Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ερντογάν με δικαστική απόφαση απαιτεί να κατέβει από το twitter αιχμηρό γράφημα του Έλληνα γραφίστα Jo Di

Κάθε μη αρε­στή φωνή στην Τουρ­κία διώ­κε­ται, στην κυριο­λε­ξία ο Ερντο­γάν «πνί­γει» τον Τύπο και κατα­στέλ­λει κάθε φωνή δια­μαρ­τυ­ρί­ας, αντί­στα­σης, κρι­τι­κής. Δεκά­δες οι συλ­λη­φθέ­ντες δημο­σιο­γρά­φοι, εκα­το­ντά­δες οι μηνύ­σεις για προ­σβο­λή του …σουλ­τά­νου.  Με μηνύ­σεις προ­σπα­θεί να τρο­μο­κρα­τή­σει  και απαι­τεί από twitter και facebook  να κατε­βά­σουν μη αρε­στές αναρ­τή­σεις, σκί­τσα γραφήματα.

Αυτή τη φορά στο στό­χα­στρό του και ο Έλλη­νας γρα­φί­στας Jo Di, αιχ­μη­ρό γρά­φη­μα του οποί­ου, με δικα­στι­κή από­φα­ση. απαι­τεί να κατέ­βει από το twitter, μαζί με άλλες δεκά­δες δημο­σιεύ­σεις (σε Twitter, Facebook κ.α.) που αφο­ρούν τον Τούρ­κο πρω­θυ­πουρ­γό και την πολι­τι­κή του.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Jo Di γράφει:

“Σήμε­ρα το πρωί, έλα­βα ένα e‑mail από το νομι­κό τμή­μα του Twitter. Σε αυτό έχει επι­συ­να­φθεί μια από­φα­ση δικα­στη­ρί­ου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, σύμ­φω­να με την οποία απαι­τεί­ται η δια­γρα­φή δημο­σιεύ­σε­ων από διά­φο­ρους χρή­στες σε διά­φο­ρα κοι­νω­νι­κά δίκτυα (Twitter, Facebook κ.α.) που αφο­ρούν στην δρά­ση του Erdogan. Το twitter ανα­λαμ­βά­νει να ενη­με­ρώ­σει και να προ­τρέ­ψει (κατά κάποιο τρό­πο) τους χρή­στες να δια­γρά­ψουν μόνοι τους τις δημο­σιεύ­σεις τους, για­τί όπως ανα­φέ­ρει ενδε­χο­μέ­νως θα κλη­θεί το ίδιο να λάβει δρά­ση (να τις δια­γρά­ψει από μόνο του).

Το επίμαχο δημοσίευμα που αφορά στο Jo Di

Η ανα­φο­ρά στον Erdogan, είχε γίνει με αφορ­μή την επί­θε­ση στην Άγκυ­ρα, το 2015 και ανέ­φε­ρε το τι φώνα­ζαν οι Τούρ­κοι, οι οποί­οι είχαν κατέ­βει στο δρό­μο. “Δολο­φό­νε Erdogan” φώνα­ζαν και αυτό περιέ­γρα­ψε η εικό­να με έναν αρκε­τά ανά­γλυ­φο τρό­πο. Έκτο­τε φυσι­κά, ο Erdogan έχει προ­χω­ρή­σει σε πολύ χει­ρό­τε­ρες τακτι­κές και αυτό που επι­θυ­μεί στην παρού­σα φάση είναι να δια­γρα­φεί κάθε ίχνος από τις δια­φο­ρε­τι­κές φωνές – όχι μόνο μέσα στην Τουρ­κία – αλλά και παγκό­σμια μέσω του διαδικτύου.

Η δικαστική απόφαση που έστειλε το Twitter

Το έγγρα­φο του τουρ­κι­κού δικα­στη­ρί­ου περι­λαμ­βά­νει μια σει­ρά από 80 δημο­σιεύ­σεις σε Twitter, Facebook, άλλα κοι­νω­νι­κά δίκτυα αλλά και διευ­θύν­σεις διά­φο­ρων blogs, από τις οποί­ες απαι­τεί­ται η δια­γρα­φή περί­που 80 δημο­σιεύ­σε­ων (κυρί­ως σκί­τσων και εικό­νων) που αφο­ρούν στις δρά­σεις του Erdogan.

Η παρα­πά­νω εικό­να μάλι­στα, που αφο­ρά στο Jo Di, δημο­σιεύ­τη­κε τον Οκτώ­βριο του 2015 και στην λίστα του Erdogan περι­λαμ­βά­νε­ται περί­που 10 φορές από δια­φο­ρε­τι­κές διευ­θύν­σεις και λογα­ρια­σμούς οι οποί­οι είχαν κάνει ανα­δη­μο­σιεύ­σεις της.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις που απαιτεί ο Erdogan μέσω της δικαστικής απόφασης να διαγραφούν από το internet

Το χρο­νι­κό φάσμα που καλύ­πτουν οι δημο­σιεύ­σεις είναι από τον Οκτώ­βριο του 2015 μέχρι και τον Φλε­βά­ρη του 2018.

Ακο­λου­θούν κάποιες από τις δημο­σιεύ­σεις για τις οποί­ες απαι­τεί­ται η δια­γρα­φή από την πλευ­ρά του Erdogan:

erdogan1 erdogan2 erdogan3 erdogan4 erdogan5 erdogan6

Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση μπλό­κα­ρε τον Λατούφ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο