Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μίκης στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, αν…

Οι δηλώ­σεις του Μίκη, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν κάποιος συμ­φω­νεί ή όχι μαζί του, έχουν πάντα ενδια­φέ­ρον και προ­κα­λούν ‑σχε­δόν πάντα- συζητήσεις.
Όμως τα εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζο­μέ­νων και λαϊ­κών ανθρώ­πων που εγκλω­βί­στη­καν στα τεί­χη που έχτι­σαν πάνω στο ψευ­το­δίλ­λη­μα «μνη­μό­νιο — αντι-μνη­μό­νιο» ο ΣΥΡΙΖΑ και… άλλες «αντι­μνη­μο­νια­κές δυνά­μεις», δεν έχουν τίπο­τα να περι­μέ­νουν από «απα­ντή­σεις» σε τέτοιου είδους ερω­τή­μα­τα. Στα οποία, άλλω­στε, άλλες δυνά­μεις (κυβέρ­νη­ση και Σία) απα­ντούν με το «μα τώρα τα μνη­μό­νια τελειώνουν»…

Με ή χωρίς μνη­μό­νια, με λίγο «έτσι» ή περισ­σό­τε­ρο «αλλιώς» ρυθ­μι­σμέ­νη την «έντα­ση», οι αντερ­γα­τι­κές αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές της εξα­θλί­ω­σης και της δυστυ­χί­ας θα συνε­χί­ζο­νται όσο θα κυριαρ­χεί η εκμε­τάλ­λευ­ση. Οι εργα­ζό­με­νοι, οι λαϊ­κοί άνθρω­ποι, μόνο αν προ­σπε­ρά­σουν αυτές τις δυνά­μεις και γκρε­μί­σουν τα τεί­χη μπο­ρούν να ελπί­ζουν σε καλύ­τε­ρες μέρες. Αυτές που θα φέρουν οι ίδιοι.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο