Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο κ. «Παλλόμενα πέη» (Γιαν Φάμπρ) κατηγορείται από καλλιτέχνες για σεξουαλικές ταπεινώσεις και εκφοβισμό

Τον θυμά­στε τον κ. Γιαν Φάμπρ; Ή αλλιώς κ. «Παλ­λό­με­να πέη» που τον έφε­ρε η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση (ως καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή στο Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου»)  να μετα­λα­μπα­δεύ­ει τις κίβδη­λες αξί­ες, τη σάπια ηθι­κή και το παρακ­μια­κό γού­στο της αστι­κής τάξης, που εκφρά­ζει η τέχνη του; Αυτόν που χαρα­κτή­ρι­σε τους Έλλη­νες ηθο­ποιούς εθνι­κι­στι­κές και υπο­α­νά­πτυ­κτους για­τί δεν απο­δέ­χτη­καν την τέχνη του; Αυτόν που αφού προ­κά­λε­σε του «που­λιού το πανη­γύ­ρι» ανα­γκα­στή­καν, υπό την κατα­κραυ­γή, να τον διώξουν;

Περί­που 20 χορεύ­τριες και χορευ­τές, πρώ­ην συνερ­γά­τες του Γιαν Φαμπρ, υπο­στη­ρί­ζουν σε ανοι­κτή επι­στο­λή τους, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, ότι υπέ­στη­σαν σεξουα­λι­κές ταπει­νώ­σεις και σεξουα­λι­κό εκφο­βι­σμό από την πλευ­ρά αυτού του βέλ­γου καλ­λι­τέ­χνη γνω­στού για τις αμφι­λε­γό­με­νες παρα­στά­σεις του.

Στο κεί­με­νό τους, το οποίο αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο του ολλαν­δό­φω­νου περιο­δι­κού τέχνης recto:verso, αυτοί οι πρώ­ην συνερ­γά­τες και οι ασκού­με­νες καταγ­γέλ­λουν συστη­μα­τι­κές «παρε­νο­χλή­σεις» από την πλευ­ρά του φλα­μαν­δού καλλιτέχνη.

Οι είκο­σι συνυ­πο­γρά­φο­ντες, στην πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες –οκτώ από τις οποί­ες ανα­φέ­ρουν το όνο­μά τους– υπο­στη­ρί­ζουν πως «η ταπεί­νω­ση ήταν καθη­με­ρι­νό ψωμί» στους κόλ­πους του θιά­σου Troubleyn.

Εξη­γούν πως ο Γιαν Φαμπρ προ­σκα­λού­σε στο σπί­τι του καλ­λι­τέ­χνες με πρό­σχη­μα παρα­στά­σεις ανα­πα­ρα­στα­τι­κής τέχνης και επι­χει­ρού­σε τότε μια «σεξουα­λι­κή προσέγγιση».

Σε ορι­σμέ­νους συνερ­γά­τες προ­σφέρ­θη­κε ένα σημα­ντι­κό ποσό μετά τις συνα­ντή­σεις αυτές. Αυτοί που αρνού­νταν τα χρή­μα­τα, έβλε­παν τον ρόλο τους να περιο­ρί­ζε­ται στις παραστάσεις.

Ο Γιαν Φαμπρ κατη­γο­ρεί­ται επί­σης στο εν λόγω κεί­με­νο ότι ταπεί­νω­σε γυναί­κες σε πρό­βες κάνο­ντας ανοι­κτά σεξι­στι­κές παρα­τη­ρή­σεις για το σώμα τους. Μερι­κοί από τους υπο­γρά­φο­ντες ανα­φέ­ρουν πως υπήρ­ξαν θύμα­τα και άλλοι μάρ­τυ­ρες τέτοιων συμπεριφορών.

Στο ίδιο περιο­δι­κό, το recto:verso, ο Γιαν Φαμπρ απα­ντά αρνού­με­νος τις κατη­γο­ρί­ες σε βάρος του.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο