Ο θάνατος του Μακάριου (Και κάποιες εκτιμήσεις της εποχής για την προσφορά του)

Στις 3 Αυγού­στου 1977 πεθαί­νει ο Αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος στη Λευ­κω­σία. Γεν­νή­θη­κε στο χωριό Πανα­γιά της επαρ­χί­ας Πάφου στις 13/8/1913.Το κοσμι­κό του όνο­μα ήταν Μιχα­ήλ Χρι­στο­δού­λου Μού­σκος. Ο Μακά­ριος ήταν αρχιε­πί­σκο­πος της αυτο­κέ­φα­λης ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας της Κύπρου από το 1950 μέχρι τον θάνα­το του, ενώ ήταν πρώ­τος πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας από τις 16 Αυγού­στου 1960 μέχρι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο θάνα­τος του Μακά­ριου (Και κάποιες εκτι­μή­σεις της επο­χής για την προ­σφο­ρά του).