Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο καιρός σήμερα: Απότομη αλλαγή σκηνικού – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Πρό­σκαι­ρη επι­δεί­νω­ση του και­ρού με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες στη δυτι­κή και βόρεια χώρα, χιό­νια στα βόρεια ορει­νά, στα­δια­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και ενι­σχυ­μέ­νους ανέ­μους στα πελάγη.

Αρχι­κά στη δυτι­κή και βόρεια ηπει­ρω­τι­κή χώρα και βαθ­μιαία στα νησιά του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα βόρεια ορει­νά. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος και­ρός, με τοπι­κές νεφώ­σεις και πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών ή όμβρων από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και την κεντρι­κή Στερεά.

Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και κυρί­ως στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά θα σχη­μα­τι­στεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και στα πελά­γη βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα στα­δια­κά θα στρα­φούν σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια ένταση.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει στα­δια­κή πτώ­ση στα δυτι­κά και τα βόρεια. Στα βορειο­δυ­τι­κά δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 15 με 17 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη χώρα θα φτά­σει τους 19 με 21 και τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη τους 22 με 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία και στα­δια­κά και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να πιθα­νώς να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της δυτι­κής και κεντρι­κής Μακεδονίας.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και βαθ­μιαία στα ανα­το­λι­κά έως 6 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς 4 με 5 μπο­φόρ με ενί­σχυ­ση τη νύχτα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά και στα­δια­κά και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να πιθα­νώς να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στερεάς.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ, βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και την κεντρι­κή Στε­ρεά και στα­δια­κά και στις υπό­λοι­πες περιο­χές είναι πιθα­νό να σημειω­θούν πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και βαθ­μιαία έως 6 στα νότια τοπι­κά 7 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 22 και τοπι­κά έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώσεις.

Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και βαθ­μιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 19 και στην Κρή­τη έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως από το από­γευ­μα, οπό­τε θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως τις βρα­δι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα Δωδε­κά­νη­σα γενι­κά αίθριος, με λίγες τοπι­κές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου νότιοι 3 με 5 και βαθ­μιαία έως 6 με 7 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 5 με 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα δυτι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα θα στρα­φούν σε νοτιο­δυ­τι­κούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και βαθ­μιαία έως 6 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και βαθ­μιαία 5 με 6 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και μετά το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ, το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς 4 με 5 μπο­φόρ με ενί­σχυ­ση τη νύχτα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο