Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ιαβέρης ζει! Επέβαλαν πρόστιμο 300 ευρώ σε άστεγους για… παράβαση των μέτρων!

Πρό­στι­μα σε δύο άστε­γους συναν­θρώ­πους μας, σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Χανιά, επέ­βα­λε η αστυ­νο­μία με την αιτιο­λο­γία της «μετα­κί­νη­σης πεζού στε­ρού­με­νου βεβαί­ω­σης σε έντυ­πη ή ηλε­κτρο­νι­κή μορφή»!!!

Σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα GrTimes, αστυ­νο­μι­κοί στην συμπρω­τεύ­ου­σα επέ­βα­λαν πρό­στι­μο ύψους 300 ευρώ σε άστε­γο, επει­δή δεν είχε βεβαί­ω­ση μετα­κί­νη­σης. Μάλι­στα, παρά το γεγο­νός ότι ο άνθρω­πος είναι άστε­γος, στην πρά­ξη επι­βο­λής προ­στί­μου ανα­φέ­ρε­ται ως… διεύ­θυν­ση κατοι­κί­ας η οδός Γιαννιτσών!

Παρό­μοια περί­πτω­ση υπήρ­ξε και στην Κρή­τη, όπου η αστυ­νο­μία εξά­ντλη­σε κάθε αυστη­ρό­τη­τα σε 61χρονο άστε­γο ο οποί­ος πήγαι­νε στα συσ­σί­τια για να πάρει φαγη­τό και κρα­τού­σε στο χέρι τη μάσκα! Το περι­στα­τι­κό καταγ­γέλ­θη­κε στα «Χανιώ­τι­κα Νέα» από κατοί­κους της περιο­χής που αδυ­να­τού­σαν να πιστέ­ψουν την πρά­ξη των αστυ­νο­μι­κών οργάνων.

«Ο άνθρω­πος και η γυναί­κα του ζουν σε ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι, χωρίς ρεύ­μα, χωρίς νερό, που μέσα στο δωμά­τιο τους στά­ζει από παντού. Η γει­το­νιά τους προ­σφέ­ρει ένα πιά­το φαγη­τό. Είναι φιλή­συ­χοι, δεν ενο­χλούν κανέ­να, κάθο­νται στο παγκά­κι έξω από το σπί­τι τους ή θα πάνε μέχρι τα συσ­σί­τια. Ο άνθρω­πος είχε στο χέρι του την μάσκα, θα μπο­ρού­σαν να του κάνουν παρα­τή­ρη­ση να τη βάλει όχι να του επι­βάλ­λουν πρό­στι­μο 300 ευρώ», είπε κάτοι­κος της περιοχής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο