Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ο Καραγκιόζης με τον θίασο σκιών του Ανδρέα Δερμάτη ΘΕΡΣΙΤΗΣ

Αντι­ή­ρω­ας ο καρα­γκιό­ζης, ένας από μας κι αυτός. Ζει, φοβά­ται, ονει­ρεύ­ε­ται, ακού­ει, λυπά­ται και γελά. Μα δε διστά­ζει να μιλά. Οι ρίζες του, απ’ την αρχαιό­τη­τα. Η κατα­γω­γή του, μακρι­νή. Φυσι­κά, έχου­με κι εμείς τον δικό μας καρα­γκιό­ζη. Με παρελ­θόν. Με ορμή. Με παρόν και σίγου­ρα με μέλλον.

Στο καλ­λι­τε­χνι­κό σωμα­τείο “Ελευ­σις & Υδρά­νη” (Ευμολ­πι­δων 9Α Κερα­μει­κος) θα έρθει το Σάβ­βα­το 14 του Μάρ­τη, το από­γευ­μα στις 5μ.μ., ο Ανδρέ­ας Δερ­μά­της, επαγ­γελ­μα­τί­ας καρα­γκιο­ζο­παί­χτης, όπου θα στή­σει τον μπερ­ντέ του, θα μας δεί­ξει τις χει­ρο­ποί­η­τες φιγού­ρες του και θα μας παί­ξει μια ιστο­ρία του καρα­γκιό­ζη. Σκο­πός μας, οι παρα­στά­σεις του να γίνο­νται συχνά. Στό­χος μας η μετά­δο­ση. Επι­θυ­μία μας, η ανταπόκριση.

Ελά­τε. Όμορ­φα θα είναι. Επει­δή ο καρα­γκιό­ζης απευ­θύ­νε­ται σε μικρούς και σε μεγάλους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο