Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ενιαίος αγώνας για την Υγεία, την ζωή με αξιοπρέπεια μπορεί να βρει προοπτική στη συμπόρευση με το ΚΚΕ

Σε σύσκε­ψη μαζι­κών φορέ­ων και εργα­ζο­μέ­νων στις δομές Υγεί­ας μίλη­σε χτες το από­γευ­μα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Τη σύσκε­ψη διορ­γά­νω­σε η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Πει­ραιά του Κόμ­μα­τος, με θέμα «Δύο χρό­νια παν­δη­μία, η κατά­στα­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας και της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας στον Πει­ραιά», στον Πολυ­χώ­ρο «Μάνος Λοΐ­ζος» στη Νίκαια.

«Δεν θυσιά­ζουν την υγεία για των κερ­δών την “ανο­σία”. Ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο πιο επι­κίν­δυ­νος “ιός”»: Το σύν­θη­μα έδω­σε το έναυ­σμα για τη συζή­τη­ση που ξεδι­πλώ­θη­κε γύρω από τα προ­βλή­μα­τα των κατοί­κων, των εργα­ζο­μέ­νων, των γονιών του Πειραιά.

Στην εκδή­λω­ση παρευ­ρέ­θη­καν συν­δι­κα­λι­στές από πολ­λούς κλά­δους και χώρους δου­λειάς, εκπρό­σω­ποι μαζι­κών φορέ­ων, Συλ­λό­γων Γονέ­ων, Πολι­τι­στι­κών Συλλόγων.

«Σήμε­ρα βρι­σκό­μα­στε εδώ όλοι εμείς που λέμε “δεν πάει άλλο”, που αγω­νιού­με για το μέλ­λον των παι­διών μας, που ελπί­ζου­με σε ένα καλύ­τε­ρο αύριο», τόνι­σε ο Μανώ­λης Ραπά­να­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Πει­ραιά. Με πολ­λούς από τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, πρό­σθε­σε, το ΚΚΕ έχει συνα­ντη­θεί το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στους αγώ­νες σε μια σει­ρά μέτω­πα. «Δεν έχου­με συμ­φω­νή­σει πάντα σε όλα, αυτά που μας ενώ­νουν όμως είναι πολύ περισ­σό­τε­ρα», επε­σή­μα­νε, ενώ καλω­σό­ρι­σε ιδιαί­τε­ρα τους εκπρο­σώ­πους σωμα­τεί­ων και φορέ­ων που αντα­πο­κρί­θη­καν για πρώ­τη φορά στο κάλε­σμα του ΚΚΕ για συζή­τη­ση και διάλογο.

Παρεμ­βά­σεις στην εκδή­λω­ση έκα­ναν οι: Εύα Πολύ­ζου, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Μετα­ξά», Πέτρος Σατο­λιάς, πρό­ε­δρος της Ενω­σης Γονέ­ων Δήμου Νίκαιας — Ρέντη, Δημή­τρης Λινάρ­δος, μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ (εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες της COSCO), Χρυ­σάν­θη Αγα­θού, μέλος του ΔΣ του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Δρα­πε­τσώ­νας «Τερ­ψη­χώ­ρος», Βασί­λης Βατί­στας, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών Κερα­τσι­νί­ου — Περά­μα­τος «Νίκος Πλου­μπί­δης», η Αννα Σκλε­πού­νη από τη Γραμ­μα­τεία της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να Ανα­πή­ρων και η Γιού­λα Χρι­στο­δού­λου από την Επι­τρο­πή Ειρή­νης Κοκκινιάς.

Συμ­με­τεί­χαν πάνω από 50 φορείς.

Ομι­λί­ες:

Εισα­γω­γι­κή ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα
Η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη δεν είναι λύση για τον λαό (κλεί­σι­μο στη σύσκε­ψη από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ)
Ενιαία τα προ­βλή­μα­τα όλων των εργα­ζο­μέ­νων — Γιού­λα Χρι­στο­δού­λου, Επι­τρο­πή Ειρή­νης Κοκκινιάς
Τα αιτή­μα­τα των ΑμεΑ κοι­νά με των υγειο­νο­μι­κών και όλου του λαού | Αννα Σκλε­πού­νη, Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Αναπήρων
Καθρέ­φτης της πολι­τι­κής απα­ξί­ω­σης του ΕΣΥ τα νοσο­κο­μεία του Πει­ραιά | Εύα Πολύ­ζου, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Μετα­ξά»
Βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για την υγεία των παι­διών μας | Πέτρος Σατο­λιάς, πρό­ε­δρος της Ενω­σης Γονέ­ων Δήμου Νίκαιας — Ρέντη
Η COSCO μετρά­ει κέρ­δη και εμείς τις πλη­γές μας — Δημή­τρης Λινάρ­δος, μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ (εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες της COSCO)
Δεν φταί­ει «το κακό το ριζι­κό μας» για την κατά­στα­ση που βιώ­νου­με | Χρυ­σάν­θη Αγα­θού, μέλος του ΔΣ του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Δρα­πε­τσώ­νας «Τερ­ψη­χώ­ρος»
Μόνο ο συλ­λο­γι­κός αγώ­νας εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών και γονιών θα φέρει απο­τέ­λε­σμα | Βασί­λης Βατί­στας, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών «Νίκος Πλουμπίδης»

Γίνε συνδρομητής στο Ριζοσπάστηhttps://ekdoseis-atexnos.gr/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο