Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο “ΒΗΜΑ”: Προσανατολισμένος στην βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα ΝΑΤΟικά σχέδια

Στα­θε­ρά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος στην βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στα επι­κίν­δυ­να για το λαό ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία εμφα­νί­ζε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ‑λίγες μέρες πριν το ταξί­δι του στις ΗΠΑ- παρου­σιά­ζο­ντας σαν ευκαι­ρία τις επι­διώ­ξεις της αστι­κής τάξης να απο­κο­μί­σει κέρ­δη από την προ­σπά­θεια απε­ξάρ­τη­σης της ΕΕ από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο και την μετα­φο­ρά αμε­ρι­κα­νι­κού LNG.

Οπως δηλώ­νει σε συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Το Βήμα» αυτές οι επι­διώ­ξεις του κεφα­λαί­ου να γίνει η χώρα «ενερ­γεια­κός κόμ­βος μετα­φο­ράς φυσι­κού αερί­ου από τη λεκά­νη της Μεσο­γεί­ου, αλλά και από άλλες πιθα­νές πηγές» απο­τε­λούν «χαρα­κτη­ρι­στι­κά αιχ­μής για την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης για το επό­με­νο διά­στη­μα». Υπό αυτό το πρί­σμα για τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά δηλώ­νει τη διά­θε­ση της κυβέρ­νη­σης του για διευ­θε­τή­σεις λέγο­ντας «έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να περι­χα­ρα­κώ­σου­με τα δύσκο­λα προ­βλή­μα­τά μας, ενδε­χο­μέ­νως να τα αφή­σου­με λίγο στην άκρη και να συζη­τή­σου­με προ­ο­πτι­κές μιας πιο θετι­κής ατζέ­ντας, χωρίς να υπάρ­χει μεγά­λη ένταση».

Για το ταξί­δι στις ΗΠΑ ανα­φέ­ρει ότι «προ­φα­νούς θα συζη­τή­σου­με τις τρέ­χου­σες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή μας. Αλλά νομί­ζω ότι θα έχου­με την ευκαι­ρία να ξεφύ­γου­με από τις κλα­σι­κές γεω­πο­λι­τι­κές συζη­τή­σεις και να στα­θού­με ιδιαί­τε­ρα στην οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία» και προ­σθέ­τει ότι «κινού­νται πολ­λά αμε­ρι­κα­νι­κά κεφά­λαια, τα οποία θέλουν να γίνουν συμ­μέ­το­χοι στην ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικονομίας».

Για την εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο επα­να­λαμ­βά­νει πως «για την Ελλά­δα θα ήταν αδια­νό­η­το να μην είναι στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας και να μην είναι συνε­πής στις συμ­μα­χι­κές υπο­χρε­ώ­σεις, όταν έχει ανοι­χτές εκκρε­μό­τη­τες με την Τουρ­κία». Ωστό­σο και το πρό­σφα­το μπα­ράζ παρα­βιά­σε­ων της Άγκυ­ρας στου ελλη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου με υπερ­πτή­σεις πάνω από νησιά είναι μια ακό­μα από­δει­ξη ότι αυτό το επι­χεί­ρη­μα έχει χρεοκοπήσει.

Παρα­δέ­χε­ται ότι στην Ουκρα­νία ουσια­στι­κά πολε­μούν οι ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις με την Ρωσία κάνο­ντας λόγο για «έναν πραγ­μα­τι­κό πόλε­μο, ο οποί­ος έχει ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά, διε­ξά­γε­ται δι’ αντι­προ­σώ­πων, με “μπρο­στά­ρη­δες” τους Ουκρα­νούς». Για την ΕΕ εκφρά­ζει τη δυσα­ρέ­σκεια του για την μη λήψη ενιαί­ων απο­φά­σε­ων για την Ενέρ­γεια παρα­δε­χό­με­νος πως υπάρ­χουν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις μετα­ξύ των κρα­τών — μελών αφού όπως λέει «τα εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα» εμπο­δί­ζουν τις αποφάσεις.

Επα­να­λαμ­βά­νει ότι οι εκλο­γές θα γίνουν το 2023 και ότι η ΝΔ διεκ­δι­κεί την αυτο­δυ­να­μία και αφή­νει να εννοη­θεί ότι θα συνε­χί­σει τις «μετα­γρα­φές» από άλλους πολι­τι­κούς χώρους.

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο