Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο καπιταλισμός δολοφονεί: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ισπανίας για την σφαγή στην Μελίγια (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δυνα­μι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ισπα­νί­ας στην Αθή­να, στη Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του πραγ­μα­το­ποι­ή­σαν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, καταγ­γέλ­λο­ντας με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο την άγρια σφα­γή που υπέ­στη­σαν Αφρι­κα­νοί μετα­νά­στες από τις μαρο­κι­νές και τις ισπα­νι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λής στην προ­σπά­θειά τους να περά­σουν τα σύνο­ρα Μαρό­κου — Ισπα­νί­ας προς τον θύλα­κα Μελίγια. 

Στην πρε­σβεία επι­δό­θη­κε υπό­μνη­μα κατα­δί­κης της σφα­γής, ενώ μπρο­στά στο κτί­ριο απλώ­θη­καν οι δια­δη­λω­τές με πικέ­τες και φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα. Ανα δια­στή­μα­τα δια­βα­ζό­ταν η ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΜΕ ‑και στα αγγλι­κά- για το νέο έγκλη­μα κατά των μετα­να­στών και των προσφύγων.

Με το πανό του έδω­σε το παρών το ΜΑΣ «οι νεκροί μετα­νά­στες στη Μελί­για δεν θα ξεχα­στούν ΕΕ-κυβερ­νή­σεις δολοφονούν».

Με την παρου­σία τους και τα συν­θή­μα­τά τους εργα­ζό­με­νοι και νεο­λαία δια­τρά­νω­σαν πως «Το βάρ­βα­ρο έγκλη­μα του “προ­ο­δευ­τι­κού” ιμπε­ρια­λι­σμού της Ευρώ­πης, η σφα­γή μετα­να­στών στη Μελί­για δεν θα μεί­νει αναπάντητη».

«Ο καπι­τα­λι­σμός δολο­φο­νεί, αυτό το έγκλη­μα δεν θα ξεχα­στεί» και «Φονιά­δες ληστές υπο­κρι­τές είναι οι Ευρω­παί­οι ιμπε­ρια­λι­στές», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που φωνά­ζουν οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι. Επί­σης κρα­τούν πικέ­τες με συν­θή­μα­τα γραμ­μέ­να στα Ελλη­νι­κά και τα Αγγλι­κά όπως «Με το αίμα των λαών χαράσ­σο­νται τα σύνο­ρα των ιμπε­ρια­λι­στών», «Η ΕΕ δολο­φο­νεί στην Μελί­για, στην Λαμπε­ντού­ζα, στο Αιγαίο».

Ο Άγγε­λος θωμό­που­λος εκ μέρους του Μετώ­που Σπου­δα­στών, τόνι­σε ότι οι φοι­τη­τές δεν πρό­κει­ται να συνη­θί­σουν τις σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες της σφα­γής μετα­να­στών, μαζί με τους εργα­ζό­με­νους πρω­το­στα­τού­με για να κατα­δι­κα­στεί η πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων που ευθύ­νο­νται για αυτά τα εγκλήματα.

Ο Αλέ­κος Περά­κης μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ, επε­σή­μα­νε τις ευθύ­νες της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων όλων των απο­χρώ­σε­ων τόσο για τις αιτί­ες του ξερι­ζω­μού όσο και για τα εγκλή­μα­τα σαν αυτό στην Μελί­για αλλά και για την αξιο­ποί­η­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών σαν φτη­νά εργα­τι­κά χέρια. Πρό­σθε­σε ότι Έλλη­νες και μετα­νά­στες εργά­τες πρέ­πει να συνε­χί­σουν τον κοι­νό τους αγώνα.

Αντί­στοι­χη δια­μαρ­τυ­ρία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε απο το ΠΑΜΕ και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο προ­ξε­νείο της Ισπανίας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο