Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο λιμός των μαθητών στα χρόνια της κρίσης κι η «αξιολόγηση σχολικών μονάδων»

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Το καλα­μπό­κι δεν ψώμω­σε το περ­σι­νό καλοκαίρι
κι ακούς το ψωμά­κι που κλαί­ει μες στις μπό­λιες τους.
Ὥρα 10 καὶ 20´. Το μάθη­μα συνεχίζεται.
Οι σπουρ­γί­τες σου χτυ­πούν τα φτε­ρά τους.
Το μολύ­βι πεθαί­νει ανά­με­σα στα κοκ­κα­λια­σμέ­να τους δάχτυλα.
Η καρ­διά σου είναι τώρα μια στά­μνα σπασμένη.
Τα λόγια σου βγαί­νουν αργά σα μια βρύ­ση που στέρεψε:
«Ο μέγας Αλέ­ξαν­δρος… Ο μέγας Αλέ­ξαν­δρος… Ο μέγας Αλέξανδρος…».
Τα δάχτυ­λά σου είναι πέντε. Τα μέτρη­σες δέκα φορές.
Τα δάχτυ­λά σου είναι πέντε. Μετράς το ένα χέρι σου
‑τ᾿ άλλο σου βρί­σκε­ται τυλιγ­μέ­νο σε συννεφιά-
τα δάχτυ­λά σου είναι πέντε. Σηκώ­νεις το πρόσωπο,
κοι­τά­ζεις τη στέ­γη, κάνεις πως σκέφτεσαι
σκύ­βεις πάλι στην έδρα, ξεφυλ­λί­ζεις τον Αίσωπο,
κατε­βαί­νεις και γρά­φεις στο μαυροπίνακα,
κοι­τά­ζεις τον ουρα­νό απ᾿ το παράθυρο,
γυρί­ζεις το κεφά­λι σου αλλού,
δε μπο­ρείς άλλο παρά να κλάψεις.
Παίρ­νεις το μαθη­το­λό­γιο στα χέρια σου,
κάτι ψάχνεις να βρεις, το σηκώ­νεις διαβάζοντας
και σκε­πά­ζεις το πρό­σω­πό σου.
(Νικ. Βρετ­τά­κου, Τα δεκα­τέσ­σε­ρα παι­διά — απόσπασμα)

Ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση ή όπως αλλιώς θέλεις να την ονο­μά­σου­με μου είναι αδιά­φο­ρο. Ξέρω ωστό­σο ότι η πεί­να των παι­διών που πάνε στο σχο­λείο οφεί­λε­ται στην κρί­ση του συστή­μα­τος που λέγε­ται ΚΑ-ΠΙ-ΤΑ-ΛΙ-ΣΜΟΣ. Αυτός της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, ανε­ξαρ­τή­τως αν ονο­μά­ζο­νται τρόι­κα ή κάτι άλλο.

Η παι­δεία ήταν στην Ελλά­δα ταξι­κή και θα είναι, όσο το κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό καθε­στώς θα είναι αυτό, η βαρ­βα­ρό­τη­τα του 21ου αι. Τα παι­διά λιμο­κτο­νούν πηγαί­νο­ντας σχο­λείο να μάθουν γράμ­μα­τα. Είναι κι άλλα που δια­κό­πτουν το σχο­λείο χωρίς να έχουν ολο­κλη­ρώ­σει ούτε την 9χρονη υπο­χρε­ω­τι­κή εκπαί­δευ­ση, για­τί αυτό το σύστη­μα κατα­δί­κα­σε 2 ή 3 ενή­λι­κα μέλη της οικο­γέ­νειας τους στην ανερ­γία. Αυτά τα παι­διά δεν έχουν καν πρό­σβα­ση στη μόρ­φω­ση. Τα άλλα, που πάνε σχο­λείο, ανα­γκά­ζο­νται να μοι­ρά­ζο­νται ένα κου­λού­ρι στα δυο με κάποιο φιλα­ρά­κι τους, που ο μπα­μπάς του, τυχε­ρός ων, έχει δου­λειά και του δίνει μισό ευρώ την ημέ­ρα να πάρει ένα κου­λου­ρά­κι. Άλλες φορές ανα­γκά­ζο­νται να δέχο­νται κρυ­φά, για­τί ντρέ­πο­νται, το κου­λού­ρι που αγο­ρά­ζει γι’ αυτά κάποιος ευαί­σθη­τος δάσκα­λος για να μη λιπο­θυ­μά­νε μέσα στην τάξη.

Και ενώ η παι­δεία θα συνε­χί­σει να είναι ταξι­κή, αφού θα συνε­χί­σει να είναι κι η κοι­νω­νία μας, έρχο­νται και κάποιοι «προ­ο­δευ­τι­κοί» δάσκα­λοι- και είναι γνω­στό ότι στο χώρο των εκπαι­δευ­τι­κών έχει κάμπο­σους ψηφο­φό­ρους το κόμ­μα της κυβερ­νώ­σας Αρι­στε­ράς- και μιλά­νε και για αξιο­λό­γη­ση των σχο­λι­κών μονά­δων. Όχι βέβαια, με τα κρι­τή­ρια που θέσπι­σε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση αλλά με άλλα, πιο «αντι­κει­με­νι­κά». Και ρωτώ: ποιο αντι­κει­με­νι­κό κρι­τή­ριο θα αξιο­λο­γή­σει το σχο­λείο στο οποίο οι μισοί και πλέ­ον μαθη­τές του σε κάποιες λαϊ­κές γει­το­νιές πάνε στο σχο­λείο νηστι­κοί, δεν έχουν ρεύ­μα στο σπί­τι, δεν έχουν θέρ­μαν­ση για να δια­βά­σουν σε ζεστό περιβάλλον;

Ας μην κοροϊ­δευό­μα­στε. Μια πιο λάιτ αξιο­λό­γη­ση θα γίνει για ένα σχο­λείο που πάλι της αγο­ράς θα είναι με ή χωρίς τρά­πε­ζα θεμά­των, πάλι ταξι­κό, πάλι πολύ πίσω από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των μαθη­τών για τη μόρ­φω­ση και τη ζωή τους.

Για όλα αυτά, εκπαι­δευ­τι­κοί που συντάσ­σο­νται με το ταξι­κό κίνη­μα, πέρα από το γενι­κό­τε­ρο στό­χο για μια λαϊ­κή παι­δεία με λαϊ­κή εξου­σία που θα μορ­φώ­νει όλα τα παι­διά κάτω από άλλες συν­θή­κες, ζητά­νε άμε­σα μέτρα:

Να εξα­σφα­λι­στεί δωρε­άν σίτι­ση για όλα τα παι­διά στο σχο­λείο. Κανέ­νας μαθη­τής χωρίς σπί­τι, ρεύ­μα, νερό. Άμε­ση ανα­κού­φι­ση των ανέρ­γων και χαμη­λών λαϊ­κών στρω­μά­των. Δωρε­άν φαρ­μα­κευ­τι­κή και ιατρι­κή περί­θαλ­ψη για όλα τα παι­διά. Κανέ­να παι­δί χωρίς εμβό­λια και φάρ­μα­κα. Όχι στην αξιο­λό­γη­ση, για­τί θα κατη­γο­ριο­ποιεί τα σχο­λεία και θα κάνει την εκπαί­δευ­ση ακό­μα πιο ταξική.

Σε αυτή την απαί­τη­ση πρέ­πει όλοι, γονείς- εκπαι­δευ­τι­κοί- μαθη­τές, να έχου­με έναν κοι­νό αγώ­να. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί να στα­θούν στο πλευ­ρό των μαθη­τών και των γονιών. Αν θέλουν να λέγο­νται Δάσκα­λοι κι κυρί­ως Άνθρωποι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο