Ο Λένιν δεν πέθανε ποτέ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ήταν πριν 98 χρό­νια, τις πρω­ϊ­νές ώρες της 21ης Γενά­ρη 1924, όταν ο πρω­τερ­γά­της της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, ο σπου­δαιό­τε­ρος επα­να­στά­της του 20ου αιώ­να, άφη­νε την τελευ­ταία του πνοή στο Γκόρ­κι. «Το θλι­βε­ρόν άγγελ­μα, που από προ­χθές εβύ­θι­σε εις την αγω­νί­αν την εργα­τι­κήν τάξιν όλου του κόσμου αλη­θεύ­ει. Ο ΛΕΝΙΝ πέθα­νε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο Λένιν δεν πέθα­νε ποτέ.