Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ζελένσκι καθαιρεί κορυφαίο αξιωματικό του στρατού, δεν εξηγεί γιατί

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι καθαί­ρε­σε χθες Κυρια­κή ανώ­τε­ρο αξιω­μα­τι­κό του στρα­τού, διοι­κη­τή δυνά­με­ων που μάχο­νται ενα­ντί­ον των Ρώσων στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, όπου οι εχθρο­πρα­ξί­ες μαί­νο­νται, χωρίς να εξη­γή­σει γιατί.

Με διά­ταγ­μα έκτα­σης μιας γραμ­μής, ο κ. Ζελέν­σκι ανα­κοί­νω­σε την καθαί­ρε­ση του Εντουάρντ Μοσκα­λιόφ από το αξί­ω­μα του διοι­κη­τή των μει­κτών δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας, που εμπλέ­κο­νται στις μάχες στο Ντονμπάς.

Ο κ. Ζελέν­σκι είχε ανα­φερ­θεί στον Εντουάρντ Μοσκα­λιόφ μόλις την Παρα­σκευή, απα­ριθ­μώ­ντας τους διοι­κη­τές με τους οποί­ους συζή­τη­σε. Ο κ. Μοσκα­λιόφ είχε τοπο­θε­τη­θεί στη θέση τον Μάρ­τιο του 2022, λίγο και­ρό μετά την εισβο­λή της Ρωσίας.

Οι μει­κτές δυνά­μεις δεν έκα­ναν καμιά ανα­φο­ρά στην καθαί­ρε­ση στους λογα­ρια­σμούς τους σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Ο ρωσι­κός στρα­τός επι­κε­ντρώ­νει τις προ­σπά­θειές του στην κατά­λη­ψη των δυο περι­φε­ρειών που απο­τε­λούν το Ντον­μπάς. Ο πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι χαρα­κτη­ρί­ζει την κατά­στα­ση εκεί δύσκο­λη και οδυ­νη­ρή τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες. Επί­κε­ντρο των μαχών είναι η πόλη Μπαχμούτ.

Αντιφατικές πληροφορίες καθώς μαίνεται η μάχη για την Μπαχμούτ

Οι εχθρο­πρα­ξί­ες στα μέτω­πα στο Ντον­μπάς μαί­νο­νται, με τις δυο αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές να δημο­σιο­ποιούν εντε­λώς αντι­φα­τι­κές εκδο­χές για την κατά­στα­ση γύρω από την Μπαχ­μούτ, πόλη για την οποία δίνο­νται μάχες από το καλοκαίρι.

Ενώ ρωσι­κές πηγές ανέ­φε­ραν πως το χωριό Γιά­χο­ντ­νε, νότια, πάνω στον δρό­μο προς τη Σλο­βιάνσκ, έχει πλέ­ον κατα­λη­φθεί, το ουκρα­νι­κό γενι­κό επι­τε­λείο ανέ­φε­ρε αντί­θε­τα πως απω­θή­θη­καν ρωσι­κές επι­θέ­σεις σε αυτό.

Η κατά­λη­ψη της συγκε­κρι­μέ­νης κοι­νό­τη­τας θα άνοι­γε τον δρό­μο ώστε οι ρωσι­κές δυνά­μεις να φθά­σουν στο χωριό Χρό­μο­βε, από το οποίο διέρ­χο­νται τα εφό­δια για τα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην Μπαχμούτ.

Και οι δυο πλευ­ρές επι­βε­βαί­ω­σαν πως δίνο­νται μάχες γύρω από το χωριό Ιβα­νίβ­σκε, στον δρό­μο προς την Κοστα­ντί­νιβ­κα, δυτι­κά της Μπαχμούτ.

Η ίδια η Μπαχ­μούτ περι­γρά­φε­ται ως το μεγα­λύ­τε­ρο σφα­γείο του πολέ­μου, που έκλει­σε προ ημε­ρών έναν χρό­νο και δεν υπάρ­χει καμιά ένδει­ξη πως πλη­σιά­ζει στο τέλος.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο