Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας θα ασκήσει έφεση στο βούλευμα αποφυλάκισης του Ν. Μιχαλολιάκου

Ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών Λαμί­ας θα ασκή­σει έφε­ση στο βού­λευ­μα του δικα­στι­κού συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Λαμί­ας, με το οποίο απο­φυ­λα­κί­ζε­ται με περιο­ρι­στι­κούς όρους ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, ο οποί­ος έχει κατα­δι­κα­σθεί για διεύ­θυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής σε 13 έτη κάθειρ­ξης και 6 μήνες.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Λαμί­ας ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος απο­φυ­λα­κί­ζε­ται με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από την περι­φέ­ρεια της επι­κρά­τειας του νομού Αττι­κής, της εμφά­νι­σης στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα τόπου δια­μο­νής του (Πεύ­κη) μια φορά τον μήνα και της μη συνα­να­στρο­φής με συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νους για τη συγκε­κρι­μέ­νη ποι­νι­κή υπό­θε­ση για την οποία φυλακίστηκε.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο εισαγ­γε­λέ­ας Λαμί­ας, στην έφε­ση του θα ανα­φέ­ρει ότι ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος δεν πλη­ροί τις ουσια­στι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για απο­φυ­λά­κι­ση, καθώς δεν έχει επί­δει­ξη μετα­μέ­λεια και ηθι­κή βελ­τί­ω­ση για τα αδι­κή­μα­τα για τα οποία κατα­δι­κά­στη­κε, καθώς σε εκτε­τα­μέ­νη αρθρο­γρα­φία μέσω δια­δι­κτύ­ου εμφα­νί­ζε­ται αμε­τα­νό­η­τος και δηλώ­νει ότι βρί­σκε­ται έγκλει­στος στο πλαί­σιο πολι­τι­κής δίω­ξης και σκευω­ρί­ας.

Το ΚΚΕ για την απο­φυ­λά­κι­ση Μιχαλολιάκου

Η από­φα­ση για την πρό­ω­ρη απο­φυ­λά­κι­ση του Μιχα­λο­λιά­κου προ­κά­λε­σε έντο­νες πολι­τι­κές αντι­δρά­σεις και βεβαί­ως την οργι­σμέ­νη αντί­δρα­ση της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα και των Αιγύ­πτιων αλλιεργατών.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο