Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ηλίας Σιώρας εξηγεί με αριθμούς γιατί είναι ανέφικτο το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό

Οι γνω­ρί­ζο­ντες την κατά­στα­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας εκτι­μούν ότι το πολυ­πό­θη­το 70% του πλη­θυ­σμού θα έχει εμβο­λια­στεί, με το ιδα­νι­κό­τε­ρο σενά­ριο, μετά το καλοκαίρι.

Οι αρχι­κές αστο­χί­ες αλλά και οι καθυ­στε­ρή­σεις στην άφι­ξη των εμβο­λί­ων σε συν­δυα­σμό με το ελά­χι­στο προ­σω­πι­κό που μετα­κι­νή­θη­κε από άλλες δομές, δημιουρ­γούν έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό στους εργα­ζό­με­νους του συστή­μα­τος υγεί­ας. Μάλι­στα, φαί­νε­ται ότι μία βασι­κή ανη­συ­χία είναι πως εξαι­τί­ας της επι­χεί­ρη­σης των εμβο­λια­σμών θα υπο­βαθ­μι­στούν οι υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας προς τους πολίτες.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμ­φω­να με τον Πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου των εργα­ζο­μέ­νων στον Ευαγ­γε­λι­σμό, το μεγα­λύ­τε­ρο Νοσο­κο­μείο της χώρας, Ηλία Σιώ­ρα, το χρο­νο­διά­γραμ­μα για τους εμβο­λια­σμούς «δεν βγαί­νει». Όπως επι­ση­μαί­νει στο ethnos.gr, ότι για να επι­τευ­χθεί η ανο­σία στα εμβο­λια­στι­κά κέντρα πρέ­πει να χορη­γη­θούν 15 εκατ. δόσεις (75% του πλη­θυ­σμού Χ 2) σε 1.048 εμβο­λια­στι­κά κέντρα.

«Τηρώ­ντας τις οδη­γί­ες (15 λεπτά ανά άτο­μο) και με 14ωρη λει­τουρ­γία (διπλο­βάρ­δια) ακό­μα και με 7 μέρες λει­τουρ­γί­ας τη βδο­μά­δα, μπο­ρούν να γίνο­νται περί­που 85.000 εμβο­λια­σμοί maximum την ημέ­ρα πανελ­λα­δι­κά. (Για την ώρα έχου­με προ­μη­θευ­τεί περί­που 90.000). Η ανο­σία θα επι­τευ­χθεί σε 176 μέρες (15.000.000/85.000) με τις πιο άρι­στες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και με το πιο ιδα­νι­κό σενά­ριο. Αδύ­να­τον με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να», σημειώ­νει.

Το προσωπικό

Σύμ­φω­να με τα όσα εξη­γεί στο ethnos.gr ο κ.Σιώρας, εκτός από τον αριθ­μό των εμβο­λί­ων πρέ­πει να υπο­λο­γι­στεί και ο αριθ­μός προ­σω­πι­κού (για­τροί, νοση­λευ­τές, διοι­κη­τι­κοί κ.λπ. προ­σω­πι­κό) για τη διεκ­πε­ραί­ω­ση του τερά­στιου έργου. Αν αντλη­θεί προ­σω­πι­κό, από τους ήδη υπη­ρε­τού­ντες σε Νοσο­κο­μεία, Κέντρα Υγεί­ας και ΤΟΜΥ για τον εμβο­λια­σμό, πολ­λές λει­τουρ­γί­ες πάνε πίσω, τα ραντε­βού σε υπη­ρε­σί­ες ΠΦΥ, από 2 μήνες θα πάνε στους 5, με όλες τις συνέ­πειες. Στην υγεία είναι τόσο δρα­μα­τι­κή η κατά­στα­ση που κανείς δεν περισ­σεύ­ει».

Να σημειω­θεί ότι και η Πανελ­λή­νια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Νοση­λευ­τι­κή Ομο­σπον­δία του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) είχε καταγ­γεί­λει πρό­σφα­τα ότι τα εμβο­λια­στι­κά κέντρα αλλά και όλες οι υπό­λοι­πες δομές της υγεί­ας είναι χωρίς προ­σω­πι­κό με συνέ­πεια να γίνο­νται άρον άρον μετα­κι­νή­σεις εργα­ζο­μέ­νων για να καλυ­φθούν οι ανάγκες.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο