Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Στοιχεία και πληροφορίες για την διασημότερη τηλεοπτική σειρά του Πάσχα

Η μίνι τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά «Ο Ιησούς από τη Ναζα­ρέτ», παρα­γω­γής του 1977, απο­τε­λεί την πλέ­ον γνω­στή διε­θνώς ται­νία με θέμα τη ζωή και δρά­ση του Ιησού Χριστού.

Η διάρ­κειας 371 λεπτών βρε­τα­νι­κής και ιτα­λι­κής παρα­γω­γής μίνι σει­ρά, που προ­βάλ­λε­ται ανελ­λει­πώς κάθε χρό­νο την περί­ο­δο του Πάσχα, θεω­ρεί­ται ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα του σκη­νο­θέ­τη Φράν­κο Τζεφιρέλι.

Τα γυρί­σμα­τα της σει­ράς ξεκί­νη­σαν τον Σεπτέμ­βριο του 1975 και ολο­κλη­ρώ­θη­καν τον Μάιο του 1976 και έγι­ναν στο Μαρό­κο και την Τυνησία.

Τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο, αυτόν του Ιησού, έχει ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός Ρόμπερτ Πάου­ελ. Αρχι­κά, για τον εν λόγω ρόλο, ο Τζε­φι­ρέ­λι είχε σκε­φτεί τις περι­πτώ­σεις των Αλ Πατσί­νο και Ντά­στιν Χόφ­μαν, οι οποί­ες όμως απορ­ρί­φθη­καν εξαι­τί­ας της ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τας των δύο ηθο­ποιών, κάτι που θα δυσκό­λευε το κοι­νό να ταυ­τι­στεί μαζί τους. Αντί­θε­τα, ο Πάου­ελ ήταν μέχρι τότε άγνω­στος στο πλα­τύ κοινό.

Στο καστ της τηλε­ο­πτι­κής σει­ράς συμ­με­τέ­χουν επτά βρα­βευ­μέ­νοι με Όσκαρ ηθο­ποιοί, όπως οι: Σερ Λόρενς Ολί­βιε, Πίτερ Ουστί­νοφ, Άντο­νι Κουίν, Αν Μπάν­κροφτ, Κρί­στο­φερ Πλά­μερ, Έρνεστ Μπόρ­γκνάιν και Ροντ Στάιγκερ.

Τον κομ­βι­κό ρόλο της Πανα­γί­ας υπο­δύ­ε­ται η αργε­ντι­νο­βρε­τα­νί­δα ηθο­ποιός Ολί­βια Χάσεϊ. Αρχι­κά, ο Φράν­κο Τζε­φι­ρέ­λι είχε εξε­τά­σει την περί­πτω­ση να προ­τεί­νει για τον ρόλο την Ειρή­νη Παππά.

Στην ται­νία συμ­με­τέ­χει και ένας Έλλη­νας ηθο­ποιός, ο Γιώρ­γος Βογια­τζής που υπο­δύ­ε­ται τον Ιωσήφ.

Τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Τυνη­σία και το Μαρόκο.

Για τον ρόλο του Πόντιου Πιλά­του, ο Τζε­φι­ρέ­λι επι­θυ­μού­σε αρχι­κά τον Μαρ­τσέ­λο Μαστρο­γιάν­νι, όμως οι δύο πλευ­ρές δεν κατά­φε­ραν να συμ­φω­νή­σουν στο οικο­νο­μι­κό σκέ­λος. Τελι­κά, τον ρόλο του Πιλά­του υπο­δύ­θη­κε εξαι­ρε­τι­κά ο Ροντ Στάιγκερ.

Επί περί­που δώδε­κα μέρες, πριν γυρι­στεί η σκη­νή της σταύ­ρω­σης, ο Πάου­ελ προ­έ­βη σε εξα­ντλη­τι­κή δίαι­τα, στα όρια της αφα­γί­ας, προ­κει­μέ­νου να προ­σεγ­γί­σει την εικό­να ενός Ιησού σωμα­τι­κά ισχνού και ταλαιπωρημένου.

Για τον ρόλο της Μαρί­ας Μαγδα­λη­νής (Αν Μπαν­κρόφτ) είχε εκδη­λω­θεί ενδια­φέ­ρον από την Ελί­ζα­μπεθ Τέιλορ.

Ήταν τέτοια η επι­τυ­χία και ο αντί­κτυ­πος της σει­ράς, που φωτο­γρα­φί­ες του Ρόμπερτ Πάου­ελ ως Χρι­στού έφτα­σαν να απο­τε­λούν αντι­κεί­με­νο… προ­σκυ­νή­μα­τος σε εκκλη­σί­ες ανά τον κόσμο.

Ο «Ιησούς από τη Ναζα­ρέτ» ήταν υπο­ψή­φιος σε πέντε κατη­γο­ρί­ες στα βρε­τα­νι­κά βρα­βεία «BAFTA», δίχως όμως να κατα­φέ­ρει να κερ­δί­σει ένα. Η ται­νία ήταν επί­σης ήταν υπο­ψή­φια σε τρεις κατη­γο­ρί­ες στα αμε­ρι­κα­νι­κά βρα­βεία «Emmy»

Η ται­νία απα­γο­ρεύ­τη­κε στην Αίγυ­πτο έπει­τα από δια­φω­νία θρη­σκευ­τι­κών ηγε­τών με το περιε­χό­με­νό της.

Ηθοποιοί:

Ρόμπερτ Πάου­ελ — Ιησούς Χριστός
Ολί­βια Χάσεϊ — Παναγία
Έρνεστ Μπορ­γκνάιν — Εκατόνταρχος
Ροντ Στάι­γκερ — Πόντιος Πιλάτος
Πίτερ Ουστί­νοφ — Ηρώ­δης ο Μέγας
Κλα­ού­ντια Καρ­ντι­νά­λε — Μοιχαλίδα
Τζέιμς Μέι­σον — Ιωσήφ από την Αριμαθαία
Αν Μπάν­κροφτ — Μαρία Μαγδαληνή
Κρί­στο­φερ Πλά­μερ — Ηρώ­δης Αντύπας
Βαλε­ντί­να Κορ­τέ­ζε — Ηρωδιάδα
Άντο­νι Κουίν — Καϊάφας
Μάικλ Γιορκ — Ιωάν­νης ο Βαπτιστής
Γιώρ­γος Βογια­τζής — Ιωσήφ
Ίαν Μακ Σέιν — Ιού­δας Ισκαριώτης
Λόρενς Ολί­βιε — Νικόδημος
Τζέιμς Ερλ Τζό­ουνς ‑Βαλ­τά­σαρ
Ίαν Χολμ — Ζέραχ

Σκηνοθεσία:

Φράν­κο Τζεφιρέλι

Σενάριο:

Άντο­νυ Μπέργκες
Σού­σο Σέσι Ντ’Αμίκο
Φράν­κο Τζεφιρέλι

Μουσική:

Μορ­ρίς Ζαρ

Φωτογραφία:

Αρμά­ντο Νανού­τσι και Ντέι­βιντ Γουάτκιν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο