Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα για 12 παραστάσεις στο Θέατρο «Από Μηχανής» (21 Οκτωβρίου)

Μετά την περ­σι­νή επι­τυ­χία του «Ζητιά­νου» του Ανδρέα Καρ­κα­βί­τσα, η παρά­στα­ση της ομά­δας «Anima» (υπο­ψή­φια για το βρα­βείο «Κάρο­λος Κουν» για την παρά­στα­ση «Έξο­δος»), σε σκη­νο­θε­σία Ρου­μπί­νης Μοσχο­χω­ρί­τη και συμπα­ρα­γω­γή του ΔΗΠΕΘΕ Ρού­με­λης με τη «Λυκό­φως», έρχε­ται από τις 21 Οκτώ­βρη και μόνο για 12 παρα­στά­σεις στο Θέα­τρο «Από Μηχανής».

Ένα από τα σπου­δαιό­τε­ρα μυθι­στο­ρή­μα­τα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογο­τε­χνί­ας δια­σκευά­ζε­ται πρώ­τη φορά για το θέα­τρο, μέσα από μια σύγ­χρο­νη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά. Μια παρά­στα­ση για τους ενή­λι­κες, τους εφή­βους και για όλη την οικο­γέ­νεια. Ο «Ζητιά­νος» του Καρ­κα­βί­τσα, ανα­φε­ρό­με­νος στην επο­χή της προ­σάρ­τη­σης της Θεσ­σα­λί­ας στο ελλη­νι­κό κρά­τος (1881), σκια­γρα­φεί την κατά­στα­ση ενός χωριού του θεσ­σα­λι­κού κάμπου και των κατοί­κων του, οι οποί­οι κυριαρ­χη­μέ­νοι από ταπει­νά ένστι­κτα, από παγα­νι­στι­κές δοξα­σί­ες, φτώ­χεια και αμά­θεια, γίνο­νται υπο­χεί­ρια ενός δαι­μό­νιου επαγ­γελ­μα­τία επαί­τη, ο οποί­ος τους οδη­γεί προς την κατα­στρο­φή. Με αυτόν τον τρό­πο, ο Καρ­κα­βί­τσας προ­βάλ­λει τη φθο­ρά του παλιού μεσαιω­νι­κού κόσμου, στον οποίο επι­κρα­τού­σαν οι δόλιοι, οι επι­τή­δειοι και οι ισχυ­ροί, προ­τεί­νο­ντας τελι­κά μέσα από την από­λυ­τη επι­κρά­τη­ση του κακού, το αντί­θε­τό της, δηλα­δή την εξέ­λι­ξη, τη μόρ­φω­ση, την πνευ­μα­τι­κό­τη­τα, την κυριαρ­χία των θετι­κών ενστί­κτων ένα­ντι των αρχέ­γο­νων ηθών, τις κοι­νω­νι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις και εντέ­λει την επί­μο­χθη αντί­στα­ση στο πιο ισχυρό.

Δια­σκευή: Κική Κου­βα­ρά. Σκη­νο­θε­σία: Ρου­μπί­νη Μοσχοχωρίτη.

Σκη­νο­γρα­φία — Κοστού­μια: Δήμη­τρα Λιάκουρα.

Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: Κώστας Νικολόπουλος.

Χορο­γρα­φί­ες — επι­μέ­λεια κίνη­σης: Άννα Απέργη.

Επι­μέ­λεια φωτι­σμών: Πανα­γιώ­της Λαμπής.

Παί­ζουν: Λεω­νί­δας Κακού­ρης, Κατε­ρί­να Μπι­λά­λη, Μαρία Καρα­κί­τσου, Λευ­τέ­ρης Παπα­κώ­στας, Γιώ­τα Τσιότσκα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο