Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Λίβανος θρηνεί για τα θύματα της έκρηξης, αναζητά επιζώντες — Τουλάχιστον 145 οι νεκροί

Ο Λίβα­νος θρη­νού­σε σήμε­ρα τα θύμα­τα της ισχυ­ρό­τε­ρης έκρη­ξης που έχει σημειω­θεί ποτέ στη χώρα, η οποία είχε ήδη γονα­τί­σει λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, ενώ τα σωστι­κά συνερ­γεία συνέ­χι­ζαν να ανα­ζη­τούν επι­ζώ­ντες από την έκρη­ξη που ισο­πέ­δω­σε το λιμά­νι της Βηρυ­τού και κατέ­στρε­ψε την πόλη.

Ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν, στην πρώ­τη επί­σκε­ψη ξένου ηγέ­τη μετά την έκρη­ξη της Τρί­της που στοί­χι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον 145 ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σε 5.000, έφθα­σε σήμε­ρα στη Βηρυ­τό, συνο­δευό­με­νος από ειδι­κή ομά­δα δια­σω­στών και μετα­φέ­ρο­ντας ειδι­κό εξοπλισμό.

Δεκά­δες άνθρω­ποι αγνο­ού­νται και του­λά­χι­στον 250.000 άνθρω­ποι έμει­ναν χωρίς στέ­γη καθώς το ωστι­κό κύμα κατέ­στρε­ψε τις προ­σό­ψεις κτι­ρί­ων, εκσφεν­δό­νι­σε έπι­πλα στους δρό­μους και έσπα­σε τζά­μια παρα­θύ­ρων σε ακτί­να αρκε­τών χιλιο­μέ­τρων στην ενδοχώρα.

Πηγή των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας δήλω­σε ότι ο αριθ­μός των νεκρών έφθα­σε τους 145 και αξιω­μα­τού­χοι εκτι­μούν ότι ο αριθ­μός τους θα αυξηθεί.

Συγ­γε­νείς αγνο­ου­μέ­νων συγκε­ντρώ­θη­καν κοντά στο λιμά­νι ανα­ζη­τώ­ντας πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους δικούς τους ανθρώ­πους, εν μέσω αυξα­νό­με­νη λαϊ­κής οργής για τις αρχές που επέ­τρε­ψαν να παρα­μεί­νει απο­θη­κευ­μέ­νη για χρό­νια μια τερά­στια ποσό­τη­τα εκρη­κτι­κών υλών σε απο­θή­κη στο λιμά­νι κάτω από επι­κίν­δυ­νες συνθήκες.

«Θα βρουν κάποιο απο­διο­πο­μπαίο τρά­γο για να του ρίξουν την ευθύ­νη», δήλω­σε ο Ραμπί Αζάρ, 33χρονος οικο­δό­μος που πήγε στο λιμά­νι σήμε­ρα το πρωί προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης. «Αυτή η έκρη­ξη ήταν η τελι­κή σφαί­ρα που σκό­τω­σε τη χώρα».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Χασάν Ντί­αμπ κήρυ­ξε σήμε­ρα τρι­ή­με­ρο πέν­θος για τα θύμα­τα της έκρη­ξης, της πλέ­ον κατα­στρο­φι­κής που έχει πλή­ξει ποτέ τη Βηρυ­τό, μια πόλη φοβι­σμέ­νη ακό­μα από τον εμφύ­λιο πόλε­μο πριν από τρεις δεκα­ε­τί­ες και η οποία έχει κλο­νι­στεί από την οικο­νο­μι­κή κατάρ­ρευ­ση και την αύξη­ση στα κρού­σμα­τα κορονοϊού.

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας Ραούλ Νεχ­μέ δήλω­σε ότι ο Λίβα­νος, με το τρα­πε­ζι­κό του σύστη­μα να βρί­σκε­ται σε κρί­ση και το νόμι­σμά του υπό κατάρ­ρευ­ση και έχο­ντας ένα από τα υψη­λό­τε­ρα χρέη στον κόσμο, έχει «πολύ περιο­ρι­σμέ­νους» πόρους για να αντι­με­τω­πί­σει την κατα­στρο­φή, που σύμ­φω­να με κάποιες εκτι­μή­σεις μπο­ρεί να κοστί­σει στη χώρα 15 δισεκ. δολάρια.

Ο πρό­ε­δρος Μισέλ Αούν δήλω­σε ότι για την έκρη­ξη ευθύ­νο­νται οι 2.750 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως χημι­κό λίπα­σμα και ως εκρη­κτι­κή ύλη, οι οποί­οι είχαν απο­θη­κευ­τεί στο λιμά­νι για έξι χρό­νια μετά την κατά­σχε­σή τους. Ο ίδιος υπο­σχέ­θη­κε εις βάθος έρευ­να και ότι οι υπεύ­θυ­νοι θα λογο­δο­τή­σουν. Η κυβέρ­νη­ση έχει δώσει εντο­λή να τεθούν σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό αξιω­μα­τού­χοι του λιμέ­να της Βηρυ­τού, όπως δήλω­σαν υπουρ­γι­κές πηγές στο Reuters.

«Απατεώνες και ψεύτες»

Ωστό­σο οι Λιβα­νέ­ζοι, που έχουν χάσει τη δου­λειά τους και είδαν τις απο­τα­μιεύ­σεις τους να εξα­νε­μί­ζο­νται στη χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή κρί­ση, κατη­γο­ρούν τους πολι­τι­κούς που κυβερ­νούν εδώ και δεκα­ε­τί­ες, οι οποί­ες χαρα­κτή­ρι­ζο­νται από κρα­τι­κή δια­φθο­ρά και κακή διακυβέρνηση.

«Οι ηγέ­τες μας είναι απα­τε­ώ­νες και ψεύ­τες. Δεν πιστεύω καμία έρευ­να που θα κάνουν. Κατέ­στρε­ψαν τη χώρα και συνε­χί­ζουν να λένε ψέμα­τα στον λαό. Ποιον κοροϊ­δεύ­ουν;», δήλω­σε ο Ζαν Αμπί Χανά, 80 ετών, συντα­ξιού­χος λιμε­νερ­γά­της, του οποί­ου το σπί­τι κατα­στρά­φη­κε ενώ η κόρη και η εγγο­νή του τραυ­μα­τί­στη­καν στην έκρηξη.

Επί­ση­μη πηγή με γνώ­ση των προ­κα­ταρ­κτι­κών ερευ­νών απέ­δω­σε την τρα­γω­δία στην «αδρά­νεια και την αμέ­λεια», λέγο­ντας ότι «δεν έγι­νε τίπο­τα» για τη μετα­φο­ρά των επι­κίν­δυ­νων υλικών.

Κάποια τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανέ­φε­ραν ότι κάποιοι είδαν drones ή αερο­σκά­φη να πετούν στην περιο­χή λίγο πριν από την έκρη­ξη και κάποιοι κάτοι­κοι της Βηρυ­τού ισχυ­ρί­στη­καν ότι είδαν να εκτο­ξεύ­ο­νται πύραυ­λοι. Ωστό­σο, αξιω­μα­τού­χοι έχουν αρνη­θεί ότι το περι­στα­τι­κό οφεί­λε­ται σε επίθεση.

Λιβα­νέ­ζι­κή πηγή ασφα­λεί­ας δήλω­σε ότι η αρχι­κή πυρ­κα­γιά που πυρο­δό­τη­σε την έκρη­ξη προ­κλή­θη­κε από εργα­σί­ες συγκόλλησης.

Ο προ­σω­πάρ­χης του Λευ­κού Οίκου Μαρκ Μίντο­ουζ δήλω­σε ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν έχει απο­κλεί­σει την πιθα­νό­τη­τα η έκρη­ξη της Τρί­της να οφεί­λε­ται σε επί­θε­ση και ότι ακό­μα συλ­λέ­γει πληροφορίες.

Άνθρω­ποι που ένιω­σαν την έκρη­ξη δήλω­σαν ότι δεν είχαν ζήσει τίπο­τα ανά­λο­γα τα χρό­νια της σύρ­ρα­ξης και των ταρα­χών στη Βηρυ­τό, που κατα­στρά­φη­κε από τον εμφύ­λιο πόλε­μο του 1975–1990 και έκτο­τε έχει ζήσει μεγά­λες βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις, ταρα­χές και έναν πόλε­μο με το Ισραήλ.

«Πρώ­τα ακού­σα­με έναν ήχο. Δευ­τε­ρό­λε­πτα αργό­τε­ρα έγι­νε μια μεγά­λη έκρη­ξη. Και έγι­νε κόλα­ση», δήλω­σε ο Ιμπρα­ήμ Ζού­μπι, που εργά­ζε­ται κοντά στο λιμά­νι. «Είδα ανθρώ­πους να εκσφεν­δο­νί­ζο­νται πέντε ή έξι μέτρα μακριά».

Η σει­σμι­κή δόνη­ση από την έκρη­ξη έγι­νε αισθη­τή έως και το Εϊλάτ στις ακτές του Ισρα­ήλ στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, σε από­στα­ση περί­που 580 χλμ νότια της Βηρυτού.

Υγειο­νο­μι­κοί αξιω­μα­τού­χοι ανέ­φε­ραν ότι τα νοσο­κο­μεία ξεμέ­νουν από κλί­νες και εξο­πλι­σμό για την φρο­ντί­δα των τραυματιών.

Ο κυβερ­νή­της της Βηρυ­τού Μαρουάν Αμπούντ δήλω­σε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Al Hadath ότι οι συνο­λι­κές ζημί­ες από την έκρη­ξη μπο­ρεί να φθά­σουν τα 15 δισεκ. δολά­ρια, με τον αριθ­μό αυτό να περι­λαμ­βά­νει τόσο τις άμε­σες όσο και τις έμμε­σες απώ­λειες που σχε­τί­ζο­νται με την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δραστηριότητα.

Στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, τα πάντα έχουν παρα­λύ­σει. Πρό­κει­ται για τη βασι­κή δίο­δο του Λιβά­νου για τις εισα­γω­γές που χρειά­ζο­νται προ­κει­μέ­νου να τρα­φεί η χώρα των 6 και πλέ­ον εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων, με απο­τέ­λε­σμα τα καρά­βια να εκτρέ­πο­νται σε μικρό­τε­ρα λιμάνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο