Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μάγκας και ο… τζάμπα μάγκας

Είσαι πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, ενός σεβα­στού σωμα­τεί­ου με μεγά­λη ιστο­ρία εκπρο­σω­πώ­ντας χιλιά­δες συνα­δέλ­φους σου, και παρ’ όλα αυτά βγαί­νεις στο δια­δί­κτυο και ανα­κοι­νώ­νεις τον θάνα­το ενός ανθρώ­που χωρίς να έχεις δια­σταυ­ρώ­σει την είδηση. 

Για λίγη παρα­πά­νω δημο­σιό­τη­τα, για να κάνεις «το κομ­μά­τι» σου στα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά σάιτ και τα κανά­λια, εκτί­θε­σαι ανε­πα­νόρ­θω­τα μα κυρί­ως προ­σβάλ­λεις έναν άνθρω­πο με τον χει­ρό­τε­ρο τρόπο.

Η «είδη­ση» για τον υπο­τι­θέ­με­νο «θάνα­το» του βιρ­τουό­ζου του κλα­ρί­νου, Γιώρ­γου Μάγκα, έκα­νε το γύρο του δια­δι­κτύ­ου, δημο­σιεύ­θη­κε από το «Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων». Πέσα­με, δυστυ­χώς, και μεις θύμα των fake news του Σπύ­ρου Μπιμπίλα.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ απέ­δει­ξε για άλλη μια φορά ότι είναι αμε­τρο­ε­πής και «λίγος». Πολύ λίγος για την θέση την οποία κατέ­χει. Μα, κυρί­ως, τζά­μπα μάγκας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο