Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «μαζί τα φάγαμε» απαίτησε από τη Βουλή νέο αυτοκίνητο. Και το πήρε!

Ο κύριος «όλοι μαζί τα φάγα­με», γνω­στός και ως «πεί­τε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας» ή, αλλιώς, «Σάβ­βα παι­δί μου, πέτα τον έξω», βρί­σκε­ται εκτός πολι­τι­κής από το 2012.

Όταν έφυ­γε από την ενερ­γό πολι­τι­κή δρά­ση, ο «μεγά­λος» αυτός πολι­τι­κός άντρας πήρε νέο αυτο­κί­νη­το από τη Βου­λή. Σύμ­φω­να με το νόμο, άλλω­στε, οι πρώ­ην βου­λευ­τές δικαιού­νται αυτο­κί­νη­τα από το κράτος.

Ο «μαζί τα φάγα­με», όμως, Θόδω­ρος Πάγκα­λος φαί­νε­ται πως δεν έμει­νε ευχα­ρι­στη­μέ­νος από το αυτο­κί­νη­το που του παρα­χώ­ρη­σαν (με λεφτά των φορο­λο­γού­με­νων, βεβαί­ως). Έτσι, όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα «Το Βήμα», έστει­λε επι­στο­λή στον αντι­πρό­ε­δρο της κυβέρ­νη­σης Πανα­γιώ­τη Πικρα­μέ­νο περι­γρά­φο­ντας την κατά­στα­ση των έως τώρα αυτο­κι­νή­των του (με λεπτο­μέ­ρειες, δηλα­δή τύπος και μάρ­κα αυτο­κι­νή­του χιλιό­με­τρα κτλ). Το προη­γού­με­νο ήταν παλιό, με πολ­λά χιλιό­με­τρα και με συνε­χείς βλάβες…

Η κυβέρ­νη­ση έσπευ­σε να ικα­νο­ποι­ή­σει το αίτη­μα του πρώ­ην υπουρ­γού και βουλευτή.

Μην τυχόν και ξεμεί­νει από μέσο μετα­φο­ράς ο υπουρ­γός των Ιμί­ων, του Οτσα­λάν και του «όλοι μαζί τα φάγαμε»…

«Εύγε» στην κυβέρ­νη­ση που, δεί­χνο­ντας την μεγά­λη της ευαι­σθη­σία για τις ευπα­θείς ομά­δες, σπεύ­δει να ικα­νο­ποι­ή­σει τέτοια ζωτι­κής σημα­σί­ας για το λαό αιτήματα…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο