Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Λούλα νέος πρόεδρος της Βραζιλίας

Στα 77 του χρό­νια, ο κεντρο­α­ρι­στε­ρός βετε­ρά­νος της πολι­τι­κής Λουίς Ινά­σιου Λού­λα ντα Σίλ­βα εξε­λέ­γη χθες Κυρια­κή νέος πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, ανα­κοί­νω­σε η εθνι­κή εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή, το ανώ­τα­το εκλο­γο­δι­κείο (TSE) επι­κρα­τώ­ντας ορια­κά του Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Βρα­ζι­λί­ας που διε­ξή­χθη­σαν την Κυρια­κή, σε κλί­μα έντο­νης ενδο­α­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης και πόλω­σης.

Καθώς ο Λού­λα προη­γεί­ται με το 50,8% ένα­ντι 49,2% του απερ­χό­με­νου ακρο­δε­ξιού αρχη­γού του κρά­τους Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου με το 98,8% των ψήφων κατα­με­τρη­μέ­νο, το απο­τέ­λε­σμα είναι πλέ­ον και «μαθη­μα­τι­κά» ορι­στι­κό, εξή­γη­σε το TSE.

Πρό­κει­ται για τη μικρό­τε­ρη δια­φο­ρά μετα­ξύ δυο φινα­λίστ στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στη μεγα­λύ­τε­ρη χώρα της Λατι­νι­κής Αμερικής.
Ο Λού­λα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να εγκλω­βί­ζει σημα­ντι­κές λαϊ­κές δυνά­μεις προ­βάλ­λο­ντας τη γνω­στή αυτα­πά­τη του «ανθρώ­πι­νου» καπι­τα­λι­σμού. Για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα η κατά­στα­ση είναι εκρη­κτι­κή, με τον μισό πλη­θυ­σμό των 214 εκα­τομ­μυ­ρί­ων γύρω ή στο όριο της φτώ­χειας και τα 33 εκα­τομ­μύ­ρια να είναι οι επί­ση­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νοι πει­να­σμέ­νοι.

Την νίκη του Λού­λα, έσπευ­σαν να χαι­ρε­τί­σουν, ο Πρό­ε­δος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν, ο Γαλ­λος πρό­ε­δρος Εμ. Μακρόν, οι πρό­ε­δροι του Μεξι­κού της Βενε­ζου­έ­λας, της Χιλής και της Κολομ­βί­ας. Επί­σης οι πρω­θυ­πουρ­γοί του Κανα­δά και της Αυστρα­λί­ας.

Εκλο­γές στη Βρα­ζι­λία: Η αμαρ­τω­λή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία επι­στρέ­φει — Του Νίκου Μόττα

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο