Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Θ. Παφίλης για την τροπολογία που προβλέπει δύο χρόνια φυλάκιση σε όσους δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Τερά­στιο πρό­βλη­μα με κοι­νω­νι­κές δια­στά­σεις δημιουρ­γεί η ορι­ζό­ντια ρύθ­μι­ση για δύο χρό­νια φυλα­κή σε όσους δεν στέλ­νουν τα παι­διά στο σχο­λείο, όταν το 11% των παι­διών εγκα­τα­λεί­πει το σχο­λείο σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, σημεί­ω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, μιλώ­ντας στη Βου­λή για την τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Όπως είπε, η τρο­πο­λο­γία δεν περι­λαμ­βά­νει μόνο αρνη­τές που συνει­δη­τά δεν στέλ­νουν τα παι­διά στο σχο­λείο, κάτι για το οποίο θα μπο­ρού­σε το ΚΚΕ να συζη­τή­σει, αλλά περι­λαμ­βά­νει τους πάντες ακό­μα και μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες που δεν μπο­ρούν να στεί­λουν τα παι­διά σε σχο­λείο. Κάλε­σε την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και την κυβέρ­νη­ση να απα­ντή­σουν τι θα απο­γί­νουν τα παι­διά αν οι γονείς φυλα­κι­στούν, όταν μάλι­στα δεν υπάρ­χουν καν οι απα­ραί­τη­τες κοι­νω­νι­κές υποδομές.

Επι­σή­μα­νε τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες για το γεγο­νός ότι παι­διά εγκα­τα­λεί­πουν το σχο­λείο και πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν κάνει τίπο­τα ακό­μα και για τα παι­διά που δεν μπο­ρούν να σπου­δά­σουν στο Πανε­πι­στή­μιο διό­τι οι γονείς δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν ενοίκια.

Στην τοπο­θέ­τη­σή της υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη Κερα­μέ­ως, δεν απά­ντη­σε σε κανέ­να από τα ουσια­στι­κά ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από την τρο­πο­λο­γία, αλλά προ­σπά­θη­σε μόνο να παρου­σιά­σει μια εικό­να όπου τα σχο­λεία λει­τουρ­γούν …εύρυθ­μα και με ασφά­λεια από την πανδημία.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο