Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ζελένσκι ζητεί την εκκένωση της περιφέρειας του Ντονέτσκ

Η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε την υπο­χρε­ω­τι­κή απο­μά­κρυν­ση των κατοί­κων από την περιο­χή γύρω από την ανα­το­λι­κή πόλη Ντο­νέ­τσκ, πεδίο σκλη­ρών μαχών με τη Ρωσία, δήλω­σε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Σε ομι­λία του αργά το βρά­δυ, ο Ζελέν­σκι είπε επί­σης ότι πρέ­πει να φύγουν οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι που εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται σε εμπό­λε­μες ζώνες στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Ντονμπάς.

Οι πόλεις στην περι­φέ­ρεια του Ντο­νέ­τσκ, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, απο­τε­λούν στό­χο βομ­βαρ­δι­σμών των ρωσι­κών δυνάμεων.

“Έχει ληφθεί κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση για την υπο­χρε­ω­τι­κή εκκέ­νω­ση της περι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ”, είπε ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος. “Παρα­κα­λώ απο­μα­κρυν­θεί­τε”, πρό­σθε­σε. “Σε αυτό το στά­διο του πολέ­μου, ο τρό­μος είναι το κύριο όπλο της Ρωσίας”.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο