Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ στη Εθνική Λυρική Σκηνή

Ο πιο επι­τυ­χη­μέ­νος και πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νος «Μαγι­κός αυλός» της επο­χής μας έρχε­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα από την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή. Η πολυ­τα­ξι­δε­μέ­νη παρα­γω­γή της Κωμι­κής Όπε­ρας του Βερο­λί­νου, στην οποία το animation συνο­μι­λεί με το ζωντα­νό θέα­μα, θα παρου­σια­στεί από τις 31 Μαρ­τί­ου και για 12 παρα­στά­σεις, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Ζωής Τσό­κα­νου και Γιώρ­γου Μπα­λα­τσι­νού. Στο ΚΠΙΣΝ (Λεωφ. Συγ­γρού 364, Καλ­λι­θέα). Ώρα: 19.30, Κυρια­κές 18.30. Εισιτ.: 10–80 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο