Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο (λογοκλόπος) Κασσελάκης, τα «θαύμα» και ο Παπαδιαμάντης

Η φαι­δρό­τη­τα (για να μη πού­με τίπο­τα άλλο) Κασ­σε­λά­κη περί θαύ­μα­τος κατά τη βάπτι­σή του σίγου­ρα θα μας μεί­νει αξέ­χα­στει, είχε και­ρό να γελά­σει και να τρο­λά­ρει τόσο το δια­δί­κτυο. Ο λόγος «άνδρα δεί­κνυ­σι»… Όμως απο­δεί­χτη­κε και λογο­κλό­πος!!! Δεν μπή­κε καν στον κόπο να το φαντα­στεί το «θάμα», το έκλε­ψε από τον Παπαδιαμάντη!!!

Αυτό καταγ­γέλ­λει με ανάρ­τη­σή του ο Δημή­τρης Τσιό­δρα, διευ­θυ­ντή του γρα­φεί­ου Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού. Ο υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής της Ν.Δ. γρά­φει χαρα­κτη­ρι­στι­κά «στο προ­ε­δρι­κό επι­τε­λείο της Κου­μουν­δού­ρου, αγω­νί­ζο­νται να καλύ­ψουν το πολι­τι­κό κενό του αρχη­γού τους και να τον βοη­θή­σουν να στα­θεί κάπως –έστω ως «χαλ­κός ηχών και κύμ­βα­λον αλα­λά­ζον». Όταν όμως, ο αρμό­διος του… τμή­μα­τος θρη­σκευ­τι­κής προ­πα­γάν­δας (!) πάσχει από πλή­ρη έλλει­ψη φαντα­σί­ας και κατα­φεύ­γει στην αντιγραφή–λογοκλοπή, τότε είναι ανα­πό­φευ­κτο να τους πιά­σουν «με τη γίδα στην πλά­τη». Και να απο­κα­λυ­φθεί ότι το… θαύ­μα-οιω­νός που δήθεν συνέ­βη στη βάπτι­ση του εισα­γό­με­νου προ­έ­δρου Στέ­φα­νου, είναι φωτο­κό­πια μιας παρά­δο­σης που ανα­φέ­ρε­ται στον Αλέ­ξαν­δρο Παπα­δια­μά­ντη. «Κόπι πάστε», που θά ‘λεγε και ο Πολά­κης –η ψυχή του προ­έ­δρου Στέ­φα­νου, δηλα­δή! Η από­δει­ξη στη φωτο­γρα­φία, από το βιβλίο «Η λει­τουρ­γι­κή παρα­δο­ση στον Παπα­δια­μά­ντη» (1994) του καθη­γη­τή Θεο­λο­γί­ας του ΑΠΘ Ανέ­στη Κεσελόπουλου».

Παρα­θέ­τει, μάλι­στα, και φωτο­γρα­φία από το συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο που περιέ­χει την αντί­στοι­χη ιστορία.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο