Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ζακ πέθανε από τις κλωτσιές στο κεφάλι όσο ήταν εγκλωβισμένος στη τζαμαρία — Το πόρισμα του ιατροδικαστή της οικογένειας

Τα δολο­φο­νι­κά λακτί­σμα­τα που δέχτη­κε την ώρα που βρι­σκό­ταν μέσα στην τζα­μα­ρία του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου ήταν καθο­ρι­στι­κά για το θάνα­το του Ζακ Κωστό­που­λου, με τα πιο σοβα­ρά να είναι δυο που δέχτη­κε στο κεφά­λι. Αυτό είναι το συμπέ­ρα­σμα στο πόρι­σμα για τις αιτί­ες θανά­του του 33χρονου Ζακ που κατέ­θε­σε στον ανα­κρι­τή ο ιατρο­δι­κα­στής-τεχνι­κός σύμ­βου­λος Σωκρά­τη Τσα­ντί­ρη, που όρι­σε η οικο­γέ­νεια του 33χρονου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι ιατρο­δι­κα­στές στη δική τους έκθε­ση ανέ­φε­ραν ότι ο Ζακ Κωστό­πουλς πέθα­νε από ισχαι­μι­κoύ τύπου επει­σό­διο που συν­δέ­ε­ται αιτιω­δώς με πολ­λα­πλά τραύματα.

Στο δεκα­σέ­λι­δο πόρι­σμα που απο­κά­λυ­ψε το VICE, ανα­φέ­ρε­ται ότι ο Ζακ Κωστό­που­λος στα­μά­τη­σε να ανα­πνέ­ει εξαι­τί­ας των χτυ­πη­μά­των που δέχτη­κε και ανα­φέ­ρο­νται ανα­λυ­τι­κά ποια χτυ­πή­μα­τα ήταν τα καί­ρια και συνέ­βα­λαν καθο­ρι­στι­κά στον θάνα­τό του.

Όπως ανα­φέ­ρει το πόρι­σμα υπο­γραμ­μί­ζει πως «ο θάνα­τος του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου, επήλ­θε συνέ­πεια ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σε­ων του μυο­καρ­δί­ου, από­το­κος πολ­λα­πλών τραυ­μα­τι­σμών σώμα­τος – κυρί­ως κεφαλής».

Όπως επι­ση­μαί­νε­ται: «Η εγκε­φα­λι­κή κάκω­ση δεν αντι­στοι­χεί σε βλά­βη ενός μόνο οργά­νου. Λόγω του κυρί­αρ­χου ρυθ­μι­στι­κού ρόλου του εγκε­φά­λου συχνά συν­δυά­ζε­ται με μετα­βο­λή στη λει­τουρ­γία πολ­λών συστη­μά­των του οργα­νι­σμού. Οι συστη­μα­τι­κές επι­πλο­κές της κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κής κάκω­σης μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σουν την έκβα­ση των ασθε­νών άμε­σα, λόγω της βαρύ­τη­τας τους, ή έμμε­σα οδη­γώ­ντας σε δευ­τε­ρο­πα­θείς βλά­βες […] Όσο αφο­ρά τον μηχα­νι­σμό πρό­κλη­σης των σοβα­ρών κακώ­σε­ων κεφα­λής, μετά από επι­σκό­πη­ση του βίντεο σε σελί­δα από το δια­δί­κτυο παρα­τη­ρώ ότι μετά την έξο­δο του από τον υαλο­πί­να­κα – τζα­μα­ρία, πέραν των πολ­λα­πλών λακτι­σμά­των που δέχε­ται επί της κεφα­λής, δέχε­ται και ένα λάκτι­σμα επί της αρι­στε­ρής επι­φά­νειας της κεφα­λής και ακο­λού­θως προ­σκρού­ει η κεφα­λή με τη δεξιά της πλευ­ρά επί ανεν­δό­του επι­φά­νειας. Κατά την επι­στη­μο­νι­κή μου άπο­ψη, το λάκτι­σμα αυτό ήταν εξαι­ρε­τι­κά ισχυ­ρό και ικα­νό να προ­κα­λέ­σει τις αιμορ­ρα­γι­κές διη­θή­σεις των μαλα­κών μορί­ων της αρι­στε­ρής κρο­τα­φι­κής και ινι­κής χώρας και αντί­πλευ­ρα θλα­στι­κά τραύ­μα­τα επί της δεξιάς πλευ­ράς της κεφα­λής. Η εν λόγω κάκω­ση ήταν τόσο ισχυ­ρή που μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει τα τραυ­μα­τι­κά ευρή­μα­τα επί του εγκεφάλου».

Στο σώμα και το κεφά­λι του Ζακ Κωστό­που­λου οι ιατρο­δι­κα­στές κατέ­γρα­ψαν 22 κακώ­σεις και θλα­στι­κά τραύ­μα­τα, τα 14 από αυτά και τα ισχυ­ρό­τε­ρα στο κεφά­λι, τα οποία είναι ξεκά­θα­ρο πως προ­ήλ­θαν από τον ξυλο­δαρ­μό που δέχτη­κε, από τις κλω­τσιές και τα γυα­λιά στα οποία έφτα­νε το κεφά­λι και το σώμα του την ώρα που τον χτυ­πού­σαν. Όλα τα τραύ­μα­τα λει­τούρ­γη­σαν αθροι­στι­κά στο να επέλ­θει ο θάνα­τος του 33χρονου, ενώ τα γυα­λιά δημιούρ­γη­σαν τραύ­μα­τα σχή­μα­τος Γ . Όπως επι­ση­μαί­νει και ο κ. Τσα­ντί­ρης στο πόρι­σμα του «Συνο­λι­κά, ο μηχα­νι­σμός προ­κλή­σε­ως των θλα­στι­κών κακώ­σε­ων (τραυ­μά­των) με βάση τα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους και τη μορ­φο­λο­γία τους, είναι συμ­βα­τά με πρό­κλη­ση τους από τέμνον όργα­νο (π.χ. τμή­μα­τα υαλού) κυρί­ως στα άνω άκρα, στην κεφα­λή κυρί­ως δια πλή­ξε­ων με θλών όργα­νο (π.χ. λακτί­σμα­τα) αλλά και δια πρό­σκρου­σης σε ανέν­δο­τη επι­φά­νεια (δυο τραύ­μα­τα σχή­μα­τος Γ). Τα θλα­στι­κά τραύ­μα­τα απο­τέ­λε­σαν αιτία μικρής αιμορ­ρα­γί­ας, η οποία επέ­δρασ­σε και αυτή σημα­ντι­κά στην επι­βά­ρυν­ση του οργα­νι­σμού η οποία εξελισσόταν».

Όπως εξη­γεί το πόρι­σμα «Η ιστο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση που διε­νερ­γή­θη­κε από το Ά Εργα­στή­ριο Παθο­λο­γι­κής Ανα­το­μι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, ανέ­δει­ξε το τελι­κό γεγο­νός – ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σεις του μυο­καρ­δί­ου, χωρίς από τον νεκρο­το­μι­κό και ιστο­λο­γι­κό έλεγ­χο της καρ­διάς, να δια­πι­στω­θεί προ­ϋ­πάρ­χου­σα καρ­δια­κή νόσος ή στε­φα­νιαία νόσος και συνε­πώς το οξύ καρ­δια­κό επει­σό­διο – ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σεις του μυο­καρ­δί­ου (τελι­κό γεγο­νός) που κατα­γρά­φο­νται στην ιστο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση, συν­δέ­ο­νται με τα περι­στα­τι­κά του θανά­του – πολ­λα­πλές κακώ­σεις σώμα­τος και κυρί­ως της κεφα­λής […] Το σύνο­λο των τραυ­μά­των, απο­τέ­λε­σαν την αιτία των ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σε­ων του μυο­καρ­δί­ου που δια­πι­στώ­θη­καν ιστο­λο­γι­κώς, μέσω μηχα­νι­σμού stress (με την ιατρι­κή έννοια το όρου, δηλα­δή αντί­δρα­ση του οργα­νι­σμού προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει εξω­τε­ρι­κά ερε­θί­σμα­τα, όπως τραύ­μα­τα, που τεί­νουν να μετα­βάλ­λουν τη σωμα­τι­κή του ισορ­ρο­πία). Οι ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σεις, επήλ­θαν σε έδα­φος υγιών στε­φα­νιαί­ων αγγεί­ων και η οργα­νι­κή επι­βά­ρυν­ση (μέσω μηχα­νι­σμού οργα­νι­κού stress) λόγω των κακώ­σε­ων, απο­τε­λεί την απο­κλει­στι­κή αιτία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο