Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο θάνατος της Τζωρτζίνας επήλθε από χορήγηση θανατηφόρου ποσότητας κεταμίνης, μέσα σε 20 λεπτά

 «Από το σύνο­λο του συγκε­ντρω­θέ­ντος προ­α­να­κρι­τι­κού υλι­κού προ­κύ­πτει ότι ο θάνα­τος της Δασκα­λά­κη Γεωρ­γί­ας επήλ­θε συνε­πεία χορή­γη­σης θανα­τη­φό­ρου ποσό­τη­τας κετα­μί­νης, μέσα σε 20 λεπτά το πολύ, από τη στιγ­μή της χορή­γη­σης και κατά το χρο­νι­κό αυτό διά­στη­μα μαζί με τη Γεωρ­γία ήταν μόνο η μητέ­ρα της Πισπι­ρί­γκου, Σωτη­ρία. Η τελευ­ταία φορά που κάποιος από τους για­τρούς ή το νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό επι­σκέ­φτη­κε το θάλα­μο της ανή­λι­κης ήταν περί­που μια ώρα πριν την εκδή­λω­ση του επει­σο­δί­ου που οδή­γη­σε στο θάνα­το του παι­διού. Από την εξέ­τα­ση του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, καθώς και από τον ιατρι­κό φάκε­λο του θύμα­τος προ­κύ­πτει ότι δεν χορη­γή­θη­κε σε καμία ποσό­τη­τα κεταμίνη».

Αυτά ανα­φέ­ρει, μετα­ξύ άλλων, το δια­βι­βα­στι­κό της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής που υπο­βλή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα σχε­τι­κά με τον θάνα­το της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Στο δια­βι­βα­στι­κό ανα­φέ­ρο­νται μετα­ξύ άλλων και τα εξής:

   «Από την Υπη­ρε­σία μας, στο πλαί­σιο της προ­α­νά­κρι­σης για τη διε­ρεύ­νη­ση των συν­θη­κών θανά­του της Γεωρ­γί­ας, ζητή­θη­καν οι ιατρι­κοί φάκε­λοι από όλα τα νοσο­κο­μεία όπου είχε νοση­λευ­τεί (Καρα­μαν­δά­νειο, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ωνά­σειο, Γ.Ν. Παί­δων Αθη­νών) και εξε­τά­στη­κε όλο το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό του Ωνα­σεί­ου Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κού Κέντρου και του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων Αθη­νών «Πανα­γιώ­τη και Αγλα­ΐ­ας Κυρια­κού» που παρα­κο­λου­θού­σε την πορεία της υγεί­ας της.

   Εξε­τά­στη­κε και ο ιατρο­δι­κα­στής που διε­νήρ­γη­σε τη νεκρο­το­μή στη Δασκα­λά­κη Γεωρ­γία, από του οποί­ου την κατά­θε­ση προ­έ­κυ­ψε ότι ο θανα­τός της επήλ­θε συνε­πεία «θανα­τη­φό­ρου δηλη­τη­ρί­α­σης από φαρ­μα­κευ­τι­κή ουσία».

   Συγκε­κρι­μέ­να, από τις τοξι­κο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις που διε­νερ­γή­θη­καν στο μετα­θα­νά­τιο αίμα της δια­πι­στώ­θη­κε η ύπαρ­ξη της φαρ­μα­κευ­τι­κής ουσί­ας «κετα­μί­νη», σε ποσό­τη­τα η οποία είναι τοξι­κή-θανα­τη­φό­ρα. Ανα­φο­ρι­κά με τον ακρι­βή χρό­νο έλευ­σης του θανά­του μετά τη χορή­γη­ση κετα­μί­νης, αυτός εξαρ­τά­ται από διά­φο­ρους παρά­γο­ντες και κυρί­ως από την οδό χορή­γη­σης. Το χρο­νι­κό εύρος ποι­κί­λει από ελά­χι­στα δευ­τε­ρό­λε­πτα έως 20 λεπτά, ανά­λο­γα την οδό χορή­γη­σης. Από την έρευ­να τη Υπη­ρε­σί­ας μας προ­έ­κυ­ψε ότι ο μονα­δι­κός άνθρω­πος που ήταν στο θάλα­μο της Γεωρ­γί­ας τα τελευ­ταία 20 λεπτά της ζωής της, προ­τού εμφα­νι­στούν οι παρε­νέρ­γειες του φαρ­μά­κου, ήταν η μητέ­ρα της».

Γιατί δεν ανιχνεύτηκε νωρίτερα η κεταμίνη

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από δικα­στι­κές πηγές, τις οποί­ες μετέ­δω­σε ο ΣΚΑΙ, η κετα­μί­νη ήταν δύσκο­λο να εντο­πι­στεί από τους για­τρούς όσο η Τζωρ­τζί­να ήταν εν ζωή καθώς η ουσία αυτή μετα­βο­λί­ζε­ται και δεν ανι­χνεύ­ε­ται στον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό παρά μόνο μετά θάνατον.

Η ποινή που αντιμετωπίζει η 33χρονη

Εφό­σον απο­δει­χθεί η ενο­χή της, η 33χρονη θα είναι αντι­μέ­τω­πη με ποι­νή ισο­βί­ων ή με τρις ισό­βια αν προ­κύ­ψει ενο­χή της και για τα τρία παι­διά. Στην πρά­ξη αυτό σημαί­νει ότι θα μεί­νει στην φυλα­κή για 25 χρόνια.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο