Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο θείο-Κώτσο της Θράκης» του Θανάση Μουσόπουλου

ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ο θείο-Κώτσο της Θράκης
130 χρό­νια από τη γέν­νη­ση, 40 χρό­νια από το θάνα­το του Κώστα Βάρναλη

ISBN: 9789606653889
Εκδό­της: Σπα­νί­δης Ξάνθη 

Το βιβλίο απο­τε­λεί­ται από 108 σελί­δες. Παρου­σί­α­σή του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 21 Ιου­νί­ου στο Μονο­πά­τι της Ζωής, στην Ξάν­θη, στα πλαί­σια των Γιορ­τών Κοσύν­θου 2015.

moysopoylosΣτον Πρό­λο­γο ο συγ­γρα­φέ­ας γρά­φει : Παρό­λο που και στο παρελ­θόν ασχο­λή­θη­κα με τον Κώστα Βάρ­να­λη και το έργο του, έχο­ντας δημο­σιεύ­σει σχε­τι­κά πονή­μα­τα, έκρι­να σκό­πι­μο — φέτος που συμπλη­ρώ­νο­νται σαρά­ντα χρό­νια από το θάνα­το του μεγά­λου βορειο­θρα­κιώ­τη δημιουρ­γού,- να εκδώ­σω το παρόν έργο, φιλο­δο­ξώ­ντας να φωτί­σω κάποιες πλευ­ρές που στις μέρες μας έχουν επι­και­ρό­τη­τα — άρα συγ-κινούν περισ­σό­τε­ρο το σύγ­χρο­νο ανα­γνώ­στη. Μια πρώ­τη πλευ­ρά είναι η σχέ­ση του με την πατρί­δα του, τη Βόρεια Θρά­κη / Ανα­το­λι­κή Ρωμυ­λία. Δεύ­τε­ρο στοι­χεία είναι η σάτι­ρα και το χιού­μορ του. Τέλος, θέλω να απα­ντή­σω στο ερώ­τη­μα κατά πόσο είναι επί­και­ρος ο Βάρ­να­λης και το έργο του στην επο­χή μας. Στην προ­σπά­θειά μου αυτή, εκτός από παλιό­τε­ρα βοη­θή­μα­τα, κατέ­φυ­γα σε εργα­σί­ες και βιβλία που παρου­σιά­στη­καν στα τελευ­ταία χρό­νια, έτσι ανα­δει­κνύ­ε­ται και το ενδια­φέ­ρον των μελε­τη­τών του βαρ­να­λι­κού έργου. Εννο­εί­ται, προ­σπά­θη­σα να δω από τη μεριά του θρα­κιώ­τη το όλο εγχεί­ρη­μα, μια και θέλου­με να τιμή­σου­με το δημιουρ­γό σε συνάρ­τη­ση με τις ρίζες του στο χώρο και στο χρό­νο. Το βιβλίο μου το αφιε­ρώ­νω στο Δημι­κρί­τειο Πανε­πι­στή­μιο Θρά­κης που έκλει­σε κι αυτό σαρά­ντα δημιουρ­γι­κά χρό­νια στο χώρο της Θράκης.

Ξάν­θη Σεπτέμ­βριος 2014

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο