Ο Ερντογάν με δικαστική απόφαση απαιτεί να κατέβει από το twitter αιχμηρό γράφημα του Έλληνα γραφίστα Jo Di

Κάθε μη αρε­στή φωνή στην Τουρ­κία διώ­κε­ται, στην κυριο­λε­ξία ο Ερντο­γάν «πνί­γει» τον Τύπο και κατα­στέλ­λει κάθε φωνή δια­μαρ­τυ­ρί­ας, αντί­στα­σης, κρι­τι­κής. Δεκά­δες οι συλ­λη­φθέ­ντες δημο­σιο­γρά­φοι, εκα­το­ντά­δες οι μηνύ­σεις για προ­σβο­λή του …σουλ­τά­νου.  Με μηνύ­σεις προ­σπα­θεί να τρο­μο­κρα­τή­σει  και απαι­τεί από twitter και facebook  να κατε­βά­σουν μη αρε­στές αναρ­τή­σεις, σκί­τσα γρα­φή­μα­τα. Αυτή τη φορά στο στό­χα­στρό του και ο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο Ερντο­γάν με δικα­στι­κή από­φα­ση απαι­τεί να κατέ­βει από το twitter αιχ­μη­ρό γρά­φη­μα του Έλλη­να γρα­φί­στα Jo Di.