Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«Ο κίνδυνος για την υπόστασιν του Εθνικού Κράτους είναι μέγας»

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

(Παρακολουθώντας την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Εκπαιδευτικών…)

Το μεταμεφυλιακό αστικό κράτος έλαβε πλήθος μέτρων ώστε να μην ξαναζήσει τους «κινδύνους ύπαρξης» του όπως αυτούς που ένοιωσε την δεκαετία του ’40. Οι πολύμορφες διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες κ.ά. συνδυάστηκαν με την παρακολούθηση και την πολύπλευρη παρεμπόδιση ακόμη και της «νόμιμης» πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης.

Κομμάτι αυτής της δράσης των μηχανισμών του κράτους (κυβέρνηση, στρατός, αστυνομία, νομαρχίες-δήμοι, εκπαιδευτικό σύστημα) ήταν η παρακολούθηση της δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο της σύνδεσης τους με διεθνείς οργανώσεις.

Τέτοιες εγκύκλιοι-οδηγίες αφορούσαν π.χ την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ), την Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) που τις συνέδεαν άμεσα με την ΕΣΣΔ και τις επιδιώξεις του «παγκόσμιου κομμουνισμού».να σημειώσουμε ότι στις εγκυκλίους αυτές υπήρχε συνοπτική παρουσίαση των ντοκουμέντων των οργανώσεων αυτών, των μελών των Δ.Σ, καθώς και τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ελλάδα.

Το ντοκουμέντο

Πρόκειται για απόρρητη οδηγία-κατεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών «προς απάσας τας Αστυνομικάς Αρχάς του Κράτους» (προέρχεται από το αρχείο της Ημαθίας- ΓΑΚ νομού Ημαθίας) και είναι από την «Γενική Δ/νσις Χωροφυλακής- Δ/νσις Ασφαλείας- Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας»

 

  Οι Κομμουνισταί ελπίζουν ή μάλλον είναι βέβαιοι  ότι ενεργούντες κατ΄ αυτόν τον τρόπον και χρησιμοποιούντες προοδευτικώς την δογματικήν πίεσην των Εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνσιν της Κομμουνιστικής Πολιτικής, θα επιδράσουν ριζικώς επί των σκέψεων και ιδεών της επερχόμενης διαδόχου γενεάς

  Προς επίτευξιν του σκοπού αυτού και συμφώνως με τήν παρούσσαν «ηπίαν» εμφάνισιν της Σοβιετικής Εξωτερικής Πολιτικής, αι Διεθνείς Κομουνιστικαί Οργανώσεις των Πρόσω, κοινώς Μέτωπα»  έχουν τροποποιήση τον τόνον των και έχουν προσδώσει εις αυτόν μίαν επιφανειακήν λογικήν. (σ.σ Η υπογράμμιση δική μας, δείγμα του ότι «έπιασαν» ζητήματα αλλαγών στη δράση των κομμουνιστών που επικυρώθηκαν και στο 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ που γινόταν τις μέρες εκείνες 14-25/2)…) Τούτου ένεκεν και επειδή ο κίνδυνος διά την υπόστασιν του Εθνικού Κράτους είναι μέγας, το Υπουργείον παρέχει  κατωτέρω στοιχεία περί της οργανώσεως δράσεως και σκοπών της «Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Ενώσεων Εκπαιδευτικών» και παραγγέλει, όπως εν συνενοησει μετά τωναρμοδίων Εκπαιδευτικών Αρχών λάβητε εγκαίρως τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διαφώτισιν των Εκπαιδευτικών και παρακολούθησιν ταυτοχρόνως πάσης κινήσεως ευνούσης τους σκοπούς της ως άνω Οργανώσεως.

Εν Αθήναις τη 23 Φεβρουαρίου 1956

Ο Υφυπουργός

Σ. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ»