Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ζελένσκι ξεπλένει τους Ναζί του Τάγματος Αζόφ: «Υπερασπίζονται την πατρίδα» (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη στο αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο FOX News και τον δημο­σιο­γρά­φο Μπρετ Μπάιερ, ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι παρα­δέ­χθη­κε πως το νεο­να­ζι­στι­κό Τάγ­μα Αζόφ «είναι αυτό που είναι», λέγο­ντας όμως παράλ­λη­λα πως υπε­ρα­σπί­ζο­νται την πατρί­δα και μέλη των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας.

«Θέλω να ξεκα­θα­ρί­σε­τε κάτι για εμάς. Υπάρ­χουν ανα­φο­ρές και εκθέ­σεις για το Τάγ­μα Αζόφ που λέγε­ται ότι είναι ένας ναζι­στι­κός παρα­στρα­τιω­τι­κός οργα­νι­σμός στη χώρα σας και υπάρ­χουν εκθέ­σεις ότι έχουν προ­βεί σε θηριω­δί­ες. Τι θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν οι αμε­ρι­κά­νοι πολί­τες για ουκρα­νι­κές μονά­δες όπως το τάγ­μα Αζόφ;», ρώτη­σε τον Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ο δημο­σιο­γρά­φος του FOX News.

«Το Αζόφ είναι αυτό που είναι, υπε­ρα­σπί­στη­καν την πατρί­δα. Όλα αυτά τα τάγ­μα­τα ενσω­μα­τώ­θη­καν στις ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας. Οι μαχη­τές του Αζόφ δεν δρουν πλέ­ον αυτό­νο­μα αλλά είναι στις τάξεις του ουκρα­νι­κού στρα­τού. Το 2014 υπήρ­χαν κάποιες περι­πτώ­σεις που μερι­κοί από αυτούς τους εθε­λο­ντές μας, όντως παρα­βί­α­σαν τους νόμους και μπή­καν φυλα­κή. Ο νόμος είναι πάνω απ’ όλα», απά­ντη­σε με από­λυ­τη φυσι­κό­τη­τα ο Ουκρα­νός πρόεδρος.

Να τον χαί­ρο­νται οι κύριοι της κυβέρ­νη­σης και οι βου­λευ­τές των αστι­κών κομ­μά­των που στις 7 Απρί­λη θα βρε­θούν στη Βου­λή να τον χειροκροτήσουν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο