Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Καλές και­ρι­κές συν­θή­κες και αραιές κατά περιό­δους νεφώ­σεις θα επι­κρα­τή­σουν σήμε­ρα, Πέμ­πτη 23 Φεβρουα­ρί­ου, σε ολό­κλη­ρη τη χώρα.

Σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), στα δυτι­κά και την Κρή­τη θα υπάρ­χουν λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος, αλλά από το από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις. Λόγω αυξη­μέ­νης υγρα­σί­ας η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και θα σχη­μα­τι­στούν ομίχλες.

Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και μόνο στα νότια πελά­γη θα πνέ­ουν δυτι­κοί 4 πρό­σκαι­ρα το πρωί έως 5 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα στα βορειο­α­να­το­λι­κά θα επι­κρα­τή­σουν ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι 4 με 5 και τοπι­κά στο Θρα­κι­κό έως 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει τους 16 με 18 βαθ­μούς και κατά τόπους στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά τους 19 με 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Ανα­λυ­τι­κή πρό­γνω­ση ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που το από­γευ­μα θα αυξηθούν.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 έως 4 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα στα ανα­το­λι­κά θα επι­κρα­τή­σουν ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι 4 με 5 και τοπι­κά το βρά­δυ στο Θρα­κι­κό έως 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η ελά­χι­στη θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξημένες.
Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου η ελά­χι­στη θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αρχι­κά γενι­κά αίθριος, από το από­γευ­μα τοπι­κές νεφώσεις.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που κατά τόπους στην Κρή­τη θα είναι αυξημένες.
Ανε­μοι: Δυτι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και στις Κυκλά­δες μετα­βλη­τοί ασθενείς.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις μέχρι το μεσημέρι.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 και το βρά­δυ στην περιο­χή Λήμνου – Λέσβου ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελά­χι­στη θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις από το απόγευμα.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.
Ο και­ρός σήμε­ρα σε Αθή­να και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώσεις.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που το από­γευ­μα θα αυξηθούν.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Παρασκευή

Στα βόρεια προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες, κυρί­ως στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία και την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, όπου ενδέ­χε­ται να σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πε­ται σχε­δόν αίθριος και­ρός, με νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και θα σχη­μα­τι­στούν ομίχλες.

Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και μόνο στα βορειο­α­να­το­λι­κά μέχρι το μεση­μέ­ρι θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί με έντα­ση έως 5 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα επι­κρα­τή­σουν νότιοι άνε­μοι 3 με 4 και το βρά­δυ στα πελά­γη τοπι­κά 5 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 14 με 16 βαθ­μούς. Στην υπό­λοι­πη χώρα θα κυμαν­θεί σε υψη­λές τιμές για την επο­χή και θα φθά­σει τους 16 με 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Σχε­δόν αίθριος και­ρός, με κατά τόπους παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και θα σχη­μα­τι­στούν ομίχλες.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα είναι ευνοϊ­κές για τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ, στα πελά­γη έως 6 και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα φτά­σει τους 16 με 19 και κατά τόπους στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά τους 20 με 21 βαθ­μούς Κελσίου.

Προοπτική για την Κυριακή

Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά κατά τόπους πιο πυκνές, κυρί­ως στα δυτι­κά και τα βόρεια, όπου θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές μικρής διάρ­κειας κυρί­ως από το απόγευμα.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα είναι ευνοϊ­κές για τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 5 με 7 και στα πελά­γη τοπι­κά 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει τους 17 με 19 και κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά και τη βόρεια Κρή­τη τους 20 με 21 βαθ­μούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Καθαρά Δευτέρα

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις, κατά τόπους αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα δυτι­κά και τα βόρεια. Τοπι­κές βρο­χές θα σημειω­θούν κυρί­ως στο Ιόνιο, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη και το βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα βόρεια ορει­νά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 1800 μέτρα).

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα είναι ευνοϊ­κές για τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση στα βορειο­δυ­τι­κά, όπου θα φθά­σει τους 14 με 15 βαθ­μούς, ενώ στην υπό­λοι­πη χώρα θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει τους 18 με 21 βαθ­μούς Κελσίου.

Προοπτική για την Τρίτη

Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, με βρο­χές κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια από το απόγευμα.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα είναι ευνοϊ­κές για τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στα πελά­γη τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα βόρεια. Στην υπό­λοι­πη χώρα θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επίπεδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο