Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζορτζ Τσούνης υποψήφιος για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής επι­χει­ρη­μα­τί­ας Τζορτζ Τζέιμς Τσού­νης είναι η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν για τη θέση του πρε­σβευ­τή των ΗΠΑ στην Αθή­να. Η υπο­ψη­φιό­τη­τα του κ. Τσού­νη πρέ­πει να εγκρι­θεί κατό­πιν ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας από την Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Γερου­σί­ας, στην οποία προ­ε­δρεύ­ει ο γερου­σια­στής Ρόμπερτ Μενέ­ντεζ. Εάν ξεπε­ρα­στεί ο σκό­πε­λος με τις καθυ­στε­ρή­σεις που παρα­τη­ρού­νται στην έγκρι­ση των διο­ρι­σμών, εκτι­μά­ται ότι ο Τζορτζ Τσού­νης θα μπο­ρέ­σει να ανα­λά­βει τα ηνία της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας στην Αθή­να στην αρχή του νέου έτους.

Η ανα­κοί­νω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας έρχε­ται μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρ­ξη του νέου γύρου του Στρα­τιω­τι­κού Δια­λό­γου Ελλά­δας-ΗΠΑ στην Ουά­σιγ­κτον αλλά και την ανα­με­νό­με­νη υπο­γρα­φή της νέας Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA).

Μετα­νά­στης δεύ­τε­ρης γενιάς με γονείς από την ορει­νή Ναυ­πα­κτία, ο Τζορτζ Τσού­νης μεγά­λω­σε μέσα στην ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα της Νέας Υόρ­κης. Ο ίδιος έχει εκτε­τα­μέ­νη εμπει­ρία στον κλά­δο της του­ρι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, καθώς είναι ο ιδρυ­τής και εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής του ξενο­δο­χεια­κού ομί­λου Chartwell Hotels. Η συγκε­κρι­μέ­νη εται­ρεία έχει ισχυ­ρή παρου­σία σε όλες τις βορειο­α­να­το­λι­κές πολι­τεί­ες και συνερ­γά­ζε­ται με σημα­ντι­κά ονό­μα­τα του χώρου, όπως «Hilton», «Marriott» και «Intercontinental».

Θεω­ρεί­ται γέν­νη­μα θρέμ­μα του Μεγά­λου Μήλου, της πόλης δηλα­δή στην οποία μεγά­λω­σε και σπού­δα­σε, ξεκι­νώ­ντας από το Πανε­πι­στή­μιο της Νέας Υόρ­κης και στη συνέ­χεια απο­κτώ­ντας πτυ­χίο νομι­κής από το St. John’s University. Αμέ­σως μετά τις σπου­δές του, εργά­στη­κε στη μεγα­λύ­τε­ρη νομι­κή εται­ρεία του Λονγκ Αϊλαντ, ενώ μέχρι και σήμε­ρα συνε­χί­ζει να μένει στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή με τη γυναί­κα του Όλγα και τα τρία παι­διά τους.

Το 2013, επί προ­ε­δρί­ας Μπα­ράκ Ομπά­μα, είχε εξε­τα­στεί η πιθα­νό­τη­τα της τοπο­θέ­τη­σής του στη θέση του πρέ­σβη των ΗΠΑ στη Νορ­βη­γία, μιας προ­σπά­θειας, όμως, που τελι­κά δεν κατά­φε­ρε να ευδο­κι­μή­σει. Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν, ο κ. Τσού­νης είχε την ευκαι­ρία να ανα­λά­βει μια σει­ρά ρόλων στον ιδιω­τι­κό και στον δημό­σιο τομέα, απο­κο­μί­ζο­ντας νέες εμπει­ρί­ες που εκτι­μά­ται ότι θα ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν τη νέα του υπο­ψη­φιό­τη­τα. Ειδι­κό­τε­ρα, η εμπει­ρία του στο τιμό­νι της Chartwell Hotels αλλά και η ανά­λη­ψη της διεύ­θυν­σης της Arbor Realty Trust και της New York’s Signature Bank, δύο εται­ριών που είναι εισηγ­μέ­νες στο χρη­μα­τι­στή­ριο, του έχει δώσει τη δυνα­τό­τη­τα να ανα­πτύ­ξει σημα­ντι­κές επα­φές στα υψη­λό­τε­ρα κλι­μά­κια της επεν­δυ­τι­κής κοι­νό­τη­τας της Νέας Υόρκης.

Εξί­σου, όμως, σημα­ντι­κές θεω­ρού­νται και οι πολι­τι­κές δια­συν­δέ­σεις που δια­τη­ρεί ο 53χρόνος ομο­γε­νής στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Πρό­κει­ται άλλω­στε για έναν πολι­τι­κό διο­ρι­σμό, με δεδο­μέ­νο ότι ο Τζορτζ Τσού­νης δεν είναι διπλω­μά­της καριέ­ρας. Υπό αυτό το πρί­σμα, αξί­ζει να επι­ση­μαν­θεί η μακρο­χρό­νια σχέ­ση που δια­τη­ρεί με τον πρό­ε­δρο Μπάι­ντεν, καθώς στην προ­ε­κλο­γι­κή μάχη του 2012 είχε δια­τε­λέ­σει πρό­ε­δρος των «Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νών για τον Ομπά­μα-Μπάι­ντεν». Επι­πλέ­ον, γνω­ρί­ζε­ται καλά με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Άντο­νι Μπλίν­κεν, και απο­λαμ­βά­νει την πλή­ρη στή­ρι­ξη του γερου­σια­στή Ρόμπερτ Μενέ­ντεζ, με τον οποίο έχει ανα­πτύ­ξει στε­νή φιλία. Παρά το γεγο­νός ότι συγκα­τα­λέ­γε­ται κυρί­ως στους χορη­γούς του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, ο ομο­γε­νής επι­χει­ρη­μα­τί­ας δια­τη­ρεί ανοι­χτούς τους διαύ­λους επι­κοι­νω­νί­ας στο Καπι­τώ­λιο με βου­λευ­τές και γερου­σια­στές από τα δύο μεγά­λα κόμματα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο