Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού

Με τη χρή­ση της Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης (ΤΝ), ο ισραη­λι­νός στρα­τός μεθο­δεύ­ει τη συστη­μα­τι­κή και σκό­πι­μη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων αμά­χων. Αυτό προ­κύ­πτει από το εκτε­νές ρεπορ­τάζ του γνω­στού Ισραη­λι­νού δημο­σιο­γρά­φου Γιου­βάλ Αβρα­άμ στην ιστο­σε­λί­δα «mekomit.co.il» και στο περιο­δι­κό «972+», τα στοι­χεία του οποί­ου ανα­δη­μο­σί­ευ­σε και η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Guardian», ανα­φο­ρι­κά με τη χρή­ση στρα­τιω­τι­κών συστη­μά­των Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης για τη στο­χο­ποί­η­ση «τρο­μο­κρα­τών» και στη συνέ­χεια την εξό­ντω­σή τους, αδια­φο­ρώ­ντας για τους θανά­τους αμάχων.

Το ρεπορ­τάζ επι­κα­λεί­ται έξι αξιω­μα­τι­κούς των ισραη­λι­νών υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών οι οποί­οι ενε­πλά­κη­σαν στη δημιουρ­γία ή τη χρή­ση του προ­γράμ­μα­τος, του «Lavender» («Λεβά­ντα»). Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ, το σύστη­μα «Lavender» «ενο­χο­ποί­η­σε» 37.000 άνδρες ως δυνη­τι­κά σχε­τι­ζό­με­νους με τη Χαμάς και την «Ισλα­μι­κή Τζι­χάντ». Στη συνέ­χεια ο ισραη­λι­νός στρα­τός όρι­σε ποσο­στώ­σεις για τη δολο­φο­νία άσχε­των αμά­χων που θα είναι «απο­δε­κτή» για να σκο­τω­θούν τα εν λόγω πιθα­νά μέλη της Χαμάς.

Σύμ­φω­να με δύο πηγές, τις πρώ­τες βδο­μά­δες του πολέ­μου, ο ισραη­λι­νός κατο­χι­κός στρα­τός εξου­σιο­δό­τη­σε επι­θέ­σεις σε χαμη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη της Χαμάς, από τις οποί­ες σκο­τώ­νο­νταν 15 — 20 άμα­χοι για κάθε στόχο.

Σε περί­πτω­ση που ο στό­χος ήταν ένας ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, ο ισραη­λι­νός στρα­τός επέ­τρε­ψε σε πολ­λές περι­πτώ­σεις τη δολο­φο­νία άνω των 100 αμά­χων για την εξό­ντω­ση ενός μόνο διοικητή…

Συχνά οι επι­θέ­σεις σε χαμη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη γίνο­νταν με μη κατευ­θυ­νό­με­νες βόμ­βες, οι οποί­ες κατε­δά­φι­ζαν ολό­κλη­ρες πολυ­κα­τοι­κί­ες με πλή­θος αμά­χων. Όπως ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ο ισραη­λι­νός στρα­τός απέ­φυ­γε συστη­μα­τι­κά τη χρή­ση «έξυ­πνων» βομ­βών ακρι­βεί­ας σε αυτές τις περι­πτώ­σεις, επει­δή «δεν συμ­φέ­ρει να χρη­σι­μο­ποιείς ακρι­βά όπλα σε ασή­μα­ντους ανθρώπους»…

Με τη χρή­ση της ΤΝ για τον καθο­ρι­σμό στό­χων και επι­θέ­σε­ων, κάθε επί­θε­ση απαι­τού­σε κατά μέσο όρο μόλις 20 δευ­τε­ρό­λε­πτα, μόνο και μόνο προ­κει­μέ­νου ο χει­ρι­στής του προ­γράμ­μα­τος «να σιγου­ρευ­τεί ότι πρό­κει­ται για άνδρα»… Είναι ανα­τρι­χια­στι­κό επί­σης το γεγο­νός ότι το πρό­γραμ­μα Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης «έστη­νε» την επι­χεί­ρη­ση με δεδο­μέ­νο ότι ο στό­χος θα εξο­λο­θρευό­ταν όταν αυτός θα ήταν στο σπί­τι του.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός, κατά πάγια τακτι­κή, έσπευ­σε να δια­ψεύ­σει τη χρή­ση του συγκε­κρι­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος, επι­βε­βαιώ­νο­ντας όμως επί της ουσί­ας τη χρή­ση προ­γραμ­μά­των ΤΝ, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «τα συστή­μα­τα πλη­ρο­φο­ρι­κής είναι απλά εργα­λεία των ανα­λυ­τών στη δια­δι­κα­σία ανα­γνώ­ρι­σης των στόχων».

Πηγή: 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο