Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ελον Μασκ εξαγόρασε το Twitter

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Ελον Μασκ κατέ­λη­ξε σε συμ­φω­νία με την Twitter Inc για την εξα­γο­ρά της εται­ρεί­ας ένα­ντι 44 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, μια κίνη­ση με την οποία η δημο­φι­λής πλατ­φόρ­μα με τα εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες, μετα­ξύ των οποί­ων πολ­λοί ηγέ­τες και δια­ση­μό­τη­τες, θα περά­σει στην ιδιο­κτη­σία του πλου­σιό­τε­ρου ανθρώ­που στον κόσμο.

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τη συμ­φω­νία, που την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα έδει­χνε αβέ­βαιη, εντά­θη­καν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, αφού ο Μασκ εντυ­πω­σί­α­σε τους μετό­χους με τις χρη­μα­το­δο­τι­κές λεπτο­μέ­ρειες της προ­σφο­ράς του.

Πρό­κει­ται για μια καθο­ρι­στι­κή στιγ­μή για την εται­ρεία, που συμπλη­ρώ­νει 16 χρό­νια ως ένας από τους πλέ­ον επι­δρα­στι­κούς χώρους δημό­σιας συζή­τη­σης στον κόσμο και πλέ­ον βρι­σκό­ταν αντι­μέ­τω­πη με σει­ρά προκλήσεων.

«Η ελευ­θε­ρία του λόγου είναι το θεμέ­λιο μιας δημο­κρα­τί­ας που λει­τουρ­γεί και το Twitter είναι η ψηφια­κή πλα­τεία της πόλης, όπου συζη­τού­νται θέμα­τα ζωτι­κής σημα­σί­ας για το μέλ­λον της ανθρω­πό­τη­τας» ανέ­φε­ρε ο Μασκ σε μια ανα­κοί­νω­σή του.

Ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας συμ­φώ­νη­σε να κατα­βά­λει 54,20 δολά­ρια ανά μετο­χή και έχει δηλώ­σει ότι σκο­πεύ­ει να απο­σύ­ρει την εται­ρεία από το Χρη­μα­τι­στή­ριο στο οποίο εισή­χθη το 2013.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο