Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο καρκίνος του μαστού δεν θέλει καρδούλες αλλά επιστημονική πρόληψη !

Αν και η 25η Οκτω­βρί­ου σημα­το­δο­τεί την παγκό­σμια ημέ­ρα κατά του καρ­κί­νου του μαστού τις τελευ­ταί­ες μέρες κυκλο­φο­ρεί ένα μήνυ­μα στο facebook, όπου γυναί­κες (βασι­κά) ανε­βά­ζουν στο προ­φίλ τους κόκ­κι­νες καρ­διές ως συμ­βο­λι­κή κίνη­ση για την πρό­λη­ψή του.

Καρδούλα

«Μπο­ρείς να βάλεις μια καρ­διά ❤️ στον τοί­χο στο προ­φίλ σου, μόνο μια καρ­διά! χωρίς σχό­λια και έπει­τα να το στεί­λεις σε όλες τις γυναί­κες από τις επα­φές σου; Αυτό αφο­ρά όλες τις γυναί­κες καθώς ξεκι­νά­ει αύριο η εβδο­μά­δα πρό­λη­ψης για τον καρ­κί­νο του στή­θους! ❤️ 💞 💗❤️ 💗 💞💞 »  ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά το μήνυ­μα … (με “καρ­δού­λες” κατά βούληση)

📍  Αφήνοντας κατά μέρος τις φαιδρότητες 📌 🔽

«Άγιος Σάββας» Αντικαρκινικό Κέντρο Ο καρ­κί­νος του μαστού είναι μια νόσος που θερα­πεύ­ε­ται σε σημα­ντι­κό βαθ­μό. Αρκεί να δια­γνω­στεί εγκαί­ρως. Ο Προ­συμ­πτω­μα­τι­κός έλεγ­χος για καρ­κί­νο του μαστού μπο­ρεί να μειώ­σει την πιθα­νό­τη­τα θανά­του από τη νόσο κατά 25%. Ο καρ­κί­νος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρ­κί­νος στις γυναί­κες. Στην Ελλά­δα κάθε χρό­νο έχου­με περί­που 1.500 νέες περι­πτώ­σεις καρ­κί­νου του μαστού. Οι παρά­γο­ντες που σχε­τί­ζο­νται με την εμφά­νι­ση του καρ­κί­νου του μαστού δεν έχουν πλή­ρως διευκρινιστεί.

📍  Παράγοντες κινδύνου 📌

• Η μεγά­λη ηλι­κία. Περί­που το 80% των περι­πτώ­σε­ων καρ­κί­νου του μαστού συμ­βαί­νουν σε γυναί­κες > 50 ετών.
• Το ατο­μι­κό ιστο­ρι­κό. Το ιστο­ρι­κό καρ­κί­νου στον ένα μαστό συνε­πά­γε­ται αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο και στον άλλο μαστό.
• Οικο­γε­νεια­κό ιστο­ρι­κό. Η ύπαρ­ξη σε συγ­γε­νείς α’ βαθ­μού (μητέ­ρα, αδελ­φή, κόρη) καρ­κί­νου του μαστού ή καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας.
• Η γενε­τι­κή προ­διά­θε­ση. Το 5–10% των περι­πτώ­σε­ων καρ­κί­νου του μαστού είναι κληρονομικοί.
• Η έκθε­ση σε ακτινοβολία.
• Τα υψη­λό ανά­στη­μα, η παχυ­σαρ­κία μετεμ­μη­νο­παυ­σια­κών γυναι­κών και η μεγά­λη μάζα του αδέ­να του μαστού.
• Η πρώ­ι­μη εμμη­ναρ­χή και η όψι­μη εμμηνόπαυση.
• Η ηλι­κία γέν­νη­σης του πρώ­του παι­διού. Σε μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες, η τεκνο­ποί­η­ση συνε­πά­γε­ται μεγα­λύ­τε­ρο κίνδυνο.
• Η θερα­πευ­τι­κή λήψη ορμο­νών, οιστρο­γό­νων και προ­γε­στε­ρό­νης για διά­στη­μα μεγα­λύ­τε­ρο των 4 ετών.
• Η ινο­κυ­στι­κή μαστοπάθεια.
• Αντι­συλ­λη­πτι­κά δισκία, αν και η αύξη­ση του κιν­δύ­νου είναι πολύ μικρή και έχει βρα­χεία διάρκεια.
• Η αυξη­μέ­νη κατα­νά­λω­ση οινο­πνευ­μα­τω­δών ποτών και το κάπνισμα.
• Η αυξη­μέ­νη πρό­σλη­ψη λίπους, ιδιαί­τε­ρα στο άνω μέρος του σώματος.

📍  Σημεία & Συμπτώματα 📌

Το πιο σύνη­θες προει­δο­ποι­η­τι­κό σημείο του καρ­κί­νου του μαστού είναι ένα συμπα­γές ογκί­διο που συνή­θως δεν μπο­ρεί να μετα­κι­νη­θεί και μπο­ρεί να πονά­ει ή όχι. Άλλα σημεία μπο­ρεί να είναι τα ακόλουθα:
• Έκκρι­ση ορώ­δους ή αιμορ­ρα­γι­κού υγρού από τη θηλή.
• Η θηλή μπο­ρεί να εμφα­νί­ζει εισολ­κή (να είναι στραμ­μέ­νη προς τα μέσα) ή να βγά­ζει σκου­ρό­χρω­μο υγρό.
• Το δέρ­μα πάνω από τον όγκο μπο­ρεί να μοιά­ζει με φλού­δα πορ­το­κα­λιού ή να παρου­σιά­ζει εσο­χές (κοι­λό­τη­τες) στις περιο­χές όπου έχει εξα­πλω­θεί ο καρκίνος.
• Η αλλα­γή στο σχή­μα ή στην εξω­τε­ρι­κή καμπύ­λη του μαστού.
Βέβαια, η αλλα­γή στο μέγε­θος ή στην υφή του μαστού μπο­ρεί να οφεί­λε­ται σε πλη­θώ­ρα άλλων κατα­στά­σε­ων, όπως οι αλλα­γές στον ιστό του μαστού που συμ­βαί­νουν φυσιο­λο­γι­κά κατά τη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης και του κατα­μή­νιου κύκλου, οι κύστεις, τα αδε­νώ­μα­τα κ.α.

Σάββας» Αντικαρκινικό Κέντρο Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΙΚΙΕΤΑΙ📍  Στρατηγικές Πρόληψης που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 📌

• Απευ­θυν­θεί­τε στον για­τρό σας σε περί­πτω­ση που ανα­κα­λύ­ψε­τε κάποιο συμπα­γές ογκί­διο ή κάποιο από τα προει­δο­ποι­η­τι­κά σημεία του καρ­κί­νου του μαστού, ιδιαι­τέ­ρως αν οι αλλοιώ­σεις επι­μέ­νουν μετά από έναν εμμη­νορ­ροϊ­κό κύκλο ή αλλά­ζουν την εμφά­νι­ση του μαστού.
• Περιο­ρί­στε την κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ σε λιγό­τε­ρο από δύο ποτά την ημέρα.
• Δια­τη­ρή­στε ένα υγιές βάρος, ιδιαί­τε­ρα μετά την εμμηνόπαυση.
• Απο­φύ­γε­τε την μακρό­χρο­νη ορμο­νο­θε­ρα­πεία, η οποία αυξά­νει τον κίν­δυ­νο για καρ­κί­νο του μαστού.
• Παρα­μεί­νε­τε σωμα­τι­κά δρα­στή­ριες, του­λά­χι­στον 30’ τις περισ­σό­τε­ρες ημέ­ρες της εβδομάδας.
• Κατα­να­λώ­νε­τε τρό­φι­μα υψη­λά σε περιε­κτι­κό­τη­τα φυτι­κών ινών, όπως είναι τα φρέ­σκα φρού­τα, τα λαχα­νι­κά και τα δημητριακά.
• Χρη­σι­μο­ποιεί­τε ελαιό­λα­δο για­τί το ελαϊ­κό οξύ φαί­νε­ται ότι κατα­στέλ­λει τη δρά­ση του σημα­ντι­κό­τε­ρου ογκο­γο­νι­δί­ου του μαστού.


Πηγή - |> Δημό­σιο Νοσο­κο­μείο / Αντι­καρ­κι­νι­κό Κέντρο «Άγιος Σάβ­βας» <|-


⚠️ ➡️  Σημειώ­νε­ται ότι ο καρ­κί­νος του μαστού συνι­στά τη συχνό­τε­ρη μορ­φή καρ­κί­νου στις γυναί­κες στην Ευρώ­πη και διε­θνώς. Στην Ελλά­δα γίνο­νται ~4.500 νέες δια­γνώ­σεις καρ­κί­νου του μαστού το χρό­νο. Η πρό­λη­ψη απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη θερα­πεία αφού στο σύνο­λο των δια­γνώ­σε­ων, ~6% των Ελλη­νί­δων το οποίο υπο­βάλ­λε­ται σε προ­λη­πτι­κό έλεγ­χο (αυτο­ε­ξέ­τα­ση, υπέ­ρη­χο, μαστο­γρα­φία) το μαθαί­νει έγκαι­ρα σε πρώ­ι­μο στά­διο αντι­με­τω­πί­ζο­ντάς τη νόσο με επι­τυ­χία, ενώ στην Ευρώ­πη το αντί­στοι­χο ποσο­στό ξεπερ­νά το 60%.

⚠️ ➡️  Η έγκυ­ρη ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με τον προ­λη­πτι­κό έλεγ­χο και τη διά­γνω­ση του καρ­κί­νου του μαστού, κυρί­ως τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, έχουν συμ­βά­λει έτσι ώστε η θερα­πεία να είναι στις μέρες μας πιο αποτελεσματική.
Σύμ­φω­να με τις έρευ­νες ο αριθ­μός των θανά­των μειώ­νε­ται στα­θε­ρά χρό­νο με το χρό­νο, κυρί­ως χάρη στον έγκαι­ρο εντο­πι­σμό, αλλά και τη βαθύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση της ίδιας της νόσου μακριά από προ­κα­τα­λή­ψεις και από εκεί­να που συχνά ακού­γο­νται ‑τις περισ­σό­τε­ρες φορές υπο­βο­λι­μαία από ιδιω­τι­κά παρα­μά­γα­ζα -«είναι πολ­λά τα λεφτά Άρη»- αλλά ανή­κουν στην σφαί­ρα της φαντασίας.
Τέτοια μπο­ρεί να είναι η «βλα­πτι­κή ακτι­νο­βο­λία» (sic!!) της μαστο­γρα­φί­ας, οι από­ψεις περί μαγνη­τι­κής τομο­γρα­φί­ας -«για να ξέρου­με (δήθεν) τι μας γίνε­ται», η καθ’ υπερ­βο­λή χωρίς λόγο παρα­κο­λού­θη­ση και κυρί­ως εκεί­νο το «Στο τσακ το προ­λά­βα­με» ή «τελευ­ταία στιγ­μή τη σκα­πού­λα­ρα» για να εκβια­στεί η συναί­νε­ση της  (υπο­ψή­φιας) ασθε­νούς προς κάποια θερα­πεία, με εισα­γω­γή συνή­θως στο «μαγα­ζί», ενώ η βια­σύ­νη, απο­τε­λεί τον χει­ρό­τε­ρο σύμ­βου­λο (πέραν των άλλων και ψυχο­λο­γι­κά) αφού η πλή­ρης ενη­μέ­ρω­ση για τυχόν θερα­πευ­τι­κές επι­λο­γές απο­τε­λεί βασι­κό παράγοντα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο