Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Κυριάκος, ο Παπαμιχαήλ, ο Ξανθόπουλος και τα λαϊκά παιδιά

“Ένα παι­δί από τη Μενε­μέ­νη ‑εάν δου­λέ­ψει ΣΚΛΗΡΑ- να ξέρει πως θα έχει τις ίδιες ευκαι­ρί­ες με ένα παι­δί από το Πανό­ρα­μα” Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­γο­ρεύ­ο­ντας τη δου­λειά ως «υπέρ­τα­τη αξία» και κρύ­βο­ντας ότι στον καπι­τα­λι­σμό η ανι­σό­τη­τα των ευκαι­ριών κοι­νω­νι­κής ανέ­λι­ξης είναι ο κανόνας.

(Οι μόνοι που κατά­φε­ραν να μας πεί­σουν για λίγο ήταν ο Νίκος Ξαν­θό­που­λος και ο Δημή­τρης Παπα­μι­χα­ήλ όταν επι­τυ­χώς υπο­δυό­ταν τα παι­διά του λαού — αν και χρειά­στη­καν και έναν γάμο).

Το φτω­χό­παι­δο που με την αξία του, την προ­σπά­θειά του, την «έξυ­πνη δρα­στη­ριό­τη­τα» ή την «πονη­ριά» του ανέρ­χε­ται κοι­νω­νι­κά περ­νώ­ντας στην τάξη των αστών (Το αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο προ­σαρ­μο­σμέ­νο στα ελλη­νι­κά δεδομένα).

Σε μια ταξι­κή κοι­νω­νία, και στην ελλη­νι­κή, η κοι­νω­νι­κή ανέ­λι­ξη πάντα αφο­ρού­σε ελά­χι­στους. Πολύ περισ­σό­τε­ρο σήμε­ρα που τα δικαιώ­μα­τα των νέων (στη μόρ­φω­ση, στην εργα­σία) έχουν γίνει πλέ­ον ευκαιρίες.

Εντέ­χνως επι­διώ­κουν τη δια­μόρ­φω­ση ψευ­δούς συνεί­δη­σης σχε­τι­κά με την κοι­νω­νι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται η μεγά­λη πλειο­ψη­φία της νεο­λαί­ας, των παι­διών των εργα­τι­κών, των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, με την καλ­λιέρ­γεια της ψευ­δαί­σθη­ση της κοι­νω­νι­κής ανέ­λι­ξης, δηλα­δή το πέρα­σμα των νέων από τις εργα­τι­κές οικο­γέ­νειες στα μεσαία και ανώ­τε­ρα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα. Όλοι μπο­ρούν να γίνουν επι­χει­ρη­μα­τί­ες ή ανώ­τε­ρα στε­λέ­χη επιχειρήσεων.

(Αλή­θεια πόσοι νέοι επι­στή­μο­νες με μια βαλί­τσα τίτλους σπου­δών είναι άνερ­γοι και όλοι λίγοι τυχε­ροί απα­σχο­λού­νται …απο­λαμ­βά­νουν τον υπο­κα­τώ­τα­το ή έστω το βασι­κό μισθό;)

Κάτι τέτοια εφυο­λο­γή­μα­τα χρη­σι­μο­ποιού­νται για να ενστα­λά­ζουν στα παι­διά τη λογι­κή της ατο­μι­κής λύσης. Καθέ­νας επι­διώ­κει να αλλά­ξει τη ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αλλά μόνο για τον εαυ­τό του και έτσι να τη βγά­ζει το σύστη­μα «καθα­ρή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο