Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο κοινός ο αγώνας και η αλληλεγγύη των κομμουνιστών στην ΕΕ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Αυτό δεν θα το δεις σε κανέ­ναν αστι­κό πολι­τι­κό σχη­μα­τι­σμό όσο κι αν το ανα­ζη­τή­σεις. Εκπρο­σω­πούν δια­φο­ρε­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων. Οι κομ­μου­νι­στές εκπρο­σω­πούν την διε­θνή αλλη­λεγ­γύη των εργαζομένων. 

Ήταν η σει­ρά του ΓΓ Ιτα­λί­ας Μ.Ρίτσο να αντα­πο­δώ­σει την επί­σκε­ψη του Κου­τσού­μπα και τον χαι­ρε­τι­σμό του στην Ρώμη. Χαι­ρέ­τη­σε την τερά­στια συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Σύνταγ­μα και μας τρα­γού­δη­σε και το Παντιέ­ρα Ρόσα  δηλώνοντας

“Ντρο­πή, ντροπή! 

Οι νεκροί της αντί­στα­σης ενά­ντια στο ναζι­σμό — φασι­σμό θα στρι­φο­γυρ­νά­νε μέσα στους τάφους τους,  όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα τρα­γου­δά­νε τα τρα­γού­δια μας”.

Πριν λίγες μέρες ένα σπο­τά­κι για τις Ευρω­ε­κλο­γές με την συμ­με­το­χή των ΚΚ Ιτα­λί­ας, Σου­η­δί­ας, Ισπα­νί­ας και του ΚΚΕ έκα­νε τον γύρο της Ευρώπης. 

Είχε προη­γη­θεί η κοι­νή δήλω­ση των 25 ΚΚ για τις Ευρω­ε­κλο­γές της ΕΕ των μονοπωλίων. 

Είχε προη­γη­θεί ακό­μη η εκχώ­ρη­ση των συμ­βό­λων του ΚΚΕ στο ΚΚ Ιτα­λί­ας για να μπο­ρέ­σει να έχει συν­δυα­σμούς σε όλη την Ιταλία. 

Πρό­σφα­τα το ΚΚ Τουρ­κί­ας έστει­λε αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σουηδίας. 

“Το Türkiye Komünist Partisi — TKP χαι­ρε­τί­ζει το ΚΚ Σου­η­δί­ας που με την καμπά­νια του “Όχι στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση” υψώ­νει την φωνή του για την επα­να­στα­τι­κή προ­ο­πτι­κή στις επι­κεί­με­νες Ευρω­ε­κλο­γές στις 26 Μαΐου. 

Χαι­ρε­τί­ζου­με την πρω­το­βου­λία σας για την δημιουρ­γία πλατ­φόρ­μας αντί­στα­σης ενά­ντια στην ΕΕ που δια­λύ­ει τις ψευ­δαι­σθή­σεις και συμ­βάλ­λει στην οργά­νω­ση και συστρά­τευ­ση για μια σοσια­λι­στι­κή προοπτική. 

Σαν αδελ­φό κόμ­μα στην Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία ευχό­μα­στε κάθε επι­τυ­χία στο κόμ­μα και σε όλους τους υπο­ψή­φιους του σαυ­τόν τον αγώνα”

Οι αστι­κοί πολι­τι­κοί σχη­μα­τι­σμοί εκπρο­σω­πούν δια­φο­ρε­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων. Οι κομ­μου­νι­στές της Ευρώ­πης εκπρο­σω­πούν μόνο τους λαούς τους και ο αγώ­νας τους είναι κοινός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο