Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ξεκί­νη­σε την αξιο­λό­γη­ση του ρωσι­κού εμβο­λί­ου Sputnik V.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι συγκε­κρι­μέ­νο εμβό­λιο κατά της COVID-19 ανα­πτύ­χθη­κε από το Εθνι­κό Κέντρο Επι­δη­μιο­λο­γί­ας και Μικρο­βιο­λο­γί­ας Gamaleya της Ρωσίας.

Ο αιτών από πλευ­ράς ΕΕ για αυτό το φάρ­μα­κο είναι η R‑Pharm Germany GmbH.

Η από­φα­ση της επι­τρο­πής για τα ανθρώ­πι­να φάρ­μα­κα (CHMP) του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Φαρ­μά­κων να ξεκι­νή­σει την αξιο­λό­γη­ση βασί­ζε­ται σε απο­τε­λέ­σμα­τα εργα­στη­ρια­κών και κλι­νι­κών μελε­τών σε ενή­λι­κες. Αυτές οι μελέ­τες δεί­χνουν ότι το Sputnik V ενερ­γο­ποιεί την παρα­γω­γή αντι­σω­μά­των και ανο­σο­κυτ­τά­ρων που στο­χεύ­ουν τον SARS-CoV‑2  και μπο­ρεί να βοη­θή­σουν στην προ­στα­σία από την COVID-19, ανα­φέ­ρει ο ΕΜΑ.

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να παρέ­χει το εμβό­λιο Sputnik V σε 50 εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους της ΕΕ από τον Ιού­νιο, μετά την έγκρι­σή του από τον Ευρω­παϊ­κό Οργα­νι­σμό Φαρ­μά­κων (EMA).

Από την πλευ­ρά του, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του Ρωσι­κού Ταμεί­ου Άμε­σων Επεν­δύ­σε­ων (RDIF), Κιρίλ Ντμί­τριεφ χαι­ρέ­τι­σε την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας, σημειώ­νο­ντας ότι «η RDIF παρεί­χε στον EMA πλή­ρη στοι­χεία για το εμβό­λιο, το οποίο έχει εγκρι­θεί για χρή­ση σε περισ­σό­τε­ρες από 40 χώρες».

«Το Sputnik V μπο­ρεί να συμ­βά­λει σημα­ντι­κά στη διά­σω­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων ζωών στην Ευρώ­πη και προ­σβλέ­που­με σε μια ενδε­λε­χή ανα­θε­ώ­ρη­ση των δεδο­μέ­νων από την CHMP [Επι­τρο­πή Φαρ­μά­κων για Ανθρώ­πι­νη Χρή­ση του EMA]. Οι συνερ­γα­σί­ες για τα εμβό­λια πρέ­πει να υπερ­βαί­νουν την πολι­τι­κή και η συνερ­γα­σία με τον EMA είναι ένα τέλειο παρά­δειγ­μα που απο­δει­κνύ­ει ότι οι κοι­νές προ­σπά­θειες είναι ο μόνος τρό­πος για τον τερ­μα­τι­σμό της παν­δη­μί­ας. Μετά την έγκρι­ση του EMA, θα είμα­στε σε θέση να παρέ­χου­με εμβό­λιο για 50 εκα­τομ­μύ­ρια Ευρω­παί­ους από τον Ιού­νιο του 2021» ανα­φέ­ρει ο Ντμί­τριεφ σε δελ­τίο Τύπου.

Ο Ντμί­τριεφ είχε δια­βε­βαιώ­σει νωρί­τε­ρα ότι οι παρα­δό­σεις εμβο­λί­ων μεγά­λης κλί­μα­κας στην ΕΕ θα ξεκι­νή­σουν μόνο αφού όλοι οι Ρώσοι που επι­θυ­μούν να εμβο­λια­στούν το έχουν πρά­ξει. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η από­φα­ση για έναρ­ξη της κυλιό­με­νης επα­νε­ξέ­τα­σης βασί­ζε­ται σε απο­τε­λέ­σμα­τα εργα­στη­ρια­κών και κλι­νι­κών μελε­τών του εμβο­λί­ου σε ενή­λι­κες όπως ανα­κοί­νω­σε το RDIF.

«Ο ΕΜΑ θα αξιο­λο­γή­σει τη συμ­μόρ­φω­ση του Sputnik V με τα συνή­θη πρό­τυ­πα της ΕΕ για απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, ασφά­λεια και ποιό­τη­τα» ανέ­φε­ρε το δελ­τίο τύπου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι μια πρό­σφα­τη μελέ­τη που δημο­σιεύ­θη­κε στο περιο­δι­κό «The Lancet», στις 2 Φεβρουα­ρί­ου, ανέ­φε­ρε ότι το Sputnik V, το οποίο ανα­πτύ­χθη­κε από το Ερευ­νη­τι­κό Κέντρο Γκα­μα­λέ­για, έδει­ξε 91,6% απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, με βάση τα προ­σω­ρι­νά δεδο­μέ­να των κλι­νι­κών δοκι­μών της τρί­της φάσης.

Το εμβό­λιο, το οποίο έχει κατα­σκευα­στεί σε πλατ­φόρ­μα ανθρώ­πι­νου αδε­νοϊ­ού, κατα­χω­ρή­θη­κε από τη ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση στις 11 Αυγού­στου και πάνω από 40 χώρες έχουν ήδη εγκρί­νει το Sputnik V για χρή­ση έκτα­κτης ανάγκης.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο