Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο κύκλος μπορεί να τετραγωνιστεί, η εγκληματική φύση της Χρυσής Αυγής δεν αλλάζει

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Nα απο­φα­σί­σου­με τι προ­τι­μού­με: Μια προ­σπά­θεια έντα­ξης της Χρυ­σής Αυγής στο κλί­μα της Δημο­κρα­τί­ας ή την διαρ­κή ρήξη», υπο­δει­κνύ­ο­ντας ότι «πρέ­πει να προη­γη­θεί η ουσία μιας σύγκλι­σης» προ­έ­τρε­ψε ο πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Νίκος Παρασκευόπουλος.

Δεδο­μέ­νου του  εγκλη­μα­τι­κού παρελ­θό­ντος της Χρυ­σής Αυγής  και της ιστο­ρι­κής μνή­μης το ερώ­τη­μα έχει απα­ντη­θεί.  Η Χρυ­σή Αυγή είναι μια εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που έχει ως θεω­ρία της το ρατσι­σμό, την «ανω­τε­ρό­τη­τα της φυλής», τον άκρα­το εθνι­κι­σμό, τον αντι­ση­μι­τι­σμό και καλ­λιερ­γεί το μίσος ανά­με­σα στους λαούς.

Και του λαού και της πατρί­δας είναι εχθρός η Χρυ­σή Αυγή.

Εκπρο­σω­πεί μια θεω­ρία εχθρι­κή στον άνθρω­πο και αυτό που της πρέ­πει είναι ο στιγ­μα­τι­σμός, η απα­ξία, η απο­μό­νω­ση και η απο­κά­λυ­ψη όλων εκεί­νων των μέσων που μετέρ­χε­ται για να παρου­σιά­σει φιλο­λαϊ­κό ή (ψευτο)πατριωτικό προ­σω­πείο. Οι μάσκες του αλλά­ζουν, όχι το μίσος του για το λαό.

Επί­σης, ιστο­ρι­κά έχει απο­δει­χτεί ότι η πολι­τι­κή κατευ­να­σμού και ανο­χή απέ­να­ντι στο φασι­σμό συνέ­βα­λε στο δυνά­μω­μά του.

Είναι αφέ­λεια να πιστεύ­ει κανείς ότι η Χρυ­σή Αυγή μπο­ρεί να εκδη­μο­κρα­τι­στεί και να απεκ­δυ­θεί την εγκλη­μα­τι­κή και απάν­θρω­πη φύση της. Ο λύκος δε γίνε­ται αρνί.

Το προη­γού­με­νο (των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ) διά­στη­μα και προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θεί η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή καλ­λιερ­γή­θη­κε η ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων που έθρε­ψε τη Χρυ­σή Αυγή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ για να δια­τη­ρη­θεί στην εξου­σία απο­φά­σι­σε να ξεπλύ­νει και να αθω­ώ­σει τη Χρυ­σή Αυγή.  Αυτός ο και­ρο­σκο­πι­σμός που στην παρού­σα συγκυ­ρία εκφρά­στη­κε με τη φωτο­γρά­φη­ση βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ με τους υπό­δι­κους βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής και  τις ανι­στό­ρη­τες και επι­κίν­δυ­νες δηλώ­σεις του Ν. Παρα­σκευό­που­λου, οδη­γεί λαϊ­κά στρώ­μα­τα στη Χρυ­σή Αυγή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο