Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Λαβρόφ κατηγορεί την Δύση για «γκροτέσκα» ρωσοφοβία — Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παίζουν με τη φωτιά αναφορικά με την Ταϊβάν

Ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ κατήγ­γει­λε σήμε­ρα από το βήμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών την «πρω­το­φα­νή» και «γκρο­τέ­σκα» ρωσο­φο­βία της Δύσης.

«Η ρωσο­φο­βία από επι­σή­μους στη Δύση είναι άνευ προη­γου­μέ­νου, η κλί­μα­κα της είναι γκρο­τέσκ», είπε στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, κατη­γο­ρώ­ντας επί­σης τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ότι θεω­ρούν τον εαυ­τό τους «σχε­δόν ως απε­σταλ­μέ­νο του Θεού στη Γη».

«Δεν διστά­ζουν να δηλώ­σουν την πρό­θε­σή τους όχι μόνο να επι­φέ­ρουν στρα­τιω­τι­κή ήττα στη χώρα μας, αλλά και να κατα­στρέ­ψουν τη Ρωσία», πρό­σθε­σε, μιλώ­ντας ειρω­νι­κά για τις κατα­δί­κες των εν εξε­λί­ξει «δημο­ψη­φι­σμά­των» προ­σάρ­τη­σης σε περιο­χές της Ουκρα­νί­ας που τελούν υπό ρωσι­κό έλεγ­χο, εξα­πο­λύ­ο­ντας απευ­θεί­ας επί­ση­μα στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

«Με το να κηρύσ­σε­ται νικη­τής στον Ψυχρό Πόλε­μο, η Ουά­σινγ­κτον έχει ορι­στεί σχε­δόν ως απε­σταλ­μέ­νος του Θεού στη Γη, χωρίς κανέ­να καθή­κον, αλλά με το ιερό δικαί­ω­μα να ενερ­γεί ατι­μώ­ρη­τα οπου­δή­πο­τε και οπο­τε­δή­πο­τε», τόνι­σε ο Λαβρόφ, κρί­νο­ντας ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί «(προ­σπα­θούν) να κάνουν όλο τον κόσμο αυλι­κούς τους».

Υπε­ρα­σπί­στη­κε επί­σης τα «δημο­ψη­φί­σμα­τα» για την προ­σάρ­τη­ση, μιλώ­ντας για ανθρώ­πους που ανα­κτούν «τη γη όπου έζη­σαν οι πρό­γο­νοί τους για εκα­το­ντά­δες χρόνια».

Και «τώρα η Δύση έγι­νε έξαλ­λη», είπε ειρωνικά.

Παράλ­λη­λα κατη­γό­ρη­σε την Ουά­σινγ­κτον ότι «παί­ζει με την φωτιά» ανα­φο­ρι­κά με την Ταϊ­βάν. «Και εκτός αυτού, υπό­σχο­νται στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στην Ταϊ­βάν», τόνι­σε ο Λαβρόφ.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο