Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» για να σφάζει τους λαούς…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Οι πρό­ε­δροι στις ΗΠΑ δια­δέ­χο­νται ο ένας τον άλλο. Όλοι τους όμως κατέ­χουν καλά την τέχνη της προ­πα­γάν­δας του πολέ­μου, πώς να στή­σουν άδι­κους και βρώ­μι­κους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους.

Ο τρό­πος για να δικαιο­λο­γή­σουν τις επεμ­βά­σεις προς δια­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ παρα­μέ­νει αναλ­λοί­ω­τος από την επο­χή των βομ­βαρ­δι­σμών στη Γιου­γκο­σλα­βία. Ακο­λού­θη­σαν το Ιράκ και η Λιβύη και τώρα η Συρία.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τι­κή δεν λει­τουρ­γεί με το τι λέει ο κάθε φορά πρό­ε­δρος. Εχει συνέ­χεια η πολι­τι­κή των ΗΠΑ όπως και τα συμ­φέ­ρο­ντα που εκπρο­σω­πεί. Και, βεβαί­ως, τέτοια προ­σχή­μα­τα για ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, η τελευ­ταία πεί­ρα ‑για να μην πάμε πάρα πολύ μακριά- μας έχει απο­δεί­ξει ότι χρη­σι­μο­ποιού­νται πάρα πολύ συχνά από τους Αμερικανούς.

anastasiou5

Με φύλο συκής τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στην περί­πτω­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και της Λιβύ­ης, τα χημι­κά στην περί­πτω­ση του Ιράκ και της Συρίας.

Μπ. Κλί­ντον για το χτύ­πη­μα της Γιου­γκο­σλα­βί­ας: Η επί­θε­ση έχει στό­χο την απο­τρο­πή μιας «τερά­στιας πυρ­κα­γιάς» στα Βαλ­κά­νια. Οι αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές του ΝΑΤΟ στρέ­φο­νται «μόνο κατά του καθε­στώ­τος Μιλό­σε­βιτς» και έχουν στό­χο τον τερ­μα­τι­σμό της κατα­πί­ε­σης των Αλβα­νών του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου. «Σας κλέ­βει το μέλ­λον σας και ανα­γκά­ζει τους γιους σας να πολε­μούν σε μία παρά­λο­γη σύρ­ρα­ξη που εσείς δε ζητή­σα­τε και αυτός δεν έκα­νε τίπο­τε για να την εμποδίσει»

Τζ. Μπους για το χτύ­πη­μα του Ιράκ: «Όπως και στην περί­πτω­ση του Αφγα­νι­στάν, έτσι κι εδώ θα προ­σφέ­ρου­με στο λαό, τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα και ελευθερία (…)

Ο δικτά­το­ρας που συγκε­ντρώ­νει τα πιο επι­κίν­δυ­να όπλα στον κόσμο, τα έχει ήδη χρη­σι­μο­ποι­ή­σει σε χωριά αφή­νο­ντας χιλιά­δες απο τους δικούς του ανθρώ­πους νεκρούς, τυφλούς ή ανά­πη­ρους. Οι Ιρα­κι­νοί πρό­σφυ­γες μας έχουν πει πολ­λές μαρ­τυ­ρί­ες, βασα­νι­στή­ρια σε παι­διά με τους γονείς να παρα­κο­λου­θούν. Υπάρ­χουν αίθου­σες βασα­νι­στη­ρί­ων στο Ιράκ, με ηλε­κτρο­σόκ, οξύ στο δέρ­μα, κόβουν γλώσ­σες, βια­σμούς και αν αυτό δεν είναι κακό, τότε το κακό δεν έχει νόημα!».

usa2

Μπ. Ομπά­μα για το χτύ­πη­μα της Λιβύ­ης: «Μην αυτα­πα­τά­σθε: επει­δή ενερ­γή­σα­με γρή­γο­ρα, απο­φεύ­χθη­κε μια ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή και σώθη­καν ανα­ρίθ­μη­τες ζωές αθώ­ων πολι­τών, ανδρών, γυναι­κών και παι­διών (…) Κάθε Αμε­ρι­κα­νός μπο­ρεί να είναι υπε­ρή­φα­νος για τις ζωές που σώσα­με στη Λιβύη».

Ντ. Τραμπ: για το χτύ­πη­μα της Συρί­ας: «Την Τρί­τη, ο δικτά­το­ρας της Συρί­ας, Μπα­σάρ αλ-Άσαντ εξα­πέ­λυ­σε μία απο­τρό­παιη επί­θε­ση με χημι­κά όπλα κατά αθώ­ων πολι­τών. Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ένας θανα­τη­φό­ρος νευ­ρο­πα­ρα­λυ­τι­κός παρά­γο­ντας κι ο Άσαντ αφαί­ρε­σε τη ζωή αβο­ή­θη­των ανδρών, γυναι­κών και παι­διών. Ήταν ένας αργός και βασα­νι­στι­κός θάνα­τος για πολ­λούς ανθρώ­πους. Ακό­μη κι όμορ­φα βρέ­φη δολο­φο­νή­θη­καν απο­τρό­παια, από αυτή τη βαρ­βα­ρι­κή επί­θε­ση. Κανέ­να παι­δί του Θεού δεν πρέ­πει να βιώ­σει ποτέ αυτόν τον τρόμο».

Τα προ­σχή­μα­τά τους σε όλες τις περι­πτώ­σεις, τα έχουν πλη­ρώ­σει οι λαοί με το αίμα τους.

usa

Η επί­θε­ση στη Συρία ανοί­γει νέο «κεφά­λαιο» και οξύ­νει τον ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό, συμπα­ρα­σύ­ρο­ντας σε αυτόν τον «κυκε­ώ­να» και τη χώρα μας, αφού η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ προ­ω­θεί δυνα­μι­κά την εμπλο­κή της στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, για λογα­ρια­σμό της αστι­κής τάξης, στο όνο­μα της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σής της, εκθέ­το­ντας το λαό σε νέους κινδύνους.

Γι’ αυτό απο­κτά ιδιαί­τε­ρη σημα­σία το αίτη­μα να κλεί­σει τώρα η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες στρα­τιω­τι­κές βάσεις και στρα­τη­γεία στη χώρα μας. Να απε­μπλα­κεί η χώρα μας από το νέο μακε­λειό που ετοι­μά­ζουν στην περιοχή.

Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσό­γειο θάλασ­σα και τα Βαλκάνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο