο Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων ΑμεΑ Αττι­κής και Νήσων, καθώς και άλλοι φορείς του ανα­πη­ρι­κού και του γονεϊ­κού κινή­μα­τος, εκπαι­δευ­τι­κοί και εργαζόμενοι.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Η 3η Δεκεμ­βρί­ου έχει καθιε­ρω­θεί από τον ΟΗΕ Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ατό­μων με Ανα­πη­ρία (ΑμεΑ). Μια σαν τις 10άδες / 100άδες άλλες κενές ουσια­στι­κού κοι­νω­νι­κού αγω­νι­στι­κού περιε­χό­με­νου από τους απα­ντα­χού δια­χει­ρι­στές του αστι­κού κρά­τους, που περιο­ρί­ζο­νται στο “φαί­νε­σθαι”. Η ημέ­ρα αυτή θεσπί­στη­κε το 1992 και γιορ­τά­ζε­ται παγκο­σμί­ως, στο­χεύ­ο­ντας ‑υπο­τί­θε­ται, στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση και προ­ώ­θη­ση της κατα­νό­η­σης σε θέμα­τα ανα­πη­ρί­ας και την κοι­νω­νι­κή κινη­το­ποί­η­ση για την έντα­ξη των ατό­μων με ανα­πη­ρία σε κάθε πτυ­χή της πολι­τι­κής, κοι­νω­νι­κής, οικο­νο­μι­κής και πολι­τι­στι­κής ζωής ‑αρκεί το κρά­τος (στη χώρα μας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο) να μη δώσει δεκά­ρα τσακιστή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Πέρ­σι (πχ) τέτοιες μέρες είχα­με το θλι­βε­ρό podcast του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη να συνα­ντά, μια δυνα­μι­κή γυναί­κα που μοι­ρά­ζε­ται θαρ­ρα­λέα το δρά­μα της και τη ζωή της με τον ενή­λι­κα αυτι­στι­κό γιο της με τις καθη­με­ρι­νές ιστο­ρί­ες από τη ζωή της

Από την πλευ­ρά του το Τσι­πρέι­κο ‑δια στό­μα­τος Αλέ­ξη ζήτη­σε “να υλο­ποι­η­θεί το σύν­θη­μα του ανα­πη­ρι­κού κινή­μα­τος «Τίπο­τα για εμάς χωρίς εμάς»”, ενώ το 2020 ζητού­σε “να χτί­σου­με μια κοι­νω­νία δίκαιη για όλους και όλες”, ξεχνώ­ντας πως όταν ήταν κυβέρ­νη­ση μιλώ­ντας για “τομές που εκκρε­μού­σαν για δεκα­ε­τί­ες”, προ­χώ­ρη­σε στην ήδη θεσμο­θε­τη­μέ­νη “θεσμι­κή ανα­γνώ­ρι­ση” ΑμεΑ στη διοί­κη­ση και τις υπη­ρε­σί­ες του κρά­τους, γενι­κεύ­ο­ντας την επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τά τους -«πακέ­το» με την προ­σπά­θεια παρα­πέ­ρα χει­ρα­γώ­γη­σης των ανα­πη­ρι­κών οργα­νώ­σε­ων.… οδη­γώ­ντας σε «λου­κέ­το»  Θερα­πευ­τή­ρια Χρό­νιων Παθή­σε­ων Ατό­μων με Ειδι­κές Ανά­γκες κά.

ΣΕΑΑΝ — ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κανονικά η εκδήλωση στις 3 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα παρά την άρνηση του Δήμου να δώσει άδεια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο